ȘtiriProgram de sănătate și armonie pentru trup și suflet


Sănătate și armo­nie pen­tru trup și suflet

Program de sănătate și armonie pentru trup și suflet

Inaugurat în 4 mar­tie 2014 pro­gra­mul de serii spe­cia­li­zate cu pro­fil medi­cal, nutri­țio­nal și de pro­mo­vare a sănă­tă­ții prin miș­care „Sănătate și armo­nie pen­tru trup și suflet” a fost reluat în peri­oada 24-31 august 2014 în ace­eași loca­ție, Campus Porumbacu, jud. Sibiu.

Pacienții care a ales să par­ti­cipe au bene­fi­ciat de:

Consultații medi­cale de eva­lu­are (inclu­zând efec­tu­are de elec­tro­car­di­o­gramă cu inter­pre­ta­rea aces­teia și inter­pre­ta­rea ana­li­ze­lor medi­cale), urmate de insti­tu­i­rea după caz a tra­ta­men­te­lor pro­fi­lac­tice sau de pre­ven­ție secun­dară a apa­ri­ției bolilor.

Mai mult…


ȘtiriUn sfârșit și un început la Școala misionară Emanuel


Un sfâr­șit la Școala misio­nară Emanuel

Un sfârșit la Școala misionară Emanuel

Elevii șco­lii misio­nare Emanuel, care au înce­put să frec­ven­teze cur­su­rile aces­teia la sfâr­și­tul anu­lui 2011, au ajuns la fina­lul aces­tui studiu.

Am înce­put cu un grup res­trâns de 13 per­soane, grup care a sufe­rit, pe par­cur­sul tim­pu­lui, diverse modi­fi­cări: unii au renu­nţat, alţii s-au ata­șat înce­pând cu cea de a doua serie. Îi sun­tem recu­nos­că­tori lui Dumnezeu pen­tru cei 14 tineri care au reu­șit să fina­li­zeze ceea ce au înce­put. Deși, com­pa­ra­tiv cu alte serii ante­ri­oare, pare un număr rela­tiv mic, acum, după ce s-a ter­mi­nat, putem con­stata că par­ti­ci­panţii au avut avan­ta­jul de a se bucura de o păr­tă­șie mai strânsă și de a bene­fi­cia de o atenţie mai mare din par­tea instruc­to­ri­lor, în această struc­tură fiind aproape impo­si­bil ca cineva să fie negli­jat sau tre­cut cu vede­rea. Dacă vreţi să-i cunoaș­teţi le vom enu­mera aici numele, iar ima­gi­nile lor vor apă­rea în pozele ataşate.

Mai mult…


ȘtiriVești din Eden, centrul de sănătate din Breaza


Vești din Eden… des­pre Eden

Vești din Eden, centrul de sănătate și medicină preventivă din Breaza

Eden – ce ne suge­rează acest cuvânt? Ne gân­dim, desi­gur la gră­dina de vis pier­dută prin păcat de părinţii noș­tri, însu­fleţiţi de spe­ranţa redo­bân­di­rii ei.

Eden – cuvânt ceresc, loc plă­cut, încân­tă­tor, rai, paradis.

Eden – cuvân­tul ce impul­sio­nează ini­mile dis­pe­rate ale mul­tor suflete dez­nă­dăj­du­ite sau sufe­rinde redându-le încre­de­rea, o lică­rire a cre­dinţei, a spe­ranţei că acolo vor reuşi să redi­re­cţio­neze tra­iec­to­ria unei situ­a­ţii dis­pe­rate, scă­pate de sub control.

Eden – un loc în care nădăj­duim că vom găsi pacea mult dorită, un loc unde toţi se aşteaptă să scape de sufe­rinţă sau de povara ce le apasă sufletul.

Mai mult…


ȘtiriMisiunea medical-umanitară din Kenya


Misiunea medical-umanitară din Kenya

În urmă cu patru luni, deși pla­nul meu pen­tru vară îmi cerea alte res­pon­sa­bi­li­tăţi, am fost con­strâns să accept pro­vo­ca­rea făcută de Câmpul American de Nord de a merge cu ei într-o misiune în Kenya. Domnul a fost atât de bun că a con­vins din nou 4 medici din cli­nica mea să mă însoţească acolo. Asta a făcut ca acti­vi­tă­ţile medi­cale să fie de o amploare mai mare ca de obi­cei și misiu­nea a bene­fi­ciat de un aju­tor medi­cal susţinut.

Am ajuns într-o regiune a Kenyei pe malul Lacului Victoria unde popu­la­ţia apa­rţine tri­bu­lui Luaa și, deși este un loc civi­li­zat, oame­nii aceștia tră­iesc încă după unele cutume tri­bale. Una din­tre legile nescrise este că o femeie fără băr­bat nu există din punct de vedere social. Dacă unei femei îi moare soţul, ea tre­buie să aleagă un băr­bat din trib, care să îi fie soţ. Soţul o repre­zintă în soci­e­tate. Așa se face că un băr­bat poate să aibă și 20-30 de soţii, fie­care tră­ind în casa ei și crescându-și sin­gură copiii, dar având un băr­bat care o repre­zintă. Aceasta face ca majo­ri­ta­tea popu­la­ţiei să aibă HIV. Multe alte boli infe­cţi­oase le rui­nează sănătatea.

Mai mult…


ȘtiriCalea către succes – Congres pentru tineri în Croația


Calea către succes - Congres pentru tineri în Croația

Încă o dată, a câta(?), s-a dove­dit că Dumnezeu are per­fectă drep­tate: „Adunările de tabără sunt impor­tante…” (2T., pg. 576). „Dacă copiii lui Israel aveau nevoie de binele pe care-l adu­ceau aceste adu­nări pe vre­mea lor, cu cât mai mult avem noi nevoie de ele în aceste zile ale sfârşi­tu­lui, pline de pri­mej­dii şi de lupte!” (6T., pg. 40).

Pentru toţi cei care au intuit că bine­cu­vân­tări spe­ci­ale îi așteaptă la Congresul Internaţional de tine­ret din Croaţia și au fost acolo, venind din 22 de ţări, aștep­tă­rile le-au fost depă­șite! „Mi-a plă­cut foarte mult, aș fi pier­dut mult dacă nu veneam”, spu­nea o pri­e­tenă a fra­ţi­lor noș­tri din Oradea, care pen­tru prima dată în viaţă a venit la o reu­niune a Bisericii noas­tre! Toţi cei cu care am schim­bat impre­sii la sfâr­șit au fost de ace­eași părere: a fost o bine­cu­vân­tare minu­nată și am ple­cat întă­riţi și îmbărbătaţi.

Calea către succes!

Tema cen­trală a fost „Calea către Succes” și s-a abor­dat o pro­ble­ma­tică foarte vari­ată: Care este păre­rea Bibliei des­pre suc­ces? Este suc­ce­sul un scop în sine? Ne dorește Dumnezeu suc­ce­sul? În ce con­stă? Numai cum poate fi atins? Principiile la baza unei vieţi de succes.

Mai mult…

Meniu

Profile sociale

Abonare email

Centrul de sănătate EDEN

Sanatoriul de Medicină Naturistă Eden - Breaza

Trafic


Statistici T5Top Crestin 1000