VideoPredestinați pentru glorie – Prietenii Împăratului


Predestinați pen­tru glo­rie
Seria: „Prietenii Împă­ra­tu­lui” – con­gres inter­națio­nal pen­tru tineri ce a avut loc la Mogyorod, Ungaria între 12-18 august 2013.
Prezintă: Radu Ioniță

Sinopsis:

Prietenii Împă­ra­tu­lui

Ioan 15:14 Voi sun­teţi pri­e­te­nii Mei, dacă faceţi ce vă porun­cesc Eu.

Predestinați pen­tru glorie

Rom 8:29 Căci pe aceia pe care i-a cunos­cut mai dina­inte, i-a şi hotă­rât mai dina­inte să fie ase­me­nea chi­pu­lui Fiului Său, pen­tru ca El să fie Cel întâi năs­cut din­tre mai mulţi fraţi.

Care este sco­pul vieții?

Mai mult…


ȘtiriSerie de dezintoxicare la Campus Porumbacu


Între 24 – 31 august 2014 va avea loc o nouă serie de dez­in­to­xi­care la Campus Porumbacu.

Serie de dezintoxicare la Campus Porumbacu

Programul seriei de dez­in­to­xi­care va include:


Lecții bibliceLumina lumii (III)


Lumina lumii (III)

 

Lecții biblice pen­tru Școala de Sabat iulie-septembrie 2014 – Lumina lumii (III)

- opti­mi­zată pen­tru dis­po­zi­tive mobile, cu ver­sete biblice incluse

- tri­mes­trul 3, 2014

Mai mult…


ȘtiriTabără de vară pentru copii la Cluj-Napoca


Tabără de vară pen­tru copii

Tabără de vară pentru copii la Cluj-Napoca

Dragi copii, avem deo­se­bita bucu­rie de a vă invita pe toți cei care sun­teți în cla­sele 0-8 (apro­xi­ma­tiv 6-15 ani), la o tabără de vară, orga­ni­zată în Conferința Ardealul de Nord.

Perioada este 13-21 iulie 2014. Tabăra va începe dumi­nică 13 iulie, ora 18:00 și se va încheia dumi­nică 21 iulie apro­xi­ma­tiv la amiază.

Locația este sediul Bisericii AZS-MR din ora­șul Cluj Napoca, str.Teleorman, nr. 27.

Programul taberei:

Mai mult…


ȘtiriCalea către succes – Congres internațional la Marusevec


Dragi pri­e­teni, sun­tem mai mult decât feri­ciți de a vă invita la Congresul inter­națio­nal pen­tru tineri:

Calea către succes

Calea către succes, Congres internațional pentru tineri la Marusevec, Croația

Vara aceasta, 27 iulie – 3 august

Locația este Marusevec, un oră­șel în nor­dul Croației. Mulți din­tre voi aveți amin­tiri din tabe­rele pre­ce­dente din 2005 și 2008.

Anul acesta vom avea din nou tineri de aproape și de departe (mulți s-au înscris deja)! Vom petrece o săp­tămână întreagă în acest loc fru­mos, vom învăța subiecte care schimbă viața, vom avea pri­vi­le­giul de a cânta într-un cor inter­națio­nal de tine­ret! Ne vom bucura de timp liber în fie­care zi și vom explora locuri inte­re­sante într-o excur­sie. Mai pre­sus de toate, vom avea bine­cu­vân­ta­rea de a fi în pre­zența Creatorului nos­tru și de a-I da slavă!

Mai mult…

Meniu

Profile sociale

Anunțuri prin email:

E-mail:

Înscrie
Șterge

Centrul de sănătate EDEN

Sanatoriul de Medicină Naturistă Eden - Breaza

Trafic


Statistici T5Top Crestin 1000