Şcoala Misionară, decembrie 2011

În luna decem­brie 2011 Școala Misionară a Bisericii noas­tre și‑a redes­chis por­ți­le pen­tru o nouă serie de tineri dis­puși să-și dedi­ce o par­te din tim­pul lor stu­di­e­rii Cuvântului lui Dumnezeu.
Deși cei înscriși repre­zin­tă un număr rela­tiv mic, față de numă­rul gru­pe­lor care alcă­tu­ia de obi­cei o cla­să la seri­i­le tre­cu­te, Îi mul­țu­mim lui Dumnezeu pen­tru îndem­nul pe care l‑a pus în ini­mi­le aces­to­ra, pre­cum și pen­tru dis­po­ni­bi­li­ta­tea și efor­tu­ri­le părin­ți­lor care în sus­țin în acest pro­iect. Suntem pe deplin încre­din­țați că la Dumnezeu nu se are în vede­re valoa­rea nume­ri­că a unui grup, ci inte­re­sul pe care aces­ta îl acor­dă sco­pu­lui pe care și l‑au propus.
În luna decem­brie cla­sa misio­na­ră a fost com­pu­să din 11 tineri și tine­re, dar avem spe­ran­ța că la seria din apri­lie li se vor ală­tu­ra cel puțin alții 3, care au luat deja legă­tu­ra cu noi și au pri­mit mate­ri­a­le­le ce s‑au pre­dat la pri­ma întâlnire.
Cea de a doua serie urmea­ză să aibă loc înce­pând cu data de 13 apri­lie 2012, oca­zie în care fr. Hans Woywod din Germania le va fi prin­ci­pa­lul dascăl.
Fie ca Dumnezeu să bine­cu­vân­te­ze ori­ce efort făcut în favoa­rea bunei func­țio­nări a pro­iec­tu­lui de edu­ca­ție a tine­ri­lor din bise­ri­ca noastră.