Seminar de familie și program de Anul nou la Porumbacu!

În peri­oa­da 28 decem­brie 2011 – 2 ianu­a­rie 2012, Departamentul pen­tru Educație și Familie al Conferinței Generale, în cola­bo­ra­re cu Departamentul pen­tru Educație al Uniunii Române orga­ni­zea­ză un SEMINAR DE FAMILIE adre­sat atât cuplu­ri­lor căsă­to­ri­te, cât și tine­re­lor și tine­ri­lor încă necă­să­to­riți, dar care doresc să-și înte­me­ie­ze o fami­lie fericită.

Programul îl va avea ca invi­tat spe­cial pe fra­te­le Duraisamy Sureshkumar, Vice-Președintele Conferinței Generale a AZȘ-MR, și va cuprin­de, prin­tre alte­le, pre­zen­ta­rea urmă­toa­re­lor teme, care vor fi urma­te de ate­li­e­re de dis­cu­ții și sesiuni de con­si­li­e­re pre- și post-maritală:

 

 1. Principiile căsă­to­ri­ei – o pre­gus­ta­re a cerului
 2. Te iubesc!
 3. Găsirea par­te­ne­ru­lui potrivit
 4. Iubire sau poftă? – Dragostea nu va pieri niciodată
 5. Iubirea tână­ră
 6. Înțelegând iubi­rea
 7. Iubirea rea­lis­tă
 8. Reînnoind iubi­rea
 9. Iubirea transcen­den­tă
 10. Înțelegerea și depă­și­rea con­flic­te­lor maritale
 11. Rezolvarea cri­ze­lor mari­ta­le și evi­ta­rea conflictelor
 12. Dezvoltarea și res­ta­bi­li­rea încre­de­rii reciproce

Întrucât pro­gra­mul va înce­pe mier­curi dimi­nea­ța, pe 28 decem­brie, reco­man­dăm tutu­ror par­ti­ci­pan­ți­lor să-și pro­gra­meze sosi­rea pen­tru după-ami­a­za sau sea­ra zilei de 27 decembrie.

Cazarea se va face pe baza rezer­vă­rii pre­a­la­bi­le, pen­tru care vă aștep­tăm să ne con­tac­tați la tel. 0722–381790 (fr. Cornel Muntean).

Cu încre­de­rea că acest semi­nar se va dove­di de un real folos pen­tru feri­ci­rea pre­zen­tă și veș­ni­că a fami­li­ei dum­ne­a­voas­tră, vă aștep­tăm cu drag!

Frații dum­ne­a­voas­tră din Departamentul de Educație și Familie al Conferinței Generale și Uniunii Române