VideoCrescând în har, creștinul victorios


Crescând în har, creș­ti­nul vic­to­rios
Seria: Înco­tro alergi?” – tabără pen­tru tineri ce a avut loc la Campus AZS-MR Porumbacu, între 25–29 decem­brie 2014.
Prezintă: Duraisamy Sureshkumar

Sinopsis:

Crescând în har, creș­ti­nul victorios

Crescând în har, creștinul victorios

Luptând dea­su­pra cate­go­riei tale

Cuvântul grec pen­tru „cursă” este stadion.

Pentru a încheia și a câștiga, ai nevoie să fii dis­ci­pli­nat pen­tru a ști ce așteaptă Dumnezeu de la tine și să cunoști per­spec­tiva lui Dumnezeu pen­tru tine.

Orașul Filipi

Mai mult…


ȘtiriConferință de familie la Campus Porumbacu


Conferință de familie la Campus Porumbacu

Între 1–4 ianu­a­rie 2015, Uniunea Română a orga­ni­zat o Conferință de fami­lie în incinta Campusului din Porumbacu. Participanții au fost, în cea mai mare parte, pre­di­ca­tori și lucră­tori biblici din Uniunea Română și soți­ile lor, însă nu doar. Membrii laici pre­cum și unii din­tre copii par­ti­ci­pan­ți­lor au fost de ase­me­nea la această întâl­nire. Temele s-au con­cen­trat asu­pra rela­ției de căsă­to­rie, cu dife­ri­tele ei etape și carac­te­ris­ti­cile aces­tora, pre­cum și asu­pra unor sfa­turi utile pen­tru dife­rite situ­a­ții din viața de fami­lie.
Mai mult…


VideoTrăind pentru aprobarea lui Dumnezeu


Trăind pen­tru apro­ba­rea lui Dumnezeu
Seria: Înco­tro alergi? – tabără pen­tru tineri ce a avut loc la Campus AZS-MR Porumbacu, între 25–29 decem­brie 2014.
Prezintă: Duraisamy Sureshkumar

Sinopsis:

Trăind pen­tru apro­ba­rea lui Dumnezeu

Trăind pentru aprobarea lui Dumnezeu

2Timotei 2:15–17 — „Caută (engl. Dă-ți silința) să te înfă­ți­șezi îna­in­tea lui Dumnezeu ca un om încer­cat, ca un lucră­tor care nu are de ce să-i fie rușine și care împarte drept Cuvântul ade­vă­ru­lui. Ferește-te de vor­bă­ri­ile goale și lumești; căci cei ce le țin vor îna­inta tot mai mult în necin­sti­rea lui Dumnezeu. Și cuvân­tul lor va roade ca gan­grena. Din numă­rul aces­tora sunt Imeneu și Filet…”

Moise

Moise era apro­bat de Dumnezeu. El a con­struit taber­na­co­lul exact așa cum l-a instruit Dumnezeu. Dumnezeu de ase­me­nea l-a aver­ti­zat pe Moise să ia seama să îl con­stru­iască așa cum îl instru­ise El.

Mai mult…


ȘtiriCongres pentru tineri „Încotro alergi?”


Congres pentru tineri „Încotro alergi?”

Congres de tine­ret, 25–29 decem­brie 2014, Porumbacu de Sus, jud. Sibiu

În tim­pul vacan­ței de iarnă bise­rica noas­tră din România a obiș­nuit să orga­ni­zeze întâl­niri pen­tru tineri, pen­tru a le oferi oca­zia de a se întâlni unii cu alții într-un mediu creș­tin și de a se bucura de păr­tă­șie și învă­ță­turi creș­tine sănă­toase. Tabăra de tine­ret din această iarnă a fost ținută la Campusul din Porumbacu, departe de goana și agi­ta­ția din orașe, într-un pei­saj fru­mos, proas­păt nins, sănătos.

Tema tabe­rei a fost „Înco­tro alergi?”, în ideea motto-ului din 1 Corinteni 9:24, „Eu deci alerg, dar nu ca și cum nu aș ști înco­tro alerg. Mă lupt, dar nu ca unul care lovește în vânt.”

Mai mult…


VideoTrăind cu un scop definit


Trăind cu un scop defi­nit
Seria: Înco­tro alergi? – tabără pen­tru tineri ce a avut loc la Campus AZS-MR Porumbacu, între 25–29 decem­brie 2014.
Prezintă: Duraisamy Sureshkumar

Sinopsis:

Trăind cu un scop definit

Trăind cu un scop definit

Succesul în orice dome­niu reclamă un scop defi­nit. Cel care dorește să obțină ade­vă­ra­tul suc­ces în viață tre­buie să men­țină con­stant în vedere un scop demn de efor­tul său. Un ast­fel de scop este pus îna­in­tea tine­ri­lor de astăzi. — Educația, p. 263 (engl.)

O viață fără scop este cu sigu­ranță păcat

O viață fără un scop este cu sigu­ranță păcat. Mulți oameni nu au în viată nici un scop defi­nit. Ei sunt ca niște călă­tori care merg îna­inte fără vreo des­ti­na­ție. Astfel de oameni duc o viață fără sco­puri, și ceea ce fac în viață este mai mult o ches­tiune de întâm­plare, deter­mi­nata de cir­cum­stan­țele în care se află. Oamenii fără scop nu rea­li­zează nimic în viață. Ei tră­iesc doar pen­tru că tre­buie să trăiască.

Mai mult…

Meniu

Profile sociale

Abonare email

Centrul de sănătate EDEN

Sanatoriul de Medicină Naturistă Eden - Breaza

Trafic


Statistici T5