Momente de bucurie în Conferința Muntenia în 2014

Momente de bucurie în comunitatea București

Momente de bucurie în Comunitatea București, Conferința Muntenia în 2014

O zi de neuitat!

„Pot totul în Hristos care mă întă­reș­te.” (Filipeni 4:13)

Nici nu știu cu ce să încep. Cu toa­te că a fost des­tul de greu până m‑am hotă­rât să iau aceas­tă deci­zie, nu regret că am luat‑o. În urmă cu apro­xi­ma­tiv 6 luni, am luat deci­zia de a mă bote­za și de a înce­pe o nouă via­ță cu Hristos, ca slu­ji­tor al Său. Am luat‑o în urma tul­bu­ră­ri­lor pe care le aveam și a fap­tu­lui că sim­țeam un gol imens înlă­un­trul meu. Simțeam că ceva lip­seș­te. Și din momen­tul în care am înce­put pre­gă­ti­rea pen­tru botez cu pas­to­rul local, am înce­put să simt cum încet, încet, se umple. Am avut și încer­cări și încă am, chiar după ce m‑am bote­zat. Dar mai mult decât atât, am sim­țit mâna lui Dumnezeu în via­ța mea. Am sim­țit cum Isus lucrea­ză la ini­ma mea, prin Duhul Său cel Sfânt. Și am reu­șit să mă schimb. Nu în tota­li­ta­te, dar încet încet, da.

În ziua de 7 sep­tem­brie, în râul Argeș, în fața mar­to­ri­lor văzuți și nevă­zuți, am înche­iat legământ cu Dumnezeu. A fost o expe­rien­ță uni­că, pe care nu o voi uita nici­o­da­tă. Apa rece, cufun­da­rea omu­lui cel vechi și renaș­te­rea omu­lui celui nou, au fost momen­te­le defi­ni­to­rii în via­ța mea. Simțeam o bucu­rie imen­să. În jurul meu, toa­tă lumea zâm­bea, unii chiar cu lacri­mi. Pe acor­du­ri­le melo­di­ei „Salvat” din Imnuri Creștine, am ieșit din apă.

Îi mul­țu­mesc lui Dumnezeu pen­tru aceas­tă zi, pen­tru aceas­tă via­ță și pen­tru tot ce îmi dă. Mulțumesc și celor ce m‑au ghi­dat până la acest punct, în spe­cial fami­li­ei mele și pas­to­ru­lui, pre­cum și tutu­ror celor care au par­ti­ci­pat la bote­zul meu. Fie ca Dumnezeu să mă aju­te și să ne aju­te pe toți ca de-acum îna­in­te, fie­ca­re zi să o dedi­cam Lui și să ne încre­dem în El. Amin!

A con­sem­nat Alexandru Răducanu

Momente de bucurie în comunitatea Bucov

Botez la Bucov, Prahova

Ziua de 21 sep­tem­brie 2014 a fost o zi de bucu­rie pen­tru fra­ții din Pleașa și Loloiasca. În aceas­tă zi fie­ca­re din aces­te gru­pe ale bise­ri­cii noas­tre au pri­mit câte un mem­bru. Ceremonia de botez a avut loc pe malul râu­lui Teleajen. Aici, în fața mul­tor mar­tori, cei doi can­di­dați și-au expri­mat dorin­ța de a face legământ cu Dumnezeu, ale­gând să‑I ser­veas­că lui pe tot par­cur­sul vie­ții. Ca semn vizi­bil că ei accep­tă spă­la­rea păca­te­lor prin sân­ge­le Domnului Hristos, ei au fost cufun­dați în apă și „ridi­cați” la o via­ță nouă.

Dumnezeu să le aju­te să poa­te fi lumini prin­tre cei din jur, aco­lo unde ei își des­fă­șoa­ră activitatea.

Mai mul­te foto­gra­fii de la aces­te bote­zuri puteți acce­sa pe con­tul Flickr AZS-MR:

[fli­c­kr­ba­d­ge set=„72157649201132032“]