Conferință de familie la Campus Porumbacu

Conferință de familie la Campus Porumbacu

Între 1–4 ianu­a­rie 2015, Uniunea Română a orga­ni­zat o Conferință de fami­lie în incin­ta Campusului din Porumbacu. Participanții au fost, în cea mai mare par­te, pre­di­ca­tori și lucră­tori biblici din Uniunea Română și soți­i­le lor, însă nu doar. Membrii laici pre­cum și unii din­tre copii par­ti­ci­pan­ți­lor au fost de ase­me­nea la aceas­tă întâl­ni­re. Temele s‑au con­cen­trat asu­pra rela­ți­ei de căsă­to­rie, cu dife­ri­te­le ei eta­pe și carac­te­ris­ti­ci­le aces­to­ra, pre­cum și asu­pra unor sfa­turi uti­le pen­tru dife­ri­te situ­a­ții din via­ța de familie.

Subiectele prezentate la conferință

Temele au fost înre­gis­tra­te și vor fi publi­ca­te în curând pagi­na web și pe cana­lul Youtube AZS-MR.

Prezentările au fost urma­te de sesiuni de dis­cu­ții, când cei pre­zenți au adre­sat între­bări lega­te de via­ța de fami­lie și de teme­le pre­zen­ta­te. Necesitatea de a avea fami­lii creș­ti­ne seni­ne, puter­ni­ce, iubi­toa­re, bine ordo­na­te, a fost o idee repe­ta­tă în tim­pul întâl­ni­ri­lor. Aceasta a fost sub­li­ni­a­tă și în cân­te­ce, poe­zii, gân­duri pre­zen­ta­te în tim­pul pro­gra­me­lor. Imnul învă­țat în tim­pul întâl­ni­ri­lor a fost Ca-ntr-un colț de cer fru­mos, care a fost nou pen­tru majo­ri­ta­tea participanților.

Cazarea con­for­ta­bi­lă, hra­na gus­to­a­să, atmosfe­ra fami­li­a­ră, de pace, muzi­ca creș­ti­nă de cali­ta­te, împre­u­nă cu stu­di­i­le bibli­ce, au fost o bine­cu­vân­ta­re pen­tru vizi­ta­tori. Fie ca Domnul să con­ti­nue să îi bine­cu­vân­te­ze pe cei care au par­ti­ci­pat, pre­cum și pe cei care sunt influ­en­țați de fami­li­i­le lor!

Albumul foto de la aceas­tă con­fe­rin­ță este dis­po­ni­bil pe con­tul Flickr AZS-MR:

[fli­c­kr­ba­d­ge set=„72157649739207719“]