Trăind pentru aprobarea lui Dumnezeu

Trăind pen­tru apro­ba­rea lui Dumnezeu
Seria: Încotro alergi? – tabă­ră pen­tru tineri ce a avut loc la Campus AZS-MR Porumbacu, între 25–29 decem­brie 2014.
Prezintă: Duraisamy Sureshkumar

Sinopsis:

Trăind pentru aprobarea lui Dumnezeu

Trăind pentru aprobarea lui Dumnezeu

2Timotei 2:15–17 — „Caută (engl. Dă-ți silin­ța) să te înfă­ți­șezi îna­in­tea lui Dumnezeu ca un om încer­cat, ca un lucră­tor care nu are de ce să‑i fie ruși­ne și care împar­te drept Cuvântul ade­vă­ru­lui. Ferește-te de vor­bă­ri­i­le goa­le și lumești; căci cei ce le țin vor îna­in­ta tot mai mult în necin­sti­rea lui Dumnezeu. Și cuvân­tul lor va roa­de ca gan­gre­na. Din numă­rul aces­to­ra sunt Imeneu și Filet…”

Moise

Moise era apro­bat de Dumnezeu. El a con­stru­it taber­na­co­lul exact așa cum l‑a instru­it Dumnezeu. Dumnezeu de ase­me­nea l‑a aver­ti­zat pe Moise să ia sea­ma să îl con­stru­ias­că așa cum îl instru­i­se El.

Daniel

În însu­și­rea înțe­lep­ciu­nii babi­lo­nie­ni­lor, Daniel și tova­ră­șii săi aveau mult mai mult suc­ces decât cole­gii lor; însă eru­di­ția lor nu venea la întâm­pla­re… Ei s‑au pus în legă­tu­ră cu Sursa a toa­tă înțe­lep­ciu­nea, făcând cunoș­tin­ța de Dumnezeu teme­lia edu­ca­ți­ei lor. — CC 247

1Cronici 22:12 — „Numai să-ți dea Domnul înțe­lep­ciu­ne și pri­ce­pe­re, și să facă să domnești pes­te Israel în păzi­rea Legii Domnului Dumnezeului tău!”

Templul tru­pu­lui

Corpul tău este tem­plul Duhului Sfânt. Îl îngri­jești tu și îl con­stru­iești exact după instruc­țiu­ni­le lui Dumnezeu? Găsește El cor­pul tău împo­do­bit așa încât să îi fie plă­cut Lui?

Dă-ți silin­ța

În tex­tul nos­tru am citit de ase­me­nea că tre­bu­ie să ne dăm silin­ța în aceas­tă pri­vin­ță. În grea­că înseam­nă a zori, a nu-ți târâi picioa­re­le. Deci nu pier­de timp, ci asi­gu­ră-te că totul în via­ța ta este con­form Cuvântului lui Dumnezeu.

Nu e timp de trândăvie

Ca și creș­tini nu avem timp de trân­dă­vie. Există oameni neîn­țe­lepți care spun că aceas­ta este lega­lism, însă aceas­ta se întâm­plă doar pen­tru că ei înșiși sunt fără lege.

Cere‑I Domnului să conducă

Atunci când îți cum­peri îmbră­că­min­te, cere‑I Domnului să te con­du­că să cum­peri ceea ce va fi pe pla­cul Lui, pen­tru că dacă tu cum­peri și porți ace­lași fel de îmbră­că­min­te pe care o poar­tă copi­ii lumii, prin aceas­ta tu arăți că spi­ri­tul lumii este de ase­me­nea și în tine.

Citim că tre­bu­ie să fim con­ști­in­cioși, gra­b­nici în a ne dove­di apro­bați de Dumnezeu – nu apro­bați de oameni, ci apro­bați de Dumnezeu.

După cum argin­tul sau aurul sunt puri­fi­ca­te de foc, și toa­te impu­ri­tă­ți­le sunt înde­păr­ta­te, tot ast­fel focul lui Dumnezeu pătrun­de până în adân­ci­mi­le fiin­ței noas­tre – pen­tru ca noi să nu părem nepri­hă­niți doar în exte­ri­or, ci să fim cură­țiți până în adân­cu­ri­le fiin­ței noastre.

Cunoștința dum­ne­ze­ias­că (divi­nă)

Ai de ase­me­nea nevo­ie de cunoș­tin­ță dum­ne­ze­ias­că și de înțe­lep­ciu­ne în via­ța ta. Tot ce faci tre­bu­ie să aibă sem­nul lui Dumnezeu asu­pra sa.

O tână­ră care s‑a con­ver­tit a spus că pri­mul pas din par­tea ei era să se des­par­tă de vechii ei pri­e­te­ni. Ai făcut tu acest pas?

Trebuie să fii sin­gur cu Dumnezeu, la fel cum Moise a fost sin­gur cu Dumnezeu pe vâr­ful muntelui.

„Niciunul nu va mai învă­ța pe aproa­pe­le, sau pe fra­te­le său spu­nând: „Cunoaște pe Domnul!”, ci toți Mă vor cunoaș­te, de la cel mai mic până la cel mai mare, zice Domnul; căci le voi ier­ta nele­giu­i­rea și nu îmi voi mai adu­ce amin­te de păca­tul lor.” — Ieremia 31:34

Fii cre­din­cios până la moarte

Fii un lucră­tor care lucrea­ză și nu are de ce să îi fie ruși­ne, pen­tru că mulți se vor ruși­na când vor sta îna­in­tea lui Dumnezeu. Trebuie să împarți drept Cuvântul Domnului.

Politicile lumești te jefu­iesc de identitate

Conformarea cu lumea este cea care face ca popo­rul nos­tru să își piar­dă direcția.

E ca și când un hoț s‑ar apro­pia pe neob­ser­va­te din ce în ce mai mult și trep­tat, însă sigur, ar fura iden­ti­ta­tea lucră­rii lui Dumnezeu, conducându‑i pe fra­ții noș­tri să se con­for­meze poli­ti­ci­lor lumești. — PM 169.2

Alianțele înche­ia­te de isra­e­liți cu veci­nii lor păgâni au avut ca rezul­tat pier­de­rea iden­ti­tă­ții lor ca popor deo­se­bit al lui Dumnezeu. — 4BC 1155.8

Experiența lui Israel va fi expe­rien­ța tutu­ror celor care merg în lume pen­tru tărie, înde­păr­tân­du-se de Dumnezeul cel viu. — 4BC 1155.9

Trebuie să exis­te o iden­ti­fi­ca­re cu Hristos, o con­ti­nuă împăr­tă­și­re din via­ța Sa spi­ri­tu­a­lă. Credința tre­bu­ie să cre­as­că prin exer­ci­ta­re. Toți cei care tră­iesc aproa­pe de Dumnezeu înțe­le­ge ce este Isus pen­tru ei și ce sunt ei pen­tru Isus. — RH Nov. 9, 1897

Iosif

Iosif este cu ade­vă­rat unul din­tre carac­te­re­le veri­ta­bi­le ale erei Vechiului Testament.

„Cum aș putea să fac un rău atât de mare și să păcă­tu­iesc împo­tri­va lui Dumnezeu?” — Genesa 39:9

Unul din­tre aspec­te­le uimi­toa­re ale rela­tă­rii este fap­tul că Iosif avea doar șap­te­spre­ze­ce ani. — Genesa 37:2

Dumnezeu a inten­țio­nat bine

Iosif recu­noș­tea mai târ­ziu: „Ca să vă scap via­ța m‑a tri­mis Dumnezeu [aici] îna­in­tea voas­tră” (Gen. 45:5). Din nou, la sfâr­și­tul vie­ții sale, el a spus fra­ți­lor săi: „Voi ați gân­dit să-mi faceți rău; dar Dumnezeu a inten­țio­nat bine… pen­tru a sal­va mul­te vieți” (50:20 KJV).

Samson

Pofta e ca apa sărată.

Însetăm cu dis­pe­ra­re după ceva ce este inter­zis. Este exact opu­sul a ceea ce avem cu ade­vă­rat nevo­ie. De fapt, ne poa­te ucide.

Samson și Dalila

Judecători 16:4 — Dalila înseam­nă sedu­că­toa­re, sau înșelătoare.

Proverbe 6:26 — „Căci pen­tru o feme­ie cur­vă, omul ajun­ge de nu mai rămâ­ne decât cu o buca­tă de pâi­ne, și feme­ia mări­ta­tă întin­de o cur­să unui suflet scump (engl. o feme­ie cur­vă va vâna o via­ță prețioasă).”

Samson putea să uci­dă 1000 băr­bați, însă nu s‑a putut des­cur­ca cu o femeie.

O aven­tu­ră e o cale neîn­țe­leap­tă de a cău­ta dra­gos­tea. Samson cău­ta dra­gos­te și a găsit o feme­ie ca Iuda, care l‑a trădat.

Samson era inte­li­gent. Atunci de ce a capi­tu­lat el în fața Dalilei? De ce păcă­tu­im noi?

1Ioan 2:16 vor­beș­te des­pre „pofte­le omu­lui păcă­tos, pofta ochilor…”

Toți oame­nii au ispi­te. Hrănind ispi­ta, noi ne mărim vul­ne­ra­bi­li­ta­tea prin ceea ce citim și pri­vim. Samson a con­ti­nu­at să stea prin pre­a­j­ma Dalilei.

Păcatul este mai degra­bă ca un plan încli­nat alu­ne­cos, decât ca o stân­că abrup­tă. În cele din urmă ajun­gem să alu­ne­căm atât de repe­de, încât nu ne putem opri.

Decizia ini­ția­lă ade­sea hotă­răș­te rezul­ta­tul. Luați deci­zii în mod atent, luându‑L întot­dea­u­na pe Isus cu voi.

Alege-ți Prietenul

Samson a ales în mod con­sec­vent pri­e­te­ni greșiți și aceștia l‑au con­dus la ruină.

Nimic nu mode­lea­ză carac­te­rul mai mult decât cei cu care ale­gem să ne petre­cem timpul.

1Corinteni 15:33 — „Nu vă înșe­lați: Tovărășiile rele stri­că obi­ce­iu­ri­le bune.”

Nu vă pier­deți tim­pul cu cei pier­duți și păcă­toși, nici cu cei aleși și înghețați.

Fiți pri­e­te­ni cu creș­ti­nii calzi, care cresc în har.

Dezvoltați o rela­ție vie cu Isus.

„Ferice de omul care nu se duce la sfa­tul celor răi, nu se opreș­te pe calea celor păcă­toși și nu se așa­ză pe sca­u­nul celor batjo­co­ri­tori!” — Psalmi 1:1

Nu stați în com­pa­nia oame­ni­lor răi care vor­besc răul, pen­tru ca nu cum­va cuvin­te­le lor să prin­dă rădă­ci­nă în ini­ma voas­tră și păca­tul să cre­as­că aco­lo. Deci, nu per­mi­teți cui­va să vină la voi și să bâr­feas­că pe altcineva.

2Corinteni 6:14–16 — „Nu vă înju­gați la un jug nepo­tri­vit cu cei necre­din­cioși. Căci ce legă­tu­ră este între nepri­hă­ni­re și fără­de­le­ge? Sau cum poa­te sta împre­u­nă lumi­na cu întu­ne­ri­cul? Ce înțe­le­ge­re poa­te fi între Hristos și Belial? Sau ce legă­tu­ră are cel cre­din­cios cu cel necre­din­cios? Cum se împa­că tem­plul lui Dumnezeu cu ido­lii? Căci noi sun­tem tem­plul Dumnezeului celui viu, cum a zis Dumnezeu: ‘Eu voi locui și voi umbla în mij­lo­cul lor; Eu voi fi Dumnezeul lor, și ei vor fi popo­rul Meu.’ ”

Pentru Samson ispi­ta Dalilei era atrăgătoare.

Ar tre­bui creș­ti­nii să lup­te împo­tri­va ispitelor?

Nu. Conform Bibliei, nu.

2Timotei 2:22 — „Fugi de pofte­le tinereții…”

Nu sta și te lup­ta. Fugi. E greu atunci când păca­tul este atât de ade­me­ni­tor. Vrăjit, Samson a ales să nu fugă, și și‑a pier­dut mântuirea.

Orbire mora­lă

Samson era deja orb din punct de vede­re moral, îna­in­te ca filis­te­nii să îi scoa­tă ochii. Nu putea să vadă pericolul.

Nu mer­geți inde­pen­dent de Dumnezeu

Cele mai bune efor­turi ale noas­tre vor con­du­ce doar la păcat și moar­te. Nu ajun­gem nici­o­da­tă într-un loc în care sun­tem inde­pen­denți de Dumnezeu. Cele mai bune efor­turi ale noas­tre nu ne pot salva.

Nu dor­miți în bra­țe­le celui rău

În timp ce noi dor­mim, vră­j­ma­șii noș­tri spi­ri­tu­ali nu fac la fel. Dacă dor­mim în bra­țe­le poftei, ne vom trezi cu sigu­ran­ță în mâi­ni­le filistenilor.

Galateni 6:7 — „Ce sea­mă­nă omul, ace­ea va și secera…”

Viața ta ar tre­bui să fie un exem­plu care ara­tă alto­ra cum să fie creștini.

Biblia ne ofe­ră mul­te instruc­țiuni, cum ar tre­bui să se poar­te copi­ii față de părin­ții lor și părin­ții față de copi­ii lor. Biblia chiar spu­ne că dacă nu îți poți con­du­ce în mod cuve­nit copi­ii, atunci nu poți deți­ne o pozi­ție cu auto­ri­ta­te în bise­ri­ca lui Dumnezeu.

Televiziunea nu tre­bu­ie să fie mode­lul nos­tru. E de la cel rău. Prezintă mode­le aces­tei lumi, ale Hollywood-ului, ale Parisului, etc.

Cuvântul Domnului ne înva­ță de ase­me­nea cum tre­bu­ie să tră­i­as­că soția cu soțul, și soțul cu soția.