Crescând în har, creștinul victorios

Crescând în har, creș­ti­nul victorios
Seria: Încotro alergi?” – tabă­ră pen­tru tineri ce a avut loc la Campus AZS-MR Porumbacu, între 25–29 decem­brie 2014.
Prezintă: Duraisamy Sureshkumar

Sinopsis:

Crescând în har, creștinul victorios

Crescând în har, creștinul victorios

Luptând dea­su­pra cate­go­ri­ei tale

Cuvântul grec pen­tru „cur­să” este stadion.

Pentru a înche­ia și a câști­ga, ai nevo­ie să fii dis­ci­pli­nat pen­tru a ști ce așteap­tă Dumnezeu de la tine și să cunoști per­spec­ti­va lui Dumnezeu pen­tru tine.

Orașul Filipi

 • Poziționat stra­te­gic pe Drumul Egnatian
 • I se acor­dă sta­tu­tul de colo­nie romană
 • Închinătorii se adu­nau în natu­ră în Sabat la Râul Gangitis

„Voi sun­teți toți una în Hristos Isus”

Mesaj pen­tru cei maturi

„… alerg spre țin­tă pen­tru pre­mi­ul che­mă­rii cerești a lui Dumnezeu în Hristos Isus. Gândul aces­ta să ne însu­fle­țeas­că pe toți, cei care sunt maturi: și dacă în vreo pri­vin­ță sun­teți de altă păre­re, Dumnezeu vă va lumi­na și în aceas­tă pri­vin­ță. Totuși, în lucru­ri­le în care am ajuns de ace­eași păre­re, să umblăm după ace­eași regu­lă, să fim de ace­eași înțe­le­ge­re.” — Filipeni 3:14–16 (KJV)

„Alerg îna­in­te…” — Filipeni 3:12

„Aruncându-mă spre ce este îna­in­te…” – Filipeni 3:13

„Alerg spre țin­tă…” — Filipeni 3:14

Insula Catalina

„Maratonul Oceanului Wrigley” 15 ianu­a­rie 1927

Alergând bine în cursă!

 • Preaiubit
 • Așteptat
 • Bucurie și cunună
 • Numele în car­tea vieții

Filipeni 4:1

Crescând în har — Semnul #1

„Bucurați-vă tot­dea­u­na în Domnul!” — Filipeni 4:4

Adevărata bucu­rie pen­tru creș­tini nu vine din fap­tul că se află în cir­cum­stan­țe ide­a­le — vine mai degra­bă din rela­ția noas­tră cu Dumnezeu.

„Cel mai puter­nic argu­ment în favoa­rea evan­ghe­li­ei este un creș­tin iubi­tor și care poa­te fi iubit.” — Counsels on Sabbath School Work, p. 100

Crescând în har — Semnul #2

„Blândețea voas­tră să fie cunos­cu­tă de toți oame­nii.” — Filipeni 4:5

Crescând în har — Semnul #3

„Nu vă îngri­jo­rați de nimic…” — Filipeni 4:6–7

Mintea noas­tră este ca un câmp de bătaie…

Crescând în har – Semnul #4

„… dacă este vreo vir­tu­te și dacă este vre­un lucru vred­nic de lau­dă, medi­tați la aces­te lucruri.” — Filipeni 4:8

„Dumnezeiasca Lui pute­re ne‑a dăru­it tot ce pri­veş­te via­ţa şi evla­via…” — 2Petru 1:3

Crescând în har — Semnul #5

Am învă­țat secre­tul de a fi mul­țu­mit în ori­ce situ­a­ție… — Filipeni 4:12

Majoritatea ame­ri­ca­ni­lor tră­iesc la nive­lul maxim sau din­co­lo de nive­lul maxim per­mis de veni­tul lor.

Secretul lui Pavel

„Pot toa­te lucru­ri­le prin Hristos, care mă întă­reș­te.” — Filipeni 4:13

Thomas Jefferson spu­ne: Libertatea este drep­tul de a ale­ge, drep­tul de a crea pen­tru tine însuți, alter­na­ti­va ale­ge­rii. Fără posi­bi­li­ta­tea de ale­ge­re, și fără exer­ci­ta­rea ale­ge­rii, omul nu este om, ci un mem­bru și un instru­ment, un lucru.

Anatomia cre­ie­ru­lui

Studii şti­inţi­fi­ce ara­tă fap­tul că lobul fron­tal este sediul:

 • Spiritualităţii
 • Moralităţii
 • Voinţei

Mărimea lobu­lui frontal:

 • Pisici — 3,5%
 • Câini — 7%
 • Maimuțe — 17%
 • Oameni — 33%

„Țara mea nu m‑a tri­mis la o dis­tanţă de 7000 de mile ca să încep cur­sa. Ei m‑au tri­mis la o dis­tanţă de 7000 mile pen­tru a o înche­ia.” — John Akhwari

„M‑am lup­tat lup­ta cea bună, mi-am ispră­vit aler­ga­rea, am păzit cre­dinţa. De acum mă aşteap­tă cunu­na nepri­hă­ni­rii, pe care mi‑o va da în „ziua ace­ea” Domnul, Judecătorul cel drept. Şi nu numai mie, ci şi tutu­ror celor ce vor fi iubit veni­rea Lui.” — 2Timotei 4:7–8