VideoProtecția familiei creștine


Protecția fami­liei creș­tine
Seria: Conferință de fami­lie – ce a avut loc la Campus AZS-MR Porumbacu, între 1–4 ianu­a­rie 2015.
Prezintă: Neluțu Bogdan

Sinopsis:

Protecția familiei creștine

Protecția fami­liei creștine

„Când zideşti o casă nouă, să-ţi faci un păli­mar împre­ju­rul aco­pe­ri­şu­lui, ca să nu aduci vină de sânge asu­pra casei tale, dacă s-ar întâm­pla să cadă cineva de pe ea.” — Deut 22:8

„Un om din casa lui Levi luase de nevastă pe o fată a lui Levi. Femeia aceasta a rămas însăr­ci­nată şi a năs­cut un fiu. A văzut că este fru­mos şi l-a ascuns trei luni. Nemaiputând să-l ascundă, a luat un sicriaş de papură, pe care l-a uns cu lut şi cu smoală; a pus copi­lul în el şi l-a aşe­zat între tres­tii, pe malul râu­lui.” — Exod 2:1–3

Mai mult…


Lecții biblicePlanul de sănătate al lui Dumnezeu pentru omenire


Planul de sănătate al lui Dumnezeu pentru omenire

 

Lecții biblice pen­tru Școala de Sabat aprilie-iunie 2015 — Planul de sănă­tate al lui Dumnezeu pen­tru omenire

- opti­mi­zată pen­tru dis­po­zi­tive mobile, cu ver­sete biblice incluse

- tri­mes­trul 2, 2015

Mai mult…


Prelegeri rugăciuneDarul neprețuit


Darul neprețuit

Prelegere pen­tru săp­tămâna de rugă­ciune 27 mar­tie — 5 apri­lie 2015

Darul nepre­țuit

Departamentul de Tineret al Uniunii Române a Adventiştilor de Ziua a Şap­tea — Mişcarea de Reformă ne suge­rează o săp­tămână de con­sa­crare dedi­cată stu­di­u­lui şi rugă­ciu­nii, momente în care sun­tem che­maţi să reflec­tăm asu­pra daru­ri­lor cu care Dumnezeu a înzes­trat ființa umană, în spe­cial facul­ta­tea omu­lui de a cunoaște, de a gândi logic, de a înțe­lege sen­sul și legă­tura fenomenelor.

Creat o ființă liberă, capa­bil să-și aleagă sin­gur tra­seul vie­ții, omul se con­fruntă ade­sea cu ten­dința de a lua deci­zii greșite, de a se lăsa stă­pâ­nit de plă­cere mai mult decât de rațiune.

Studiul de față ne oferă o ima­gine a rea­li­tă­ții, ală­turi de con­di­ți­ile care favo­ri­zează o ast­fel de stare, pre­cum și solu­ții pen­tru reme­di­e­rea situ­a­ției existente.

Mai mult…


ȘtiriPierdut în biserică? — Mesaj de la Președintele CG


Roanoke, 9 mar­tie 2015

Iubiți frați din întreaga lume,

Salutări creș­tine cu Luca 15:8–10: „Sau care femeie, dacă are zece lei din argint și pierde unul din ei, nu aprinde o lumină, nu mătură casa și nu caută cu băgare de seamă până când îl găsește? După ce l-a găsit, cheamă pe pri­e­te­nele și veci­nele ei și zice: „Bucurați-vă împre­ună cu mine, căci am găsit leul pe care-l pier­du­sem.” Tot așa, vă spun că este bucu­rie îna­in­tea înge­ri­lor lui Dumnezeu pen­tru un sin­gur păcă­tos care se pocăiește.”

Pierdut în biserică, parabola drahmei

După pre­zen­ta­rea pre­di­cii în Sabat, un pre­di­ca­tor a mers la ușa bise­ri­cii pen­tru a saluta par­ti­ci­pan­ții. Terminând cu salu­tă­rile, el s-a întors la amvon pen­tru a-și lua căr­țile. Acolo a întâl­nit un băie­țel plân­gând. Întrebându-l de ce plânge, copi­lul a răs­puns cu ochii plini de lacrimi: „Sunt pier­dut. Părinții mei au uitat de mine.” După con­si­de­ra­rea aces­tei situ­a­ții neo­biș­nu­ite pre­di­ca­to­rul a spus pen­tru el însuși:

„Pierdut în biserică!”

Parabola mone­dei pier­dute are o apli­ca­ție spe­cială pen­tru acei care sunt pier­duți în fami­lii și în bise­rică. Moneda pier­dută nu este vino­vată. Din para­bolă reiese că femeia este cea care a pierdut-o. Moneda nu știe că este pier­dută și nu poate găsi dru­mul îna­poi. Femeia tre­buie să facă ceva. În para­bolă, femeia aprinde lumina, mătură casa și caută cu aten­ție până ce găsește moneda pierdută.

Mai mult…


ȘtiriPerspective noi pentru trup și suflet


Perspective noi de sănătate și armonie pentru trup și suflet

Fundația PERSPECTIVE anunță con­ti­nu­a­rea pro­gra­mu­lui de well­ness și îngri­jire cor­po­rală cu spe­ci­fic medi­cal, nutri­țio­nal și de pro­mo­vare a sănă­tă­ții prin miș­care, des­fă­șu­rat sub egida:

Sănătate și armo­nie pen­tru trup și suflet

Următoarea serie va avea loc în peri­oada 10 — 18 mai 2015.

Programul seriei va include, prin­tre altele:
Mai mult…

Meniu

Profile sociale

Abonare email

Centrul de sănătate EDEN

Sanatoriul de Medicină Naturistă Eden - Breaza

Trafic


Statistici T5