ȘtiriSeminar de familie pentru cupluri căsătorite


Seminar de familie pentru cupluri căsătorite

Seminar pen­tru familie

Departamentul de fami­lie al Conferinței Generale orga­ni­zează la Campus Porumbacu în peri­oada 1–4 ianu­a­rie 2015 un semi­nar de fami­lie pen­tru cupluri căsătorite.

Seminarul va fi sus­ți­nut de fra­tele D. Sureshkumar și va începe joi seara, urmând să se încheie dumi­nică dimineața.

Prețul sub­ven­țio­nat este de 150 RON/persoană, iar înscri­e­rile se pot face în limita locu­ri­lor rămase dis­po­ni­bile la fr. Cornel Muntean, tel. 0722–381790.


Prelegeri rugăciunePelerinajul rămășiței


Prelegere pen­tru săp­tămâna de rugă­ciune 5–14 decem­brie 2014

Pelerinajul rămășiței

Cântărind pele­ri­na­jul

Un alt an aproape a tre­cut, şi cu el o ani­ver­sare impor­tantă. Aceasta mar­chează cel de-al o sută­lea an de la criza din 1914, când pele­rini cre­din­cioși au refu­zat să calce Cele zece porunci, chiar în ciuda răz­bo­i­u­lui mondial.

Ce s-a întâm­plat de atunci? Ce a carac­te­ri­zat călă­to­ria noas­tră? Suntem noi încă pele­ri­nii care merg spre cer, aşa cum au fost stră­moşii noş­tri? Este gene­ra­ţia noas­tră carac­te­ri­zată de o mai mare con­sa­crare şi de devoţiune faţă de cauza refor­mei – de a recon­strui vechile dărâ­mă­turi, de a repara spăr­tura (spăr­tu­rile) făcute în legea morală a lui Dumnezeu, şi de a sta în apă­ra­rea ade­vă­ru­lui pre­zent cu orice preţ?

Acestea sunt între­bări solemne la care să reflec­tăm în tim­pul aces­tei Săptămâni de Rugăciune, un timp în care să ne cer­ce­tăm inima şi să ne reîn­noim legămân­tul cu Domnul – recon­si­de­rând în mod pro­fund tot ce este impli­cat în dorinţa noas­tră de a fi în rămă­şiţa finală pen­tru a-L întâlni în pace.

Mai mult…


ȘtiriPână va veni El


„Dar, dacă voi zăbovi, să ştii cum tre­buie să te porţi în Casa lui Dumnezeu, care este Biserica Dumnezeului celui Viu, Stâlpul şi Temelia ade­vă­ru­lui.” (1 Timotei 3:15).

Până va veni El

Consiliul Consultativ al Asociaţiei Religioase a Adventiștilor de Ziua a Șap­tea Mişcarea de Reformă s-a întru­nit în zilele de 19–20 noiem­brie 2014 într-o ședință extraordinară.

Motivul prin­ci­pal al întru­ni­rii a fost ale­ge­rea unui vice­pre­șe­dinte în pos­tul rămas vacant după ce fr. Ioan Bogdan, care pri­mise această res­pon­sa­bi­li­tate în urma ale­ge­ri­lor din 12 august 2014, a pre­luat func­ția de pre­șe­dinte, în locul fr. Nelu Iancu, care a tre­cut la odihnă în 11 octom­brie 2014.

Mai mult…


ȘtiriMomente de bucurie în Conferința Muntenia în 2014


Momente de bucu­rie în comu­ni­ta­tea București

Momente de bucurie în Comunitatea București, Conferința Muntenia în 2014

O zi de neuitat!

„Pot totul în Hristos care mă întă­rește.” (Filipeni 4:13)

Nici nu știu cu ce să încep. Cu toate că a fost des­tul de greu până m-am hotă­rât să iau această deci­zie, nu regret că am luat-o. În urmă cu apro­xi­ma­tiv 6 luni, am luat deci­zia de a mă boteza și de a începe o nouă viață cu Hristos, ca slu­ji­tor al Său. Am luat-o în urma tul­bu­ră­ri­lor pe care le aveam și a fap­tu­lui că sim­țeam un gol imens înlă­un­trul meu. Simțeam că ceva lip­sește. Și din momen­tul în care am înce­put pre­gă­ti­rea pen­tru botez cu pas­to­rul local, am înce­put să simt cum încet, încet, se umple. Am avut și încer­cări și încă am, chiar după ce m-am bote­zat. Dar mai mult decât atât, am sim­țit mâna lui Dumnezeu în viața mea. Am sim­țit cum Isus lucrează la inima mea, prin Duhul Său cel Sfânt. Și am reu­șit să mă schimb. Nu în tota­li­tate, dar încet încet, da.

Mai mult…


ȘtiriEvenimente de botez în Conferința Oltenia în 2014


Botez la Palilula, Dolj

Eveniment de botez la Palilula, județul Dolj, Conferința Oltenia, 2014

„Cine are pe Fiul are viaţa…” (1 Ioan 5:12)

Ultima zi a lunii august a adus momente de bucu­rie pen­tru fra­ții din comu­ni­ta­tea Palilula, care, împre­ună cu fraţi din bise­ri­cile apro­pi­ate, au par­ti­ci­pat la înche­ie­rea legămân­tu­lui prin botez 4 suflete, din­tre care 3 tineri. La ser­vi­ciul divin au fost pre­zenţi circa 70 de per­soane, mulți din­tre ei de alte con­fe­siuni reli­gi­oase (pri­e­teni, colegi de şcoală, rude apropiate).

„În lini­şte şi odihnă va fi mân­tu­i­rea voas­tră, în seni­nă­tate şi încre­dere va fi tăria voas­tră.” Cuvântul pre­zen­tat a făcut apel la ini­mile celor pre­zenţi, să-și asi­gure viaţa acolo unde e „garanţie şi sigu­ranţă”, adică ală­turi de Isus. S-a accen­tuat fap­tul că orice bancă sau agen­ție de asi­gu­rări este nesi­gură şi poate fali­menta ori­când, dar împre­ună cu Cel ce ne-a creat şi mân­tuit nu este niciun peri­col. El ne-a pro­mis ocro­tire şi lini­şte atât pen­tru viaţa aceasta cât și pen­tru veş­ni­cie şi ne asi­gură că făgă­du­inţele Sale sunt „ade­vă­rate şi demne de cre­zare”. Imnuri de fan­fară şi momente poe­tice au com­plec­tat pro­gra­mul, după care, în apa Jiului, a avut loc cere­mo­nia bote­zu­lui. Toţi cei pre­zenţi împre­ună cu mar­to­rii nevă­zuţi au cân­tat „Salvat, sal­vat…” atunci când Alin, Daniel, Amelia şi Ioana, au fost afun­daţi în apă.

Mai mult…

Meniu

Profile sociale

Abonare email

Centrul de sănătate EDEN

Sanatoriul de Medicină Naturistă Eden - Breaza

Trafic


Statistici T5Top Crestin 1000