ȘtiriWellness și îngrijire corporală


Wellness și îngrijire corporală

 

Sănătate și armo­nie pen­tru trup și suflet

Fundaţia Perspective anu­nţă con­ti­nu­a­rea pro­gra­mu­lui de well­ness şi îngri­jire cor­po­rală cu spe­ci­fic medi­cal, nutri­ţio­nal şi de pro­mo­vare a sănă­tă­ţii prin miş­care în peri­oada: Duminică, 18 mai 2014 – Duminică, 25 mai 2014.

Mai mult…


ȘtiriVremea cercetării tale – Tabără pentru tineri


Vremea cercetării tale - Tabără pentru tineri la Campus Porumbacu

În peri­oada 18-21 apri­lie 2014 Departamentul de tine­ret al Uniunii Române are bucu­ria de a vă invita la Campus Porumbacu pen­tru tabăra de tine­ret aşe­zată sub gene­ri­cul VREMEA CERCETĂRII TALE, şi având ca text motto, ver­se­tul din Ezechiel 34:12 „Cum îşi cer­ce­tează un păs­tor turma când este în mij­lo­cul oilor sale împră­ş­ti­ate, aşa Îmi voi cer­ceta Eu oile, şi le voi strânge din toate locu­rile pe unde au fost risi­pite în ziua plină de nori şi negură”.

„O, de ar şti oame­nii vre­mea cer­ce­tă­rii lor! Sunt mulţi cei care încă nu au auzit ade­vă­rul cer­ce­tă­tor pen­tru acest timp. Sunt mulţi cu care Spiritul lui Dumnezeu se luptă. Vremea jude­că­ţi­lor nimi­ci­toare ale lui Dumnezeu este tim­pul haru­lui pen­tru cei care nu au avut pri­lej să afle care este ade­vă­rul. Cu dui­oşie va privi Domnul asu­pra lor. Inima Lui plină de îndu­rare e miş­cată; mâna Lui este încă întinsă pen­tru a mân­tui, în timp ce uşa e închisă pen­tru cei care nu vor să intre” T. Vol 9
Mai mult…


ȘtiriPrietenia cu Isus și cu aproapele – Tabără pentru copii


Prietenia cu Isus și cu aproapele - Tabără pentru copii la Pensiunea Mama Luța

Dragi pri­e­teni,

Toți cei care aveţi copii cu vâr­sta între 7 şi 15 ani, vă invi­tăm să le ofe­riţi oca­zia de a par­ti­cipa la tabăra:

Prietenia cu Isus și cu aproapele

Locația

Pensiunea Mama Luța din loc. Ampoița (la 12 Km de Alba-Iulia)

Perioada

Tabăra va începe luni 14 apri­lie, ora 13 şi se va încheia joi 17 apri­lie, ora 16.

Mai mult…


ȘtiriProiect misionar „Tineri în acțiune”


Proiect misionar „Tineri în acțiune”

În urma soli­ci­tă­rii Mântuitorului de a merge în toată lumea şi de a duce ves­tea bună a Evangheliei la orice făp­tură (Marcu 16:15), un grup de tineri al Uniunii Române AZS-MR, s-au ală­tu­rat în peri­oada 17-23 mar­tie pro­iec­tu­lui misio­nar ce a fost orga­ni­zat de către con­fe­rinţa Ardealul de Sud, în ora­şul Alba Iulia.

În pri­mele zile tine­rii, împre­ună cu fraţi slu­j­başi ai Uniunii Române, s-au orga­ni­zat în echipe de câte doi, şi au vizi­tat fie­care locu­ință, oferindu-le oame­ni­lor pli­ante, cărţi, dar şi invi­ta­ţii pen­tru semi­na­rul ce a avut loc la sfârşi­tul săptămânii.

Experienţele au fost uimi­toare, atât cele strânse din mij­lo­cul echi­pei cât şi cele adu­nate în urma per­soa­ne­lor întâl­nite. Ca în orice pro­iect misio­nar, au fost per­soane încân­tate de această acti­vi­tate, unele pri­mi­toare, dar au fost şi per­soane care au res­pins această ofertă.

Mai mult…


Lecții bibliceLumina lumii (II)


Lumina lumii (II)

 

Lecții biblice pen­tru Școala de Sabat aprilie-iunie 2014 – Lumina lumii (II)

- opti­mi­zată pen­tru dis­po­zi­tive mobile, cu ver­sete biblice incluse

- tri­mes­trul 2, 2014

Mai mult…

Meniu

Profile sociale

Anunțuri prin email:

E-mail:

Înscrie
Șterge

Centrul de sănătate EDEN

Sanatoriul de Medicină Naturistă Eden - Breaza

Trafic


Statistici T5Top Crestin 1000