Tabără de cor la Făgăraş, 21–25 aprilie 2011

În peri­oa­da 21–25 apri­lie 2011 se va orga­ni­za la Sediul Uniunii din Făgăraș o tabă­ră de tine­ret pen­tru repe­ti­ții de cor, în vede­rea orga­ni­ză­rii unui cor de tineri din Uniunea Română, care doresc să lau­de pe Domnul prin câte­va imnuri la adu­na­rea spi­ri­tu­a­lă a Conferinței Generale, ce urmea­ză să se des­fă­șoa­re la Sibiu, între 18–21 august 2011.

Programată ini­țial să se des­fă­șoa­re la Sătic, aceas­tă tabă­ră a tre­bu­it să fie muta­tă în urma anun­țu­lui gaz­de­lor de aco­lo că urmea­ză să intre în reno­vări, motiv pen­tru care nu ne mai puteau găzdui.

Cea mai la îndemâ­nă loca­ție care s‑a putut găsi în scur­tul timp dis­po­ni­bil a fost sedi­ul din Făgăraș, care dis­pu­ne de o capa­ci­ta­te de caza­re sufi­cien­tă pen­tru găz­du­i­rea tine­ri­lor dor­nici să participe.

Prin urma­re, dragi pri­e­te­ni tineri din Uniunea Română, dacă doriți să vă numă­rați prin­tre acei care‑L vor lău­da pe Domnul prin cân­ta­re la adu­na­rea spi­ri­tu­a­lă a Conferinței Generale din august de la Sibiu, sun­teți bine­ve­niți să par­ti­ci­pați la aceas­tă tabă­ră de cor, care va înce­pe joi, 21 apri­lie 2011, la ore­le prân­zu­lui, și va ține până luni, 25 aprilie.

Pe lân­gă alta­re­le de dimi­nea­ța și de sea­ra și pro­gra­mul din Sabat, pro­gra­me­le vor cuprin­de în prin­ci­pal repe­ti­ții de cor, momen­te de păr­tă­șie și, în final, dacă vre­mea va fi favo­ra­bi­lă, și o dru­me­ție în natu­ră, pen­tru care vă aștep­tăm să veniți cu echi­pa­ment adecvat.

Cazarea la tabă­ră este gra­tu­i­tă, cu masa urmând să se des­cur­ce fie­ca­re pe cont propriu.

Se pre­co­ni­zea­ză ca aceas­tă tabă­ră de cor să fie urma­tă de încă una, pro­gra­ma­tă să se des­fă­șoa­re în natu­ră, în luna iulie.

Pentru repe­ti­ți­i­le de cor aștep­tăm din par­tea tutu­ror par­ti­ci­pan­ți­lor seri­o­zi­ta­te maxi­mă, și aceas­ta cu atât mai mult cu cât tim­pul este limi­tat, iar de adu­na­rea spi­ri­tu­a­lă nu ne mai des­part decât puți­ne luni.

Dacă mai știți alți tineri din bise­ri­că des­pre care cre­deți că ar dori să par­ti­ci­pe, v‑am fi recu­nos­că­tori să le tri­mi­teți și lor un mesaj refe­ri­tor la aceas­tă tabă­ră, împre­u­nă cu lin­kul spre aceas­tă pagină.

Vă aștep­tăm cu drag,

fra­ții voș­tri din Departamentul de Tineret al Uniunii Române