Tabără pentru copii în Conferința Moldova, 5–9 ianuarie 2012

„Lăsați copi­la­șii să vină la Mine și nu‑i opriți, căci Împărăția ceru­ri­lor este a celor ca ei.” (Matei 19:14)

Copiii din Conferința Moldova au avut pri­le­jul să se bucu­re împre­u­nă într‑o tabă­ră, într-un cadrul pito­resc, în mij­lo­cul natu­rii, în comu­na Vama, jud. Suceava, în peri­oa­da 5–9 Ianuarie 2012.
Desfășurată sub gene­ri­cul „De mână cu Isus spre veș­ni­cii”, întâl­ni­rea aceas­ta și‑a pro­pus să tre­zeas­că în cei micuți dorin­ța de a mer­ge ală­tu­ri de Isus chiar din aceas­tă lume, pen­tru a se bucu­ra de pre­zen­ța Sa și în veșnicii.
Cadrul natu­ral deo­se­bit, păr­tă­șia, fru­mu­se­țea pro­gra­me­lor, repre­zin­tă doar o par­te din atrac­ți­i­le unor ast­fel de întâl­niri. Copiii și-au mani­fes­tat bucu­ria de a se reve­dea și a învă­ța noi lucruri uti­le, dar și de a‑L lău­da pe Dumnezeu în cadrul pro­gra­me­lor muzicale.
În pro­gra­mul tabe­rei au fost inclu­se: ore de reli­gie, muzi­că, medi­ci­nă, bune manie­re, jocuri edu­ca­ti­ve și acti­vi­tăți recre­a­ti­ve în aer liber.
Dorința comu­nă expri­ma­tă la fina­lul aces­tei întru­niri a fost ace­ea de „a‑i da mâna lui Isus”, pen­tru a mer­ge împre­u­nă cu El în toa­te zile­le până în veșnicii.

Adrian Gabriel Barnea