AZS-MR

Centrul de sănătate Eden

Centrul de sănătate Eden – Reportaj

Sinopsis: Centrul de să­nă­tate Eden Există spe­ranță pen­tru o viață mai bună! Centrul de Sănătate și Medicină Preventivă „Eden” din lo­ca­li­ta­tea Breaza, jud. Prahova oferă ser­vi­cii de pro­fi­la­xie și tra­ta­ment în ca­zul bo­li­lor cro­nice spe­ci­fice ci­vi­li­za­ției...

44a

Tabără de tineret – „Anotimpul renașterii”

Sub bi­ne­cuvânta­rea lui Dumnezeu, în pri­mă­vara aces­tui an, res­pec­tiv 28 apri­lie – 2 mai 2016, Departamentul de Tineret al Uniunii Române AZSMR, a or­ga­ni­zat o ta­bără naţio­nală de ti­ne­ret, la Campus Porumbacu – Sibiu. Genericul ta­be­rei a fost,...

12789676_1119231714774454_1180119321_o

Anotimpul Renașterii – Tabără pentru tineri

Anotimpul Renașterii – Tabără pen­tru ti­neri Departamentul de Tineret al Uniunii Române vă in­vită căl­du­ros să par­ti­ci­pați în pri­ma­vara aces­tui an la Campus Porumbacu, jud. Sibiu, pen­tru câ­teva zile de păr­tă­șie creș­tină în ca­drul unei...