Adunare de tineret la Stupini 30 decembrie 2010 – 2 ianuarie 2011 (actualizat)

Dragi tineri!

Sunteți căl­du­ros invi­tați a par­ti­ci­pa la adu­na­rea de tine­ret care se va orga­ni­za în peri­oa­da 30 decem­brie 2010 – 2 ianu­a­rie 2011 la Stupini, jud. Brașov.

Cazarea se va face în came­re de 3, 4 paturi la pre­țul de 38 RON/persoană pe noap­te sau 8–12 paturi, la pre­țul de 28 RON/persoană pe noap­te. Persoanele care vor dormi în came­re, în plus față de numă­rul de paturi (cu sal­te­le și saci de dor­mit pro­prii), vor plăti câte 20 RON/noapte.

Cu mân­ca­rea fie­ca­re se va des­cur­ca pe cont pro­priu, fiind posi­bil totuși acce­sul la sala de mese a incin­tei, unde se va servi masa.

Cazarea se va face înce­pând de joi, 30 decem­brie 2010, ore­le 13.00, în limi­ta locu­ri­lor dis­po­ni­bi­le, aces­tea fiind ocu­pa­te în ordi­nea sosi­rii, până la com­ple­ta­rea capa­ci­tă­ții de caza­re, dar nu mai târ­ziu de vineri, ore­le 16.00.

Programul va înce­pe joi sea­ra, la ore­le 18
vineri dimi­nea­ța, la ore­le 10
vineri sea­ra, la ore­le 16.30 (pri­mi­rea Sabatului)
vineri sea­ra, la ore­le 18.00

Restul pro­gra­mu­lui va fi afi­șat la fața locului!

Pentru infor­ma­ții supli­men­ta­re vă puteți adre­sa fra­te­lui Tuțu Ardeleanu la telefoanele:

0762–651451
0724–612083

Vă aștep­tăm cu drag!