Fratele Wilhelm Volpp a trecut la odihnă în Domnul

Fratele Wilhelm Volpp a trecut la odihnă în Domnul

Pastorul Wilhelm F. Volpp (1926 – 2014) a mers liniș­tit la odih­nă la vâr­sta de 87 de ani, cu patru zile îna­in­te de a 88‑a ani­ver­sa­re a zilei de naș­te­re, în casa sa din Germania, pe data de 16 decem­brie, 2014 în jurul orei 10 îna­in­te de masă. Datorită vâr­stei sta­rea lui de sănă­ta­te în ulti­me­le săp­tămâni s‑a dimi­nu­at trep­tat.

Născut în Germania, fr. Volpp s‑a ală­tu­rat Mișcării de Reformă AZS din tine­re­țe și din acel moment a fost un slu­ji­tor al evan­ghe­li­ei la sca­ră lar­gă în Germania și în toa­tă Europa. El a fost un pio­ni­er al lucră­rii în Europa ca pro­fe­sor și apă­ră­tor al ade­vă­ru­lui. A dobân­dit vas­te cunoș­tin­țe în mai mul­te dome­nii însă a rămas un om modest și plin de har, carac­te­ris­tici ale ade­vă­ra­tei cre­din­țe creș­ti­ne. A fost un om puter­nic și cu o ini­mă mare.

A fost un om inte­gru și de prin­ci­piu cu o mare dra­gos­te pen­tru ade­vă­rul pre­zent. Între 1975–1979, fra­te­le Volpp a ser­vit ca vice­pre­șe­din­te a Conferinței Generale și între 1979–1983 ca pre­șe­din­te al Conferinței Generale. De ase­me­nea el a ser­vit ca secre­tar regio­nal în Africa între 1983–1987. Pe par­cur­sul ani­lor de pen­sio­na­re încă a fost des­tul de activ, ofe­rin­du-și bucu­ros ser­vi­ci­i­le când era nevo­ie. El a fost pro­fe­so­rul prin­ci­pal și direc­to­rul Școlii Misionare din Germania, unde s‑au for­mat mulți lucră­tori care acum slu­jesc în întrea­ga lume.

Multe sufle­te au fost bine­cu­vân­ta­te prin cura­jul încre­ză­tor al aces­tui om al lui Dumnezeu și au bene­fi­ci­at de slu­ji­rea lui cin­sti­tă și prac­ti­că. Cu toții vom simți din plin lip­sa aces­tui ostaș al cru­cii.

Exprimăm con­do­lean­țe­le noas­tre sin­ce­re față de soția sa, sora Christine, fii­ca lui Juliane și cei­lalți mem­brii ai fami­li­ei sale.

În nume­le Conferinței Generale,
D. Sureshkumar, vice­pre­șe­din­te Conferința Generală

Serviciul de înmor­mân­ta­re va avea loc luni, 22 decem­brie 2014, la ora 12:00, în Untersteinbach, Germania. Familia a rugat că în loc de flori, să se acor­de dona­ții pen­tru misiu­ni­le AZS-MR din Africa. Pentru mai mul­te infor­ma­ții, vă rugăm să con­tac­tați: