Tabără pentru tineri la Răchițele, 11–13 martie 2011

SCOICI SAU PERLE?

“Ei vor fi ai Mei. Îmi vor fi o comoa­ră deo­se­bi­tă în ziua pe care o pre­gă­tesc Eu, zice Domnul oști­ri­lor” Maleahi 3:17

Departamentul de Tineret al Conferinței Ardealul de Nord orga­ni­zea­ză o tabă­ră în peri­oa­da 11–13 mar­tie 2011. Locul ales pen­tru des­fă­șu­ra­rea aces­te­ia este Răchițele, caza­rea fiind asi­gu­ra­tă la caba­ne­le Susman, Brădet și Valea Stanciului.

În pro­gram sunt inclu­se — stu­dii bibli­ce pe tema inspi­ra­tă din generic;
— cân­tări, poe­zii, expe­rien­țe (La aceas­tă sec­țiu­ne, tine­rii vor avea un aport con­si­de­ra­bil, întru­cât din expe­rien­țe­le lor se obser­vă împli­ni­rea făgă­du­in­ței din Maleahi 3:17).
— stu­diu din Marea Luptă, capi­to­lul 15 (Rugăm toți par­ti­ci­pan­ții la tabă­ră să stu­die­ze în pre­a­la­bil acest capitol).

Pentru cei care se depla­sea­ză spre tabă­ră, caba­ne­le pen­tru caza­re se află la 4 km de loca­li­ta­te, în direc­ția cascadei.
Înscrierile se fac până la 06.03.2011 la nume­re­le de tele­fon: 0766674305 /
0729374090 / 0757792438 — Ovidiu Mureșan
0741572695 / 0720100051 — Gabriel Bora.
Prețul de caza­re este de 25 RON/pat/persoana, iar mân­ca­rea este pe cont propriu.

VĂ AȘTEPTĂM CU DRAG!!!