Știri

Tabără de copii la Făgăraş, 8–13 aprilie 2007

Tabără de copii la Făgăraş, 8–13 aprilie 2007

În peri­oa­da 8–13 apri­lie s‑a des­fă­șu­rat la Făgăraș o tabă­ră de copii, la care au par­ti­ci­pat pes­te 60 de copii din toa­tă țara. Datorită vâr­ste­lor lor dife­ri­te, au fost împăr­țiți în două gru­pe, una de…

Absolvirea studenţilor din prima promoţie, 6–8 aprilie 2007

Absolvirea studenţilor din prima promoţie, 6–8 aprilie 2007

În peri­oa­da 6–8 apri­lie 2007 a avut loc la sedi­ul Uniunii din Fagaras fes­ti­vi­ta­tea de absol­vi­re a pri­mei pro­mo­ții de stu­denți a Institutului Misionar Emanuel. Atât părinți, frați, surori, soții cât și pri­e­te­ni au ținut să fie…

Tabară de tineret la Făgăraş, 9–11 martie 2007

Tabară de tineret la Făgăraş, 9–11 martie 2007

În peri­oa­da 9–11 mar­tie a avut loc la Făgăraș o întru­ni­re de tine­ret la care a par­ti­ci­pat fra­te­le Jeff Wiktorowski din SUA, care a împăr­tă­șit celor pre­zenți fru­moa­se învă­ță­turi din Cuvântul Domnului, exem­pli­fi­ca­te prin expe­rien­ța con­ver­ti­rii sale cât…

Absolvirea studenţilor din prima promoţie, 6–8 aprilie 2007

Absolvirea studenţilor din prima promoţie, 6–8 aprilie 2007

În peri­oa­da 6–8 apri­lie se va des­fă­șu­ra la Făgăraș o întru­ni­re spe­cia­lă pri­le­ju­i­tă de fes­ti­vi­ta­tea de absol­vi­re a pri­mei pro­mo­ții a Institutului Misionar „Emanuel“ la care vor par­ti­ci­pa pe lân­gă absol­venți, și unii mem­bri ai fami­li­i­lor aces­to­ra…

Tabără de tineret la Făgăraş, 9–11 martie 2007

Tabără de tineret la Făgăraş, 9–11 martie 2007

În peri­oa­da 9–11 mar­tie 2007 este pro­gra­ma­tă sa se des­fă­șoa­re la sedi­ul Uniunii din Făgăraș o întru­ni­re de tine­ret la care este aștep­ta­tă par­ti­ci­pa­rea fra­te­lui Jeffrey Wiktorowski, Decanul Administrativ al Institutului Misionar Twin Lakes din…

Tabără de copii la Făgăraş, 9–15 aprilie 2007

Tabără de copii la Făgăraş, 9–15 aprilie 2007

Începând de luni, 9 apri­lie 2007, până dumi­ni­că 15 apri­lie 2007 este pro­gra­ma­tă să se des­fă­șoa­re la Făgăraș o tabă­ră de copii de cla­se­le 5–8, în cadrul căre­ia vor fi stu­di­a­te prin­ci­pa­le­le aspec­te ale pla­nu­lui de…

Adunare spirituală la Slobozia, 25 februarie 2007

Adunare spirituală la Slobozia, 25 februarie 2007

Pentru dumi­ni­că, 25 febru­a­rie 2007 este pro­gra­ma­tă o adu­na­re spi­ri­tu­a­lă în comu­ni­ta­tea Slobozia, la care sunt aștep­tați să par­ti­ci­pe toți fra­ții și pri­e­te­nii din loca­li­ta­te și din comu­ni­tă­ți­le înve­ci­na­te. (Informații și poze actu­a­li­za­te urmea­ză)