Până va veni El

„Dar, dacă voi zăbovi, să ştii cum tre­bu­ie să te porţi în Casa lui Dumnezeu, care este Biserica Dumnezeului celui Viu, Stâlpul şi Temelia ade­vă­ru­lui.” (1 Timotei 3:15).

Până va veni El

Consiliul Consultativ al Asociaţiei Religioase a Adventiștilor de Ziua a Șaptea Mişcarea de Reformă s‑a întru­nit în zile­le de 19–20 noiem­brie 2014 într‑o ședin­ță extraordinară.

Motivul prin­ci­pal al întru­ni­rii a fost ale­ge­rea unui vice­pre­șe­din­te în pos­tul rămas vacant după ce fr. Ioan Bogdan, care pri­mi­se aceas­tă res­pon­sa­bi­li­ta­te în urma ale­ge­ri­lor din 12 august 2014, a pre­lu­at func­ția de pre­șe­din­te, în locul fr. Nelu Iancu, care a tre­cut la odih­nă în 11 octom­brie 2014.

Procedura ale­ge­rii s‑a des­fă­șu­rat în pre­zen­ța fr. Ferenc Matyas, secre­tar Regional pen­tru Europa, în urma căre­ia fr. Simion Mureșan a fost ales, prin votul majo­ri­tar al mem­bri­lor Consiliului, vice­pre­șe­din­te al Uniunii Române AZS-MR.

Cu aceas­tă oca­zie ne expri­măm din nou regre­tul pen­tru pier­de­rea pre­ma­tu­ră a fr. Nelu Iancu și‑L rugăm pe Dumnezeu să mân­gâie și să întă­reas­că fami­lia lui, iar pe noi, foș­tii săi colegi, să ne aju­te să con­ti­nu­ăm lucra­rea pe care am început‑o împreună.

Mulțumim tutu­ror celor care au fost ală­tu­ri de noi, fami­lia spi­ri­tu­a­lă, pre­cum și de fami­lia fizi­că a fr. Nelu Iancu, expri­mân­du-și direct sau în scris împre­u­nă-sim­ți­rea aces­tei pier­deri dure­roa­se. Îi amin­tim aici pe fra­ții români de pre­tu­tin­deni, pe fra­ții din stră­i­nă­ta­te, Consiliul CG, pre­cum și pe fra­ții din Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea din România, care și-au luat timp pen­tru a trans­mi­te mesa­je de con­do­lean­țe și a ne asi­gu­ra de spri­ji­nul lor spiritual.

Fie ca aceas­tă situ­a­ție, deși tris­tă, să aibă un ecou bene­fic pen­tru sufle­te­le noas­tre, deter­minân­du-ne la o impli­ca­re mai seri­oa­să în solem­na lucra­re de sal­va­re a sufletelor.

Domnul vine curând! Pentru unii din­tre noi El vine mai curând decât ne aștep­tăm. Fie ca veni­rea Sa, indi­fe­rent când ar avea loc, să nu ne sur­prin­dă, ci să ne adu­că bucurie.

Consiliul Consultativ al AZS-MR, Uniunea Română