Botez la Rodna, Bistrița în râul Someș 2014

Botez la Rodna, Bistrița în râul Someș 2014

Coloseni 2:12 „…fiind îngro­pați împre­u­nă cu El, prin botez, și învi­ați în El și împre­u­nă cu El, prin cre­din­ța în pute­rea lui Dumnezeu care L‑a învi­at din morți”.

Botez la Rodna

Data de 7 sep­tem­brie 2014 a repre­zen­tat o oca­zie de bucu­rie pen­tru comu­ni­ta­tea noas­tră din Rodna, jud. Bistrița, cât și pen­tru între­gul cer, deo­a­re­ce tână­rul Nelu a făcut o ale­ge­re cura­joa­să, decla­rând în mod public deci­zia lui de a renun­ța la plă­ce­ri­le aces­tei lumi, făcând ast­fel legământ cu Dumnezeu prin botez. După pro­gra­mul reli­gi­os care a avut loc la Casa de Rugăciune din aceas­tă loca­li­ta­te ne-am depla­sat la apa râu­lui Someș în loca­li­ta­tea veci­nă unde a avut loc cere­mo­n­ia de botez.

Cu pri­vi­re la însem­nă­ta­tea aces­tui legământ, cuvân­tul inspi­rat decla­ră: „Botezul este o foar­te solem­nă renun­ța­re la lume. Aceia care sunt bote­zați în între­i­tul Nume al Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt, decla­ră public, chiar de la intra­rea lor în via­ța de creș­tin, că au pără­sit ser­vi­ci­ul lui Satana și au deve­nit mem­bri ai fami­li­ei împă­ră­tești, copii ai Împăratului ceresc. Ei au ascul­tat de porun­ca: „Ieșiți din mij­lo­cul lor și des­păr­țiți-vă de ei (…) nu vă atin­geți de ce este necu­rat”. Și față de ei este împli­ni­tă pro­fe­ția: „Vă voi pri­mi. Eu vă voi fi Tată, și voi Îmi veți fi fii și fii­ce, zice Domnul Cel Atotputernic” (2 Corinteni 6, 17–18). T6 91.3

Botezul fr. Nelu la Rodna, Bistrița în râul Someș 2014

„Satana nu doreș­te ca cine­va să-și dea sea­ma de nece­si­ta­tea unei tota­le pre­dări față de Dumnezeu. Atunci când sufle­tul negli­jea­ză să facă aceas­tă pre­da­re, păca­tul nu e pără­sit; pofte și pasiuni se lup­tă să devi­nă stă­pâ­ne; ispi­ta întu­ne­că con­ști­in­ța, așa încât ade­vă­ra­ta con­sa­cra­re nu are loc. Dacă toți și-ar da sea­ma de lup­ta pe care fie­ca­re suflet tre­bu­ie să o ducă cu agen­ții sata­nici care cau­tă să prin­dă în cur­să, să momeas­că, să înșe­le, ar fi dată pe față o lucra­re mult mai pli­nă de sâr­gu­in­ță pen­tru cei care sunt tineri în cre­din­ță”. T6 92.3

Dorim ca Dumnezeu să‑l bine­cu­vin­te­ze cu cre­din­ță și sta­tor­ni­cie în ade­văr, să poa­tă fi un mar­tor pen­tru El în mij­lo­cul oame­ni­lor din aceas­tă zonă și de ase­me­nea să poa­tă fi pen­tru veș­ni­cie ală­tu­ri de Isus în numă­rul celor mântuiți.

Ghiță Ulici