Invitație la seminar de relații și familie

Fundația „Perspective” vă invi­tă căl­du­ros să par­ti­ci­pați la semi­na­rul pe teme de rela­ții și fami­lie ce se va orga­ni­za în peri­oa­da 17–19 ianu­a­rie 2014 la Campus Porumbacu!

Invitație la seminar de relații și familie

Seminarul este des­ti­nat tine­ri­lor dori­tori să-şi înte­me­ie­ze o fami­lie pre­cum și cuplu­ri­lor căsă­to­ri­te, vizând prin­ci­pi­i­le fun­damen­ta­le care stau la baza unei rela­ții reu­și­te și moda­li­tă­ți­le prac­ti­ce de imple­men­ta­re a acestora.

Prin teme­le abor­da­te, semi­na­rul își pro­pu­ne infor­ma­rea obiec­ti­vă și orien­ta­rea celor dori­tori de a înte­me­ia o rela­ție dura­bi­lă pre­cum și îmbu­na­tă­ți­rea vie­ții de cuplu a celor deja căsătoriți.

Participanții vor putea afla răs­pun­suri la mul­te între­bări și solu­ții la diver­se pro­ble­me cu care se con­frun­tă o mare par­te a cuplu­ri­lor con­tem­po­ra­ne, şi vor putea bene­fi­cia, în cadrul acti­vi­tă­ți­lor prac­ti­ce de eva­luări ale cuplu­lui pro­priu pre­cum și de con­si­li­e­re personalizată.

În cadrul subiec­te­lor pre­zen­ta­te, se vor abor­da, prin­tre alte­le, și urmă­toa­re­le teme:

  • Singur sau în cuplu – pre­țul alegerii
  • Îndrăgostirea și con­se­cin­țe­le ei
  • „Cum e sa fii căsă­to­rit cu mine?” sau des­pre cura­jul de a ne pri­vi rela­ția în oglindă
  • Adevărata inti­mi­ta­te în rela­ția de cuplu și dru­mul care duce la ea…
  • Nevoi emo­țio­na­le – o bom­bă cu ceas?
  • Negocierea în cuplu
  • Sexul – un „rău” nece­sar? (Relația inti­mă între desfă­ta­re și frustrare)

Costurile de par­ti­ci­pa­re sunt de 120 RON/persoană și includ două nopți de caza­re la Campus (vineri și sâm­bă­tă) și șase mese, înce­pând de vineri seara.

Cazările se vor face vineri, 17 ianu­a­rie, înce­pând de la ore­le 14.00 dar NU MAI TÂRZIU DE ORELE 16.30!

Pentru înscri­eri și rezer­vări vă aștep­tăm să ne con­tac­tați la adre­sa sau tele­fo­nic la 0727300710 (Marius Stroia).

DATA LIMITĂ PENTRU ÎNSCRIERI: MIERCURI, 15 ianu­a­rie 2014!

Vă aștep­tăm cu drag!