Tabăra pieteniei la Porumbacu, 17–19 februarie 2012

După tabe­re­le orga­ni­za­te de Crăciun și Anul Nou la Campus, care s‑au bucu­rat de o foar­te bună par­ti­ci­pa­re, în peri­oa­da 16–19 febru­a­rie 2012, Campusul de la Porumbacu s‑a dove­dit a fi din nou o gaz­dă căl­du­roa­să și pri­mi­toa­re pen­tru tine­rii veniți să par­ti­ci­pe la „Tabăra pri­e­te­ni­ei”. La aceas­ta par­ti­ci­pan­ții s‑au putut bucu­ra pe lân­gă mesa­je­le ce le-au fost trans­mi­se de Dumnezeu cu aceas­tă oca­zie și de bucu­ri­i­le zăpe­zii într-un tablou de iar­nă auten­ti­că, iar acum gân­dul se îndreap­tă deja spre urmă­toa­rea tabă­ră, pro­gra­ma­tă să se des­fă­șoa­re aco­lo în vacan­ța de paști, o tabă­ră de păr­tă­șie cu Dumnezeu, cu copi­ii Lui și cu natu­ra, o tabă­ră de cân­tări, dru­me­ții și bucu­rie, la care vă aștep­tăm pe toți cu drag să participați!
Programul și deta­li­i­le lega­te de caza­re vor fi făcu­te de cunos­cut în curând pe pagi­na ofi­ci­a­lă a Bisericii noas­tre, de ace­ea vă aștep­tăm să reve­niți aco­lo pen­tru infor­ma­ții actu­a­li­za­te și ne rugăm ca, dacă va fi voia Domnului, să ne vedem cu bine la tabă­ră și să ne bucu­răm împre­u­nă de iubi­rea Lui!