Dragostea realistă — Conferință de familie

Dragostea rea­lis­tă
Seria: Conferință de fami­lie – ce a avut loc la Campus AZS-MR Porumbacu, între 1–4 ianu­a­rie 2015.
Prezintă: Duraisamy Sureshkumar

Sinopsis:

Dragostea realistă de Duraisamy Sureshkumar

Dragostea realistă

Bucuria ceru­lui înce­pe în cămin

Cerul și pămân­tul nu sunt astăzi mai depar­te unul de celă­lalt decât erau în ziua când păs­to­rii ascul­tau cân­te­cul înge­ri­lor. Omenirea este și astăzi în ace­eași măsu­ră obiec­tul gri­jii cerești ca și atunci când oameni de rând, cu ocu­pa­ții comu­ne, i‑au întâl­nit pe îngeri în tim­pul zilei și au vor­bit cu mesa­ge­rii cerești în vii și în câm­pii. Pentru noi, pe căi­le obiș­nu­i­te ale vie­ții, cerul poa­te să fie foar­te aproa­pe. Îngeri din cur­ți­le de sus vor însoți pașii celor care vin și merg la porun­ca lui Dumnezeu. — AH 534.5

Pot doi oameni care se iubesc să învețe să mear­gă împre­u­nă fără să se cal­ce în picioa­re unul pe celălalt?

Prevenție pen­tru căsnicii

De ce are o căs­ni­cie nevo­ie de protecție?

„Bărbaților, iubiți-vă neves­te­le cum a iubit Hristos Biserica și S‑a dat pe Sine pen­tru ea”. — Efeseni 5:25

Importanța petre­ce­rii împre­u­nă a timpului

O doză zil­ni­că de afir­ma­re și voie bună

„Cât de plă­cut este un cuvânt spus la timp” — Proverbe 15:23, NASB

„O ini­mă vese­lă este un bun leac”. — Proverbe 17:22

Un medic numeș­te râsul „jogging intern” și cre­de că are un efect major asu­pra majo­ri­ta­tea sis­te­me­lor organismului.

Religia este teme­lia unei căs­ni­cii sănă­toa­se. „Dacă doi din­tre voi se învo­iesc pe pământ să cea­ră un lucru oare­ca­re, le va fi dat…” — Matei 18:19

Comunicarea: Sângele dătă­tor de via­ță al unei căs­ni­cii. „Cine nu iubeș­te, n‑a cunos­cut pe Dumnezeu; pen­tru că Dumnezeu este dra­gos­te.” – 1 Ioan 4:8

Doi fac­tori influ­en­țea­ză comu­ni­ca­rea cuplu­lui. Unul este ati­tu­di­nea, celă­lalt este modul de a asculta.

Toți să cau­te să des­co­pe­re cali­tă­ți­le, mai degra­bă decât defectele.

Ascultarea este o ches­tiu­ne a inimii.

Cum influ­en­țea­ză nutri­ția și alte obi­ce­iuri sani­ta­re cali­ta­tea unei căsnicii?

O die­tă cu un con­ți­nut redus de zahăr și gră­simi, cu sufi­cient somn și timp petre­cut afa­ră, în aer proas­păt și soa­re. Obiceiuri sani­ta­re bune ne sunt bene­fi­ce nouă per­so­nal, și îmbu­nă­tă­țesc mult rela­ția noas­tră cu Dumnezeu și cu par­te­ne­rul de viață.

Căsătoria este un exem­plu des­pre slu­ji­rea lui Hristos.

Împărtășirea rolu­ri­lor

Flexibilitate, înțe­lep­ciu­ne, și dra­gos­te ade­vă­ra­tă sunt nece­sa­re pen­tru a face față pro­vo­că­ri­lor cres­cân­de ale exis­ten­ței și supra­vie­țu­i­rii unei căsnicii.

„Purtați-vă sar­ci­ni­le unii alto­ra și veți împlini ast­fel legea lui Hristos.” — Galateni 6:2

 • P — Plan
 • A — Afirmare
 • R — Religie
 • T — Talking (Conversație)
 • N — Nutriție
 • E — Exemplu
 • R — Responsabilități
 • S — Salvează

Prima sar­ci­nă:

Să supra­vie­țu­ias­că tes­tu­lui realității!

Există vreo problemă?

 • Până aici e bine!
 • Viața este agitată
 • Cere timp și efort
 • Considerați-vă unul pe altul ca ceva de la sine înțeles
 • „Mâncărimea de șap­te ani”
 • Îndoială
 • Deziluzionare
 • Polarizare
 • Plictiseală

Țineți cont de aceasta:

 • O feme­ie își pier­de dorin­ța de inti­mi­ta­te fizi­că pe măsu­ră ce îna­in­tea­ză în vârstă
 • Un băr­bat se miră dacă încă mai e în formă
 • Atitudine Păi-hm! față de rela­ția fizică

Ce împie­di­că realizarea?

 • Această căsă­to­rie nu mai e una nouă. Și totuși, nu are o nici o isto­rie lungă.
 • Există o mare pute­re în abi­li­ta­tea unei isto­rii comu­ne de a uni un cuplu căsă­to­rit. Socotiți în plus fap­tul că ace­le cupluri care sunt în a doua eta­pă sunt în cursă.
 • Urmărind cari­e­re
 • Câștigându-și exis­ten­ța
 • Crescând copi­ii
 • Încercând să plă­teas­că pen­tru casă, sau mași­nă, sau poa­te doar pen­tru hra­na zilnică
 • Chiar valul care îi poar­tă dintr‑o par­te în alta șter­ge pole­ia­la tutu­ror visu­ri­lor lor.
 • Acum este tim­pul când par­te­ne­rii încep să se con­si­de­re unul pe celă­lalt ca ceva de la sine înțeles.
 • Doi oameni neli­niș­tiți la locul de mun­că, cu alți oameni neli­niș­tiți, băr­bați și femei
 • Mult stres aca­să cu copiii
 • Multe îndo­ieli și deziluzii
 • Un sen­ti­ment de frus­tra­re la ser­vi­ciu, aca­să – pes­te tot.

Suma este ega­lă cu…

Potențialul pen­tru o rela­ție extraconjugală!

Acesta este tim­pul pen­tru a fi atenți la „Mâncărimea de șap­te ani”

Când un soț sau o soție, plic­ti­siți, îndo­iel­nici sau temă­tori în rela­ția de căsă­to­rie, găsesc o ure­che pli­nă de com­pă­ti­mi­re la o per­soa­nă de sex dife­rit și atrac­ția spo­reș­te pen­tru ceva din afa­ra familiei.

Oamenii care în aceas­tă eta­pă se simt neli­niș­tiți și frus­trați, încep să mear­gă îna­poi prin fiși­e­re­le min­ții, scoțând la supra­fa­ță moti­ve pen­tru care nu ar fi tre­bu­it să se căsă­to­reas­că, la urma urmei.

„Am fost prea bătut în cap să îmi dau sea­ma că nu eram îndră­gos­tit. Încercam să fug de părin­ții mei, însă atunci nu ști­am asta.”

„E o pacos­te. Plictisitor. Prietenii mi-au spus asta. Dar eu m‑am orbit sin­gur față de asta. Acum căsă­to­ria mea este atât de plic­ti­si­toa­re încât nu o mai pot supor­ta. A fost o mare gre­șe­a­lă, una tra­gi­că și continuă.”

Și con­ti­nuă cu raționamentele.

A doua sarcină:

Recunoaște agen­de­le ascunse!

 • Toate căsă­to­ri­i­le au con­trac­te secre­te nescri­se, agen­de secre­te. Tocmai de ace­ea eta­pa a doua este a doua etapă.
 • Majoritatea agen­de­lor secre­te rămân sub apă în tim­pul pri­mei eta­pe a căs­ni­ci­ei. Ele ies la supra­fa­ță în gene­ral în tim­pul celei de a doua eta­pe a căs­ni­ci­ei, sau mai târziu.

Exemple:

 • Tu vei avea gri­jă de mine și mă vei întreține.
 • Tu mă vei înve­seli când sunt deprimat.
 • Tu vei avea suc­ces în carie­ra ta și mă vei face mân­dră de tine.

Cine are de fapt controlul?

 • Agende neros­ti­te
 • Ordine secre­te
 • Repetiții

Chestiuni de fidelitate

 • A doua eta­pă este un timp de vul­ne­ra­bi­li­ta­te cres­cu­tă față de o rela­ție extraconjugală.
 • Săracul om căsă­to­rit sau săra­ca feme­ie, se lup­tă cu pro­ble­me de con­trol, pro­ble­me finan­ci­a­re și ten­siu­ne în carie­ră, copii, și une­le per­soa­ne, cu o tea­mă de ade­vă­ra­tă intimitate.
 • O rela­ție extra­con­ju­ga­lă ofe­ră o pse­u­do-inti­mi­ta­te ușoa­ră; inti­mi­ta­te fără corzi.

Perioada de derivă

 • Copii șco­lari
 • Membrii fami­li­ei sunt fie­ca­re în deri­vă, mer­gând pe dru­muri sepa­ra­te, fără țintă.
 • Părinții au puțin timp pen­tru lucru, pen­tru joa­că, unii pen­tru alții…

Zbaterea pen­tru stabilitate

 • Copilul înflo­reș­te când tatăl o iubeș­te pe mama.
 • Copiii înva­ță cel mai bine dra­gos­tea și uni­ta­tea în fami­lie fiind par­te a unei fami­lii iubitoare.
 • Pe măsu­ră ce cresc copi­ii, căs­ni­cia își con­ti­nuă schim­bă­ri­le neîn­du­ple­ca­te, de la rea­li­ta­te spre confort.

În Cuvântul lui Dumnezeu găsim o des­cri­e­re fru­moa­să a unui cămin feri­cit și a feme­ii care pre­zi­dea­ză pes­te el: „Copiii ei se scoa­lă și o numesc feri­ci­tă; soțul ei de ase­me­nea, și el o lau­dă.” — ML 197.6

Ștergerea agen­de­lor secrete:

 • Șoc și negare
 • Depresie
 • Târguială
 • Tristețe
 • Iertare & rezolvare

Lucruri care fac un cămin fericit:

Vocile plă­cu­te, manie­re­le gin­ga­șe, și afec­țiu­nea sin­ce­ră, care își găseș­te expri­ma­re în toa­te acțiu­ni­le, împre­u­nă cu hăr­ni­cie, ordi­ne și eco­no­mie, fac chiar din­tr-un bor­dei cel mai feri­cit din­tre cămi­ne. Creatorul pri­veș­te cu apro­ba­re asu­pra unui ast­fel de cămin. — ST, Oct 2, 1884. AH 422. 1MCP 180.1

A tre­ia sarcină:

Scrieți un nou con­tract marital.

Revizuiți actu­a­lul contract:

 • Probleme care recla­mă atenție?
 • Probleme de la gene­ra­ția anterioară?
 • Soluții?

Schițarea unui con­tract nou:

 • Declarație de angajare
 • Aspecte spi­ri­tu­a­le
 • Aspecte fizi­ce
 • Aspecte de fidelitate
 • Negociere

Ați ști­ut că…?

O căsă­to­rie se poa­te îmbu­nă­tăți chiar dacă se schim­bă doar una din­tre persoane!