AZS-MR

Centrul de sănătate Eden

Centrul de sănătate Eden – Reportaj

Sinopsis: Centrul de să­nă­tate Eden Există spe­ranță pen­tru o viață mai bună! Centrul de Sănătate și Medicină Preventivă „Eden” din lo­ca­li­ta­tea Breaza, jud. Prahova oferă ser­vi­cii de pro­fi­la­xie și tra­ta­ment în ca­zul bo­li­lor cro­nice spe­ci­fice ci­vi­li­za­ției...

Israel în Canaan

Lecţii biblice pentru copii

Israel în Canaan – Trimestrul IV Studiul in­ti­tu­lat „Israel în Canaan” se adre­sează co­pi­i­lor de vâr­stă şco­lară. În ca­drul aces­tor le­cţii, co­piii vor avea oca­zia să afle si­tu­a­ția po­po­ru­lui Israel în pe­ri­oada în care acesta...

IMG_0209

Seminar misionar-21-27 au­gust 2017

Prin ha­rul lui Dumnezeu, în peri­oada 21-27 au­gust 2017 am avut bu­cu­ria să fim ga­zda unui se­mi­nar mi­sio­nar care s-a des­fa­șu­rat la Campus Porumbacu având ca in­vi­tați pas­tori, prez­bi­teri, lu­cră­tori bi­blici, mi­sio­nari din în­treaga...