ȘtiriSerie de dezintoxicare la Campus Porumbacu


Între 24 – 31 august 2014 va avea loc o nouă serie de dez­in­to­xi­care la Campus Porumbacu.

Serie de dezintoxicare la Campus Porumbacu

Programul seriei de dez­in­to­xi­care va include:


Lecții bibliceLumina lumii (III)


Lumina lumii (III)

 

Lecții biblice pen­tru Școala de Sabat iulie-septembrie 2014 – Lumina lumii (III)

- opti­mi­zată pen­tru dis­po­zi­tive mobile, cu ver­sete biblice incluse

- tri­mes­trul 3, 2014

Mai mult…


ȘtiriTabără de vară pentru copii la Cluj-Napoca


Tabără de vară pen­tru copii

Tabără de vară pentru copii la Cluj-Napoca

Dragi copii, avem deo­se­bita bucu­rie de a vă invita pe toți cei care sun­teți în cla­sele 0-8 (apro­xi­ma­tiv 6-15 ani), la o tabără de vară, orga­ni­zată în Conferința Ardealul de Nord.

Perioada este 13-21 iulie 2014. Tabăra va începe dumi­nică 13 iulie, ora 18:00 și se va încheia dumi­nică 21 iulie apro­xi­ma­tiv la amiază.

Locația este sediul Bisericii AZS-MR din ora­șul Cluj Napoca, str.Teleorman, nr. 27.

Programul taberei:

Mai mult…


ȘtiriCalea către succes – Congres internațional la Marusevec


Dragi pri­e­teni, sun­tem mai mult decât feri­ciți de a vă invita la Congresul inter­națio­nal pen­tru tineri:

Calea către succes

Calea către succes, Congres internațional pentru tineri la Marusevec, Croația

Vara aceasta, 27 iulie – 3 august

Locația este Marusevec, un oră­șel în nor­dul Croației. Mulți din­tre voi aveți amin­tiri din tabe­rele pre­ce­dente din 2005 și 2008.

Anul acesta vom avea din nou tineri de aproape și de departe (mulți s-au înscris deja)! Vom petrece o săp­tămână întreagă în acest loc fru­mos, vom învăța subiecte care schimbă viața, vom avea pri­vi­le­giul de a cânta într-un cor inter­națio­nal de tine­ret! Ne vom bucura de timp liber în fie­care zi și vom explora locuri inte­re­sante într-o excur­sie. Mai pre­sus de toate, vom avea bine­cu­vân­ta­rea de a fi în pre­zența Creatorului nos­tru și de a-I da slavă!

Mai mult…


ȘtiriUn nou ciclu de cursuri la Școala Misionară Emanuel


Școala Misionară Emanuel

Un nou ciclu de cursuri la Școala Misionară Emanuel

Având ca obiec­tiv prin­ci­pal orien­ta­rea ado­les­cen­ți­lor către o viață demnă, cin­stită și nobilă, Uniunea Adventiștilor de Ziua a Șap­tea – Mișcarea de Reformă din România orga­ni­zează un nou ciclu de cur­suri al „Șco­lii Misionare Emanuel”, prima din cele zece sesiuni înce­pând la data de 18 august 2014.

„Avem nevoie de şcoli în care tine­re­tul să fie învă­ţat că măreţia con­stă în a-L onora pe Dumnezeu, des­co­pe­rind carac­te­rul Său în viaţa de zi cu zi. Trebuie să învă­ţăm des­pre Dumnezeu prin Cuvântul şi lucră­rile Sale, pen­tru ca vieţile noas­tre să poată împlini sco­pul Său.” (Divina Vindecare, p. 440).

Pe o peri­oadă de doi ani și jumă­tate, orga­ni­zate doar în tim­pul vacan­țe­lor șco­lare (10 zile pen­tru fie­care sesiune), aceste cur­suri sunt ast­fel struc­tu­rate încât par­ti­ci­pan­ții să pri­mească infor­ma­ții utile cu pri­vire la:

Mai mult…

Meniu

Profile sociale

Anunțuri prin email:

E-mail:

Înscrie
Șterge

Centrul de sănătate EDEN

Sanatoriul de Medicină Naturistă Eden - Breaza

Trafic


Statistici T5Top Crestin 1000