AZS-MR

Centrul de sănătate Eden

Centrul de sănătate Eden – Reportaj

Sinopsis: Centrul de să­nă­tate Eden Există spe­ranță pen­tru o viață mai bună! Centrul de Sănătate și Medicină Preventivă „Eden” din lo­ca­li­ta­tea Breaza, jud. Prahova oferă ser­vi­cii de pro­fi­la­xie și tra­ta­ment în ca­zul bo­li­lor cro­nice spe­ci­fice ci­vi­li­za­ției...

13319764_1054408181312535_1468472560700975351_n

Tabără de vară pentru copii – Școala Timotei

Dragi co­pii, ne bu­cu­răm pen­tru că, prin ha­rul lui Dumnezeu am ajuns cu bine în această vară a anu­lui 2016, când ma­jo­ri­ta­tea co­pi­i­lor se bu­cură de o va­canță mai mare, de aceea avem din nou de­o­se­bita...

44a

Tabără de tineret – „Anotimpul renașterii”

Sub bi­ne­cuvânta­rea lui Dumnezeu, în pri­mă­vara aces­tui an, res­pec­tiv 28 apri­lie – 2 mai 2016, Departamentul de Tineret al Uniunii Române AZSMR, a or­ga­ni­zat o ta­bără naţio­nală de ti­ne­ret, la Campus Porumbacu – Sibiu. Genericul ta­be­rei a fost,...