„Iată-mă, trimite-mă” tabără misionară Cluj-Napoca

„Iată-mă, tri­mi­te-mă”

Iată-mă, trimite-mă, tabără misionară la Cluj-Napoca

Zâmbete, expe­rien­țe, voie bună, cân­tări de lau­dă, încu­ra­jări, păr­tă­șie și stu­diu sunt doar câte­va din cuvin­te­le ce pot des­crie expe­rien­ța noas­tră minu­na­tă ce am avut‑o la Cluj-Napoca, în tabă­ra misio­na­ră. Tinerilor care au par­ti­ci­pat li s‑au ală­tu­rat și alți frați cu mai mul­tă expe­rien­ță, atât din Conferința Ardealul de Nord, care a găz­du­it acest eve­ni­ment, cât și din alte con­fe­rin­țe ale Uniunii Române, care au ales să fie împre­u­nă cu noi la aceas­tă acțiu­ne voluntară.

Auzind de tabă­ră, ne-am adu­nat cu mult entu­zi­asm, pre­țu­ind încre­de­rea pe care Dumnezeu ne‑o acor­dă, expri­ma­tă de apos­to­lul Ioan, care ne scrie nouă, tine­ri­lor, că sun­tem în pute­re (1 Ioan 2:14). Astfel încu­ra­jați am por­nit doi câte doi, ase­me­nea uce­ni­ci­lor lui Isus sau val­den­zi­lor, spre a oferi oame­ni­lor cuvân­tul vie­ții, zâm­be­te, invi­ta­ții și lite­ra­tu­ră religioasă.

În pri­me­le două zile am fost în ora­șul Huedin, unde am ofe­rit oame­ni­lor lite­ra­tu­ră reli­gi­oa­să și invi­ta­ții la semi­na­rul de sănă­ta­te și nutri­ție, care urma să fie pre­zen­tat de fr. Emil Barbu, la Casa de cul­tu­ră a ora­șu­lui. Totodată în tim­pul aces­tor zile am avut un stand de car­te în cen­trul ora­șu­lui, punct în care o tână­ră veri­fi­ca ten­siu­nea arte­ria­lă a celor inte­re­sați, ofe­rind în ace­lași timp sfa­turi prac­ti­ce de adop­ta­re a unui stil de via­ță sănă­tos. Amabilitatea, încre­de­rea trans­mi­să cu bună­vo­in­ță și dra­gos­te, în mod gra­tu­it și fără alte sub­ti­li­tăți de ordin finan­ci­ar a tre­zit sen­si­bi­li­ta­tea și apre­ci­e­rea mul­to­ra, oame­nii des­co­pe­rind ast­fel carac­te­rul lui Dumnezeu, gata să ofe­re daru­ri­le Sale ori­cui și în mod gratuit.

În urmă­toa­re­le zile am fost în loca­li­ta­tea Florești, unde am con­ti­nu­at cu împăr­ți­rea căr­ți­lor și ne-am bucu­rat de oca­zia trans­mi­te­rii Evangheliei. Am avut par­te de cli­pe minu­na­te, seri pli­ne de expe­rien­țe, încu­ra­jări, lau­dă la adre­sa lui Dumnezeu.

Mica noas­tră tabă­ră, din 7–11 sep­tem­brie 2014, care a avut pes­te 35 de par­ti­ci­panți s‑a înche­iat, des­păr­țin­du-ne cu dorin­ța de a mai par­ti­ci­pa la ast­fel de tabe­re, care au ca obiec­tiv des­co­pe­ri­rea cel puțin în par­te, a carac­te­ru­lui plin de dra­gos­te al lui Dumnezeu. Ne bucu­răm că Dumnezeu ne con­si­de­ră fii și fii­ce ale Sale, și doreș­te să con­lu­cre­ze cu noi până la reve­ni­rea Sa, pe care o aștep­tăm cu nerăb­da­re, emo­ție și bucurie.

Gabriela Bogdan

[fli­c­kr­ba­d­ge set=„72157649777232382“]