Tabără de tineret, 27–29 mai 2011

DĂRÂMĂ-ȚI ALTARELE ȘI LUPTĂ

„ Iar tu, om al lui Dumnezeu, fugi de aces­te lucruri, și cau­tă nepri­hă­ni­rea, evla­via, cre­din­ța, dra­gos­tea, răb­da­rea, blân­de­țea. Luptă-te lup­ta cea bună a cre­din­ței; apu­că via­ța veș­ni­că la care ai fost che­mat”. 1 Timotei 6:11,12

În peri­oa­da 27 ‑29 mai 2011 sun­teți invi­tați sa par­ti­ci­pați la tabă­ra de tine­ret care va avea loc în loca­li­ta­tea Căpățâneni (zona Vidraru).

Din pro­gram:
‑Vineri sea­ra o scur­tă temă de intro­du­ce­re și dez­ba­te­re pe tema: Care sunt alta­re­le noastre?
‑Sâmbătă dimi­nea­ța Școala de Sabat urma­tă de tema: Ce impli­că lupta?
‑Sâmbătă după ami­a­ză pro­gram de lau­dă și Ateliere de lucru care să ne ofe­re solu­ții de înlo­cu­i­re a alta­re­lor și meto­de de „lup­tă”.
‑dru­me­ții și alte acti­vi­tăți recre­a­ti­ve în mij­lo­cul natu­rii depar­te de zgo­mo­tul ora­șe­lor, vom mer­ge la ceta­tea Poenari care are o așe­za­re foar­te fru­moa­să, pen­tru a ajun­ge la ea tre­bu­ie să urcăm 1400 de trep­te. Apoi vom mer­ge la bara­jul Vidraru sau la iar­bă ver­de cum hotă­râm atunci.
‑vor mai fi și alte acti­vi­tăți cu și pen­tru tineri.

De ase­me­nea dorim ca pen­tru cei mici să fie tot tim­pul pro­gram sepa­rat doar cu ei. Discuțiile care vor avea loc în cadrul aces­tei gru­pe vor fi tot sub gene­ri­cul „Dărâmă-ți alta­re­le și luptă”.

Locație și moda­li­tăți de acces
Căpățâneni este situ­a­tă în jud Argeș, într‑o fru­moa­să și pito­reas­că zonă monta­nă la doar 6 Km de bara­jul Vidraru.
Transportul rutier:
1. Din Râmnicu Vâlcea se mer­ge până la Curtea de Argeș, iar apoi se mer­ge spre Vidraru (Transfăgărășanul). Din Curtea de Argeș până aco­lo sunt în jur de 20 Km.
2. Din Câmpulung Muscel se mer­ge pe tra­se­ul Câmpulung – Domnești – Curtea de Argeș, iar apoi se mer­ge spre Vidraru.
3. Din Pitești se mer­ge spre Curtea de Argeș, iar apoi se mer­ge spre Vidraru.
4. Pentru cei care vin din Ardeal:
4a. Brașov – Bran – Rucăr – Câmpulung – Domnești — Curtea de Argeș – Căpățâneni.
4b. Sibiu – Veștem — Râmnicu Vâlcea-Curtea de Argeș – Căpățâneni.

Câteva deta­lii des­pre pro­gra­mul auto­bu­ze­lor și microbuzelor:
Din Brașov spre Câmpulung sunt auto­bu­ze la ore­le 7:00 ; 8:20 si 9:50 (cele mai indi­ca­te pen­tru a avea legă­tu­ra din Câmpulung).
Din Câmpulung sunt auto­bu­ze la 6:30 si 12:40.
Din Sibiu spre Râmnicu Vâlcea cir­cu­lă auto­bu­ze cu ple­ca­re la ore­le 5:00; 6:30; 9:00; 9:15 (cele mai indi­ca­te pen­tru a avea legă­tu­ra din Râmnicu Vâlcea).
Din Pitești, de la Bascov cir­cu­lă micro­bu­ze spre Curtea de Argeș.
Din Râmnicu Vâlcea spre Curtea de Argeș auto­bu­ze 8:20 si 14:45.
Iar din Curtea de Argeș spre Căpățâneni sunt micro­bu­ze din jumă­ta­te în jumă­ta­te de oră.

Din Sibiu la Râmnicu Vâlcea mai este opțiu­nea cu tre­nul la ora 7:48 ple­ca­rea din Sibiu și ajun­ge la 11:10 la Râmnicu Vâlcea.

Cazarea se va face la Pensiunea Adonis și even­tu­al la Pensiunea Micul Vrăjitor din loca­li­ta­tea Căpățâneni. Prețul de caza­re este de 25 Ron/pat/noapte, iar masa se va servi pe cont propriu.
Rezervările se fac până pe 25 mai 2011 în limi­ta locu­ri­lor disponibile.
Atenție: Vă rugăm să sosiți cu ceva timp îna­in­te de des­chi­de­rea Sabatului pen­tru a avea timp sufi­cient pen­tru caza­re. Ora limi­tă pen­tru caza­re este 20:00.
Programul vineri sea­ra va înce­pe oda­tă cu des­chi­de­rea Sabatului la ora 20:40
Persoanele de con­tact la care veți afla infor­ma­ții supli­men­ta­re și la care veți face rezer­vă­ri­le sunt:
Paulescu Cristian: 0767276582
Adrian Radoiaș: 0765358529

Nu uitați să luați cu voi:

Biblia, lec­ția pen­tru Școala de Sabat, car­tea de cân­tări, pix și car­ne­țel și … prietenii!

Vă aștep­tăm cu drag!