Dragostea confortabilă și dragostea transcendentă

Dragostea con­for­ta­bi­lă și dra­gos­tea transcendentă
Seria: Conferință de fami­lie – ce a avut loc la Campus AZS-MR Porumbacu, între 1–4 ianu­a­rie 2015.
Prezintă: Duraisamy Sureshkumar

Sinopsis:

Etapa a tre­ia în căsnicie:

Dragostea confortabilă și dragostea transcendentă

Dragostea confortabilă

Anii 11–25 de căsnicie

Pot deve­ni depen­denți unul de celălalt

Prima sar­ci­nă: Mențineți o iden­ti­ta­te indi­vi­du­a­lă pe lân­gă iden­ti­ta­tea căsătoriei

Ținta

 • Scopul în căsă­to­rie este o inter­de­pen­den­ță sănătoasă
 • Dependența sănă­toa­să este excelentă

A doua sar­ci­nă: Spuneți „Rămas bun”-urile finale

O sar­ci­nă în aceas­tă eta­pă este de a depăși sin­dro­mul acum ori niciodată

Ispite con­si­de­ra­bi­le pân­desc în aceas­tă etapă

Etapa a patra a căsniciei:

Reînnoirea dragostei

Anii 26–35 ai căsniciei

Nu poa­te fi un cămin feri­cit aco­lo unde dra­gos­tea nu este cul­ti­va­tă între soț și soție, între părinți și copii. — ST, May 7, 1894 

Căsătoria ofe­ră cea mai bună izo­la­ție cunos­cu­tă împo­tri­va crizei.

Prima sar­ci­nă: Combateți cri­za din căs­ni­cia voastră

Cum înce­pem?

 • Întrerupeți cer­cul învinuirilor
 • Recunoaște cu ce ai con­tri­bu­it tu la durere
 • Examinați sta­rea căsă­to­ri­ei voastre

Pasajul unu:

 • Pot să spun sin­cer că mi-am păs­trat cel mai bun ide­a­lism în timp ce am dat deo­par­te visu­ri­le nerealiste…
 • că soțul/soția mea și cu mine avem o rela­ție per­so­na­lă mulțumitoare…
 • că am încer­cat să mă ocup de pasa­je­le incom­ple­te ale mari­a­ju­lui părin­ți­lor mei…

Pasajul doi:

 • Pot spu­ne în mod one­st că am o ima­gi­ne rea­lis­tă des­pre soțul/soția mea și căsnicie…
 • că am recu­nos­cut agen­de secre­te în căs­ni­cia noastră…
 • că am încer­cat să pun căsă­to­ria mea la adă­post de copi­ii noș­tri, rezer­vând momen­te spe­ci­a­le pen­tru soția/soțul meu și mine.

Pasajul trei:

 • Pot spu­ne că mă stră­du­iesc să men­țin legă­tu­ra de căsă­to­rie puternică.
 • că am găsit iden­ti­ta­tea individuală…
 • că am accep­tat pier­de­ri­le ine­vi­ta­bi­le din aceas­tă eta­pă a vieții…
 • că am încer­cat să men­țin o rela­ție intimă.

Ce facem după aceea?

 • Hotărâți să vă îmbu­nă­tă­țiți căsătoria.
 • Evaluați cât de pro­fund împăr­tă­șiți voi totul unul cu altul.
 • Faceți uz de con­frun­tări iubitoare.
 • Deplângeți dure­rea din căs­ni­cia voastră.
 • Implementați sesiuni de ofertă-primire.
 • Angajați-vă să repa­rați vii­to­rul pre­cum și prezentul.

Pentru a redu­ce la minim fac­to­rii de stres din căs­ni­cia voas­tră, pri­viți atent la următoarele:

 • Angajamente exte­ri­oa­re
 • Evenimente spe­ci­a­le
 • Consumatorii de timp

A doua sar­ci­nă: Restabiliți inti­mi­ta­tea

Ați tre­cut de „vâr­ful dealului”?

Ce peri­co­le vă așteaptă?

 • Amenințarea infi­de­li­tă­ții
 • Schimbări fizi­ce
  • femei
  • băr­bați

Mențineți-vă con­di­ția fizică

 • Luați-vă timp
 • Examinați medi­ca­ția
 • Administrați stre­sul
 • Faceți exer­ci­țiu fizic
 • Povestiți
 • Atingeți

Reaprindeți roman­ța

 • Regândiți și revi­ta­li­zați via­ța voastră
 • Creați și împăr­tă­șiți amintiri
 • Jucați-vă împre­u­nă

Tradiții ale familiei

 • Sabat
 • Masa de vineri seara
 • Ajunul Anului nou
 • Zile de naștere
 • Reuniuni de familie

Rasa iudai­că a rămas intac­tă de‑a lun­gul a 2000 de ani de dis­per­siu­ne și per­se­cu­ții dato­ri­tă tra­di­ți­i­lor fami­li­a­re și reli­gi­oa­se. Acestea le-au dat un sen­ti­ment de apar­te­nen­ță și de con­ti­nu­i­ta­te în viață.

A tre­ia sar­ci­nă: Deplângeți pier­de­ri­le din acest pasaj

Ce deplângi?

 • Pierderea părin­ți­lor
 • Pierderea copi­i­lor
 • Pierderea finan­țe­lor

Furtunile vie­ții și-au lăsat ampren­te­le atât asu­pra voas­tră, cât și asu­pra căs­ni­ci­ei voastre.

Atmosfera unui cămin feri­cit pro­mo­vea­ză sănătatea.

„Fericit este popo­rul, al cărui Dumnezeu este Domnul.” — Ps. 144:15

„Un cămin în care iubi­rea domneș­te și își găseș­te expri­ma­rea în pri­viri, în cuvin­te, în fap­te, este un loc unde înge­rii sunt încân­tați să locu­ias­că… Lăsați ca raza iubi­rii, a bucu­ri­ei și mul­țu­mi­rea să pătrun­dă în ini­mi­le voas­tre, și lăsați ca influ­en­țe­le ei dulci să pătrun­dă în cămin.” — SD 168

Etapa a cin­cia în căsătorie:

Dragostea transcendentă

Prima sar­ci­nă: Pregătiți-vă pen­tru pensionare

Domenii de pregătire:

 • Fiziologice
 • Probleme de con­trol și limitări
 • Construiți un vis comun
 • Financiar
 • Creați o nouă aventură
 • Controlați imi­x­tiu­ni­le

Bariere în calea reînnoirii:

Imagine greși­tă des­pre pro­ce­sul de îmbă­trâ­ni­re: oameni pre­ten­ți­oși, moro­că­noși, înceți, pe care nu îi scoți de pe calea lor. Societatea noas­tră este una în care doar puțini nu îi ono­rea­ză pe vâr­st­nici. Nepoții îi ido­la­tri­zea­ză pe bunici, însă părin­ții pro­ba­bil nu!

 • Imagine greși­tă des­pre îmbătrânire
 • Co-depen­den­ță la vâr­sta pensionării
 • Izolare
 • Romanță la pensie

Intimitate cu ochii dra­gos­tei – nu cu ochii timpului

A doua sar­ci­nă: Dragostea transcen­den­tă

Ce este dra­gos­tea transcendentă?

Dragostea transcen­den­tă… nu este un pro­ces, ci mai degra­bă o schim­ba­re de perspectivă.

 • Îmbătrânirea înseam­nă singurătate
 • Îmbătrânirea înseam­nă o inti­mi­ta­te mai mare

Cu cine te identifici?

 • Suferința este lip­si­tă de sens
 • Suferința cre­ea­ză locuri noi în ini­ma umană
 • Îmbătrânirea înseam­nă singurătate
 • Îmbătrânirea înseam­nă inti­mi­ta­te mai mare
 • Pierderea fizi­că este absolută
 • Pierderea fizi­că este eman­ci­pa­re spirituală
 • Timpul se gră­beș­te, se stre­coa­ră de la noi
 • Timpul, fiind veș­nic, nu se poa­te încetini

Pregătește-te pen­tru călătorie…

 • Aspecte lega­le
 • Sprijinul comu­ni­tă­ții
 • Polița de asigurare
 • Informații finan­ci­a­re
 • Viața sin­gur

A tre­ia sar­ci­nă: Să îmi accept via­ța mea, sin­gu­ra dată mie de Dumnezeu

Tertipuri con­tra morții:

 • Ipocondrie
 • Amărăciune și cinism
 • Obsesia pen­tru sănătate
 • Suicidul
 • Schimbări con­tra­fă­cu­te
 • Dependența de reli­gie sau de un cult
 • Ura împo­tri­va lui Dumnezeu, a des­ti­nu­lui sau a circumstanțelor
 • Capsule de împăr­ți­re a timpului

Analizează-ți cre­din­ța:

Credința nu poa­te fi cu ade­vă­rat tes­ta­tă până când nu ai nevo­ie de ea.

Experimentează‑L pe Dumnezeu ca…

 • Tată
 • Păstor
 • Judecător
 • Răscumpărător

Căsătoria este…

 • Mai mult decât un con­tract legal
 • Investirea unei vieți într‑o alta
 • O uni­re fizică
 • O uni­re spirituală

Scaunul cu trei picioa­re al căsă­to­ri­ei (băr­ba­tul –feme­ia – Dumnezeu) ofe­ră un mediu sigur în aceas­tă lume și ne ține în echi­li­bru în timp ce ne pre­gă­tim pen­tru lumea viitoare.