Dragostea tânără — Conferință de familie

Dragostea tână­ră
Seria: Conferință de fami­lie – ce a avut loc la Campus AZS-MR Porumbacu, între 1–4 ianu­a­rie 2015.
Prezintă: Duraisamy Sureshkumar

Sinopsis:

Dragostea tânără - Conferință de familie

Dragostea tânără

Două insti­tu­ții adu­se din cer

 1. Căsătoria — „Căsătoria este onorabilă”
 2. Sabatul — „Un semn între Dumnezeu și om”

Două insti­tu­ții atacate

Satan ata­că fie­ca­re insti­tu­ție divi­nă așa încât lucra­rea ini­ția­lă a lui Dumnezeu să își poa­tă pier­de sla­va și sfințenia.

Probleme ale căs­ni­ci­ei astăzi

 1. Mai mult de 50% din­tre căs­ni­cii sfâr­șesc în divorț
 2. Restul cuplu­ri­lor pot să nu fie deloc feri­ci­te chiar dacă rămân în legă­tu­ra de căsătorie
 3. Șansele de a avea o căs­ni­cie feri­ci­tă sunt mai mici de 33%, dacă urmezi calea pe care oame­nii de rând o urmea­ză în cur­te­nia și căsă­to­ria lor.
 4. Mijloacele media (cărți, fil­me, dra­me, pre­sa…) au pre­zen­tat un con­cept greșit des­pre dragoste.
 5. Probleme de urmă­ri­re îna­in­te și după căsă­to­rie (sau divorțuri).

Cauze ale pro­ble­me­lor din cămin

 • Din ce în ce mai mul­te fami­lii au deve­nit astăzi permisive
 • Alți zei au intrat în mul­te cămine
 • Pierderea legă­tu­ri­lor ce țin fami­lia laolaltă
 • Asimilarea gân­di­rii și prac­ti­ci­lor societății

Șapte cau­ze importante

 • Dezintegrarea
 • Tranziția de la o soci­e­ta­te a roții de tors la o soci­e­ta­te a manșonului
 • Schimbarea rolu­lui femeii
 • Belșugul și materialismul
 • Suportul des­cres­când pe care soci­e­ta­tea îl ofe­ră familiilor
 • Slăbirea valo­ri­lor morale
 • Influența nega­ti­vă a mij­loa­ce­lor media

Căsnicia e ca un sca­un cu trei picioare!

Fiecare căs­ni­cie exis­tă ca un sca­un cu trei picioa­re. Un picior e soțul, celă­lalt e soția.

Care e al tre­i­lea picior?

Ne pla­ce să spu­nem că al tre­i­lea picior este Dumnezeu, dar în rea­li­ta­te rare­ori e ade­vă­rat. Al tre­i­lea picior se schim­bă de‑a lun­gul timpului.

 • Într-un an s‑ar putea să fie copiii
 • Într-un altul o slu­j­bă — sau achi­zi­țio­na­rea unei case — sau achi­zi­țio­na­rea unei mașini.

Lista e infi­ni­tă pen­tru că al tre­i­lea picior întot­dea­u­na e dat deo­par­te în cele din urmă.

Trei sar­cini importante:

 1. Modelați-vă să fiți o familie.
 2. Depășiți ten­din­ța de a pre­lua controlul.
 3. Construiți o uni­re fizică.

Modelați-vă să fiți o familie

Unitate vs. individualitate

 • „Un trup”
 • Entuziasmul iubi­rii tinere.
 • Posibilitatea de sfărâmare.
 • Lucrul în echipă

Rădăcinile fami­li­ei

 • Poruncile vie­ții
 • Iritările mărun­te

Cuplul și‑a pără­sit casa părin­teas­că, dar casa părin­teas­că nu a pără­sit cuplul!

Dificultăți finan­ci­a­re

 • Veți lucra amân­doi după ce se vor naș­te copiii?
 • Veți avea con­turi sepa­ra­te? Conturi de economii?
 • Veți înche­ia asi­gu­ra­re? În valoa­re de cât?
 • Veți avea cărți de credit?

Smulgerea rădă­ci­ni­lor!

 • Durerea din copilărie.
 • Stresul paren­tal.
 • Crearea unei „fami­lii noi”.
 • Relația cu pri­e­te­nii încă necăsătoriți.

Depășește-ți ten­din­ța de a pre­lua controlul

Rezolvați con­flic­te­le

Formula: O per­soa­nă + o per­soa­nă = CONFLICT!

Formula de mai sus este o con­stan­tă în ori­ce rela­ție. Nu con­tea­ză dacă pui cuvân­tul DRAGOSTE în fața per­soa­nei — rezul­ta­tul rămâ­ne încă egal cu CONFLICT. Într‑o rela­ție de căs­ni­cie e mereu de a face cu un ego (eu) fra­gil și cu tipa­re de obiceiuri.

Ajustarea ati­tu­di­nii:

 • Conflict sănă­tos dacă e controlat.
 • Conflictul rare­ori con­du­ce la separare.
 • Nimeni nu are o căs­ni­cie ideală.
 • Majoritatea cuplu­ri­lor tind să evi­te con­flic­tul mai degra­bă decât să învețe cum să lup­te corect.
 • Conflictul poa­te fi sănă­tos dacă este con­tro­lat. Aceasta înseam­nă că vei avea o căs­ni­cie con­stru­i­tă pe ADEVĂR mai degra­bă decât pe minciuni.
 • Conflictul rare­ori duce la separare.
 • Tensiunile și pro­ble­me­le nere­zol­va­te sunt cele care dis­trug o căsnicie.
 • Conflictul este doar un simp­tom că ceva tre­bu­ie rezolvat.
 • Este impor­tant să recu­noaș­tem că nimeni nu are o căs­ni­cie ideală.
 • Evitarea con­flic­tu­lui nu con­du­ce la o căs­ni­cie feri­ci­tă, ci doar sta­bi­leș­te în mod sigur că ace­le pro­ble­me nu vor fi nici­o­da­tă abordate.

Conflictul rare­ori pro­du­ce separare

Tensiunile și pro­ble­me­le nere­zol­va­te sunt cele care dis­trug o căsnicie.

Rezolvarea con­flic­tu­lui

 • Compromis
 • Fiți de acord să nu fiți de acord
 • „Dar din dragoste”

Ecuația Conflictului: Conflict – pro­ces rațio­nal = EXPLOZIE!

Regulile con­flic­tu­lui:

 • Cunoaște-te pe tine însuți
 • Gândește!
 • Dezarmează-ți „arma­te­le verbale”
 • Rămâneți la lucru­ri­le de bază
 • Țineți „eul” în afa­ra conflictului

Opțiunile con­flic­tu­lui:

 • Răcorește-te [time out]
 • Detensionează situ­a­ția
 • Recunoaște con­flic­tul ca normal
 • Caută o rezolvare