EDEN 2012 — Experienţe la început de an

„…Puneți-Mă ast­fel la încer­ca­re, zice Domnul oști­ri­lor, și veți vedea dacă nu vă voi des­chi­de zăga­zu­ri­le ceru­ri­lor, și dacă nu voi tur­na pes­te voi bel­șug de bine­cu­vân­ta­re.” (Maleahi 3:10 u.p.).

Experiența cu Dumnezeu repre­zin­tă cea mai efi­cien­tă lec­ție de încre­de­re. Acesta este și moti­vul pen­tru care Dumnezeu îngă­du­ie ade­sea ca asu­pra noas­tră să vină pro­ble­me difi­ci­le, situ­a­ții limi­tă din care se pare că nu avem nici o șan­să să ieșim cu bine. Făgăduința lui Dumnezeu este: “Cheamă-Mă în ziua neca­zu­lui și Eu te voi izbă­vi, iar tu Mă vei pro­slă­vi.” (Ps 50:15).
“Dumnezeu are un cer plin de bine­cu­vân­tări pe care vrea să le rever­se asu­pra ace­lo­ra care Îl cau­tă stă­ru­i­tor, cerând acel aju­tor pe care numai Domnul îl poa­te da.” (Fii și fii­ce ale lui Dumnezeu, pg.123).
„Tatăl nos­tru ceresc are o mie de căi prin care ne poa­te pur­ta de gri­jă, căi des­pre care nu știm nimic. Acei care accep­tă prin­ci­pi­ul fun­damen­tal de a face din slu­ji­rea lui Dumnezeu o dato­rie supre­mă vor vedea încur­că­tu­ri­le dis­pă­rând și o pote­că nete­dă îna­in­tea picioa­re­lor lor.” Divina Vindecare, pg. 481.
Cuvântul lui Dumnezeu se dove­deș­te ade­vă­rat, fără să se schim­be. El este ace­lași, ieri, azi și în veci. Iar ceea ce El pro­mi­te, El poa­te să împli­neas­că. Am avut recent oca­zia să expe­ri­men­tăm din nou acest lucru la Centrul de Sănătate și Medicină Preventivă Eden din Breaza.
* * *
Anul 2012 înce­pu­se bine pen­tru acti­vi­ta­tea din Eden. Prima serie de pacienți era com­ple­ta­tă la capa­ci­ta­tea maxi­mă, iar per­so­na­lul își înce­pu­se acti­vi­ta­tea cu tra­ge­re de ini­mă. Centrala fuse­se por­ni­tă cu aproa­pe 4 zile îna­in­te pen­tru ca pere­ții reci să poa­tă fi încă­l­ziți după peri­oa­da vacan­ței de Anul Nou. Primii veniți au fost bine pri­miți și cazați în came­re­le pe care urma să le ocu­pe timp de două săp­tămâni. Personalul aler­ga înco­lo și încoa­ce pen­tru a pune la dis­po­zi­ție tot con­for­tul noi­lor veniți, pen­tru a‑i lua în pri­mi­re pe pacienți, pen­tru a‑i aju­ta să-și ducă baga­jul în camere.
După numai vreo două ore de acti­vi­ta­te inten­să unul din­tre pacienți obiec­tea­ză că este cam frig în salon. Salariații nu avu­se­se­ră cum să sesi­ze­ze fri­gul în timp ce aler­gau în toa­te păr­ți­le, căci se încă­l­zeau prin miș­ca­re. A fost che­mat meca­ni­cul, dar când a cobo­rât la cen­tra­lă a des­co­pe­rit că era aprins becul de ava­rie. Mai întâi s‑a cre­zut că este vor­ba de o scă­de­re a pre­siu­nii gazu­lui. Pentru a asi­gu­ra con­for­tul pacien­ți­lor a fost pusă în func­ție o cen­tra­lă mai veche care func­țio­na fără între­ru­pe­re și, care, nea­vând sen­zori de tem­pe­ra­tu­ră, urma să con­su­me foar­te mult gaz metan, ceea ce, impli­cit, urma să afec­te­ze îngri­jo­ră­tor chel­tu­ie­li­le insti­tu­ți­ei. Cu toa­te aces­tea, oame­nii tre­bu­iau tra­tați bine și sala­ri­a­ții au mul­țu­mit lui Dumnezeu că exis­tă posi­bi­li­ta­tea aceas­ta pen­tru încă­l­zi­rea clă­di­rii. Și totuși… pro­ble­ma era difi­ci­lă și tre­bu­ia rezol­va­tă mai bine decât atât.
A fost che­ma­tă o fir­mă pen­tru repa­ra­ții și aceștia au spus că cen­tra­la defec­tă nu poa­te fi repa­ra­tă, iar una nouă cos­tă apro­xi­ma­tiv 27000 RON. Vestea aceas­ta n‑a fost deloc plă­cu­tă. De unde puteau fi pro­cu­rați acești bani, când nu exis­ta nici un fond de rezer­vă? În schimb, dacă urma să fie folo­si­tă cen­tra­la veche pen­tru res­tul luni­lor de iar­nă, suma de două sute și ceva de mii de lei ar fi repre­zen­tat poa­te dife­ren­ța la fac­tu­ra de gaz prin con­su­mul mare al cen­tra­lei vechi. Deși foar­te soli­ci­tați în mun­ca lor, dar sala­ri­a­ții nu înce­tau să îna­l­țe rugă­ciuni la Dumnezeu pen­tru rezol­va­rea aces­tei pro­ble­me. Au încer­cat mai întâi să ape­le­ze la dife­riți frați și per­soa­ne cunos­cu­te pen­tru a‑i ruga să se inte­re­se­ze dacă se poa­te găsi unde­va o cen­tra­lă măcar cu puțin mai iefti­nă decât cea ofe­ri­tă de repre­zen­tan­ța ce le‑a făcut pro­pu­ne­rea. Peste 2 zile un fra­te i‑a anun­țat că a găsit o fir­mă care are ace­eași ofer­tă la un preț de 24000 RON. Diferența de 3000 RON era o valoa­re, dar nu erau totul, așa că cei ce urmau să ia o deci­zie au con­ti­nu­at să se roa­ge lui Dumnezeu.
După încă 2 zile, un fra­te din Breaza, care se ocu­pa cu monta­rea cen­tra­le­lor ter­mi­ce și care cunoș­tea pro­ble­ma cu care se con­frun­ta Edenul, a fost soli­ci­tat să schim­be o cen­tra­lă la București. Clientul dorea (ciu­dat) în toi­ul ier­nii să-și moder­ni­ze­ze insta­la­ția de încă­l­zi­re, înlo­cu­ind cen­tra­la veche cu una mai nouă. Instalatorul a exa­mi­nat vechea cen­tra­lă și a văzut că e în per­fec­tă sta­re de func­țio­na­re. L‑a între­bat pe pro­pri­e­tar ce face cu ea și dacă nu vrea să o vân­dă, dar aces­ta i‑a spus că n‑o vin­de, o ofe­ră gra­tu­it cui are nevo­ie de ea. Vestea a venit pen­tru cei de la Eden ca un tele­fon din Ceruri.
Își ima­gi­nau cu uimi­re cum Dumnezeu s‑a orien­tat mai întâi să găseas­că o cen­tra­lă iden­ti­că cu cea de la Eden. A pus apoi în min­tea ace­lui om gân­dul să-și înlo­cu­ias­că cen­tra­la și l‑a direc­țio­nat să anga­je­ze un insta­la­tor de la mai bine de 100 km dis­tan­ță, în timp ce Bucureștiul e plin de fir­me de insta­la­ții pen­tru cen­tra­le. După toa­te aces­te ”aran­ja­men­te” a venit ”încer­ca­rea” la Eden: defec­țiu­ne la cen­tra­la ter­mi­că. Dar totul era deja pre­gă­tit. Ei nu aveau decât să îna­l­țe câte­va rugă­ciuni, apoi să mear­gă la București să ia în pri­mi­re darul lui Dumnezeu. Tot El a dat și insta­la­to­ri­lor insti­tu­ți­ei înțe­lep­ciu­nea să facă sin­guri lucra­rea de monta­re, lucra­re pen­tru care o fir­mă ar fi înca­sat 3000 lei.
Mai exact, inves­ti­ția în noua cen­tra­lă a cos­tat doar un set de rugă­ciuni și un drum de 200 km. În plus, pe lân­gă cen­tra­la cadou Dumnezeu a adă­u­gat și un bonus de CREDINȚĂ pen­tru toți cei care au văzut răs­pun­sul divin atât de prompt.