ȘtiriMisiunea medical-umanitară din Kenya


Misiunea medical-umanitară din Kenya

În urmă cu patru luni, deși pla­nul meu pen­tru vară îmi cerea alte res­pon­sa­bi­li­tăţi, am fost con­strâns să accept pro­vo­ca­rea făcută de Câmpul American de Nord de a merge cu ei într-o misiune în Kenya. Domnul a fost atât de bun că a con­vins din nou 4 medici din cli­nica mea să mă însoţească acolo. Asta a făcut ca acti­vi­tă­ţile medi­cale să fie de o amploare mai mare ca de obi­cei și misiu­nea a bene­fi­ciat de un aju­tor medi­cal susţinut.

Am ajuns într-o regiune a Kenyei pe malul Lacului Victoria unde popu­la­ţia apa­rţine tri­bu­lui Luaa și, deși este un loc civi­li­zat, oame­nii aceștia tră­iesc încă după unele cutume tri­bale. Una din­tre legile nescrise este că o femeie fără băr­bat nu există din punct de vedere social. Dacă unei femei îi moare soţul, ea tre­buie să aleagă un băr­bat din trib, care să îi fie soţ. Soţul o repre­zintă în soci­e­tate. Așa se face că un băr­bat poate să aibă și 20-30 de soţii, fie­care tră­ind în casa ei și crescându-și sin­gură copiii, dar având un băr­bat care o repre­zintă. Aceasta face ca majo­ri­ta­tea popu­la­ţiei să aibă HIV. Multe alte boli infe­cţi­oase le rui­nează sănătatea.

Mai mult…


ȘtiriCalea către succes – Congres pentru tineri în Croația


Calea către succes - Congres pentru tineri în Croația

Încă o dată, a câta(?), s-a dove­dit că Dumnezeu are per­fectă drep­tate: „Adunările de tabără sunt impor­tante…” (2T., pg. 576). „Dacă copiii lui Israel aveau nevoie de binele pe care-l adu­ceau aceste adu­nări pe vre­mea lor, cu cât mai mult avem noi nevoie de ele în aceste zile ale sfârşi­tu­lui, pline de pri­mej­dii şi de lupte!” (6T., pg. 40).

Pentru toţi cei care au intuit că bine­cu­vân­tări spe­ci­ale îi așteaptă la Congresul Internaţional de tine­ret din Croaţia și au fost acolo, venind din 22 de ţări, aștep­tă­rile le-au fost depă­șite! „Mi-a plă­cut foarte mult, aș fi pier­dut mult dacă nu veneam”, spu­nea o pri­e­tenă a fra­ţi­lor noș­tri din Oradea, care pen­tru prima dată în viaţă a venit la o reu­niune a Bisericii noas­tre! Toţi cei cu care am schim­bat impre­sii la sfâr­șit au fost de ace­eași părere: a fost o bine­cu­vân­tare minu­nată și am ple­cat întă­riţi și îmbărbătaţi.

Calea către succes!

Tema cen­trală a fost „Calea către Succes” și s-a abor­dat o pro­ble­ma­tică foarte vari­ată: Care este păre­rea Bibliei des­pre suc­ces? Este suc­ce­sul un scop în sine? Ne dorește Dumnezeu suc­ce­sul? În ce con­stă? Numai cum poate fi atins? Principiile la baza unei vieţi de succes.

Mai mult…


ȘtiriTabără pentru copii la Cluj-Napoca, 2014


Tabără pentru copii la Cluj-Napoca, 2014

În peri­oada 13-20 iulie 2014 a avut loc o tabără pen­tru copii la sediul bise­ri­cii noas­tre din Cluj Napoca.

Am fost plă­cut sur­prinsă când am aflat că voi petrece o săp­tămână cu 36 de „copi­laşi”, din­tre care 10 erau din alte confesiuni.

Tabără pen­tru copii

Duminică seara când am ajuns nu-mi venea să cred ochi­lor. Parcă era o lume cu totul dife­rită, una cu mai multă dra­goste, gingă­şie şi bună­tate. Peste tot se auzeau gla­suri pline de bucu­rie; toţi era plini de zâm­bete molip­si­toare. Am ştiut că voi avea o săp­tămână per­fectă. Luni dimi­neaţa a înce­put pro­gra­mul tabe­rei. Trezirea a fost la 8:00, iar la 8:15 copii s-au dus la învi­o­rare, de unde veneau mereu râzând şi plini de viaţă. La ora 9:00 a fost alta­rul de dimi­neaţă şi masa. Am fost răsfă­ţaţi în fie­care zi de către suro­rile Aurelia Bogdan, Natalia Man, Cristina Breda, cu pre­pa­rate mereu pe pla­cul nos­tru. Ne-am bucu­rat sa-i avem ală­turi şi pe fra­ţii Daniel Bernad şi Iosif Siko, care au con­tri­buit la buna des­fă­șu­rare a întrunirii.

Mai mult…


VideoMisionari pentru Hristos: conferințe spirituale 2014


Conferinţa spi­ri­tu­ală Ardealul de Sud: Misionari pen­tru Hristos

Misionari pentru Hristos: Conferința Spirituală din Ardealul de Sud, 2014

Adunarea Spirituală care a pre­ce­dat adu­na­rea dele­ga­ți­lor pen­tru reor­ga­ni­za­rea admi­nis­tra­tivă a Conferinței Ardealul de Sud a avut loc dumi­nică, 8 iunie 2014, la sediul din Făgăraș, jude­țul Brașov.

Prezentarea Cuvântului lui Dumnezeu, cân­tări, poe­zii, expe­riențe, rapoarte de acti­vi­tate, au alcă­tuit pro­gra­mul con­fe­rin­ței în cadrul căruia cei pre­zenți au adus laudă și mul­țu­mire lui Dumnezeu pen­tru modul minu­nat în care le-a pur­tat de grijă și i-a spri­ji­nit pe par­cur­sul a doi ani, de la ultima întâl­nire similară.

Înre­gis­trări video de la eve­ni­ment puteți urmări pe cana­lul YouTube AZS-MR:

Mai mult…


ȘtiriConcert de muzică religioasă și botez în Banat


Botez la Beliu

Botez la Beliu, Banat, 2014

Data de 13 iulie 2014 a fost o zi de bucu­rie pen­tru fra­ţii din comu­ni­ta­tea Beliu, jud. Arad care au găz­duit o cere­mo­nia de botez în cadrul căreia cinci tineri au făcut legământ cu Dumnezeu, ale­gând să se ata­șeze în mod ofi­cial bise­ri­cii Sale.

Le spu­nem bun venit tine­ri­lor: Raul Tomoiagă, Delmina Ghiţan, Claudia Bejan, Otilia Bejan și Marius Gabriel Mariș, dorindu-le bine­cu­vân­ta­rea lui Dumnezeu pen­tru tot par­cur­sul vieţii lor.

Îi sun­tem recu­nos­că­tori lui Dumnezeu pen­tru ale­ge­rea lor și sun­tem încre­dinţaţi că El îi va folosi pen­tru sal­va­rea altor suflete, ast­fel încât numă­rul copi­i­lor Săi să fie com­ple­tat cât mai curând posibil.

Mai mult…

Meniu

Profile sociale

Abonare email

Centrul de sănătate EDEN

Sanatoriul de Medicină Naturistă Eden - Breaza

Trafic


Statistici T5Top Crestin 1000