ȘtiriFratele Wilhelm Volpp a trecut la odihnă în Domnul


Fratele Wilhelm Volpp a trecut la odihnă în Domnul

Pastorul Wilhelm F. Volpp (1926 – 2014) a mers liniș­tit la odihnă la vâr­sta de 87 de ani, cu patru zile îna­inte de a 88-a ani­ver­sare a zilei de naș­tere, în casa sa din Germania, pe data de 16 decem­brie, 2014 în jurul orei 10 îna­inte de masă. Datorită vâr­stei sta­rea lui de sănă­tate în ulti­mele săp­tămâni s-a dimi­nuat treptat.

Născut în Germania, fr. Volpp s-a ală­tu­rat Mișcării de Reformă AZS din tine­rețe și din acel moment a fost un slu­ji­tor al evan­ghe­liei la scară largă în Germania și în toată Europa. El a fost un pio­nier al lucră­rii în Europa ca pro­fe­sor și apă­ră­tor al ade­vă­ru­lui. A dobân­dit vaste cunoș­tințe în mai multe dome­nii însă a rămas un om modest și plin de har, carac­te­ris­tici ale ade­vă­ra­tei cre­dințe creș­tine. A fost un om puter­nic și cu o inimă mare.

Mai mult…


Știri„Iată-mă, trimite-mă” tabără misionară Cluj-Napoca


„Iată-mă, trimite-mă”

Iată-mă, trimite-mă, tabără misionară la Cluj-Napoca

Zâmbete, expe­riențe, voie bună, cân­tări de laudă, încu­ra­jări, păr­tă­șie și stu­diu sunt doar câteva din cuvin­tele ce pot des­crie expe­riența noas­tră minu­nată ce am avut-o la Cluj-Napoca, în tabăra misio­nară. Tinerilor care au par­ti­ci­pat li s-au ală­tu­rat și alți frați cu mai multă expe­riență, atât din Conferința Ardealul de Nord, care a găz­duit acest eve­ni­ment, cât și din alte con­fe­rințe ale Uniunii Române, care au ales să fie împre­ună cu noi la această acțiune voluntară.

Auzind de tabără, ne-am adu­nat cu mult entu­zi­asm, pre­țu­ind încre­de­rea pe care Dumnezeu ne-o acordă, expri­mată de apos­to­lul Ioan, care ne scrie nouă, tine­ri­lor, că sun­tem în putere (1 Ioan 2:14). Astfel încu­ra­jați am por­nit doi câte doi, ase­me­nea uce­ni­ci­lor lui Isus sau val­den­zi­lor, spre a oferi oame­ni­lor cuvân­tul vie­ții, zâm­bete, invi­ta­ții și lite­ra­tură religioasă.

Mai mult…


ȘtiriBotez la Rodna, Bistrița în râul Someș 2014


Botez la Rodna, Bistrița în râul Someș 2014

Coloseni 2:12 „…fiind îngro­pați împre­ună cu El, prin botez, și învi­ați în El și împre­ună cu El, prin cre­dința în pute­rea lui Dumnezeu care L-a înviat din morți”.

Botez la Rodna

Data de 7 sep­tem­brie 2014 a repre­zen­tat o oca­zie de bucu­rie pen­tru comu­ni­ta­tea noas­tră din Rodna, jud. Bistrița, cât și pen­tru între­gul cer, deo­a­rece tână­rul Nelu a făcut o ale­gere cura­joasă, decla­rând în mod public deci­zia lui de a renunța la plă­ce­rile aces­tei lumi, făcând ast­fel legământ cu Dumnezeu prin botez. După pro­gra­mul reli­gios care a avut loc la Casa de Rugăciune din această loca­li­tate ne-am depla­sat la apa râu­lui Someș în loca­li­ta­tea vecină unde a avut loc cere­mo­nia de botez.

Mai mult…


ȘtiriApel pentru săptămâna de rugăciune 2014


Conferința Generală a Bisericii Adventiste de Ziua a Șap­tea Mișcarea de Reformă

19 noiem­brie 2014

Apel pentru săptămâna de rugăciune 2014

Dragi frați, surori și pri­e­teni din întreaga lume,

Vă salu­tăm în Numele Domnului și Mântuitorului nos­tru Isus Hristos.

Domnul ne-a bine­cu­vân­tat pe fie­care din­tre noi, oferindu-ne sănă­tate din bel­șug și acordându-ne îndu­ră­rile Sale de-a lun­gul călă­to­riei noas­tre și harul Său care ne-a sus­ți­nut și ne-a adus până aici, în apro­pi­e­rea unui alt an. Au tre­cut aproape o sută șap­te­zeci de ani de când Mântuitorul nos­tru a intrat în Sfânta Sfintelor – și ulti­mii 100 din acești ani au măr­tu­ri­sit cu pri­vire la călă­to­ria noas­tră de până aici ca Reformatori. În tim­pul ulti­mu­lui an, am expe­ri­men­tat cum mâna Domnului ne-a con­dus în mod minu­nat. Biserica noas­tră merge îna­inte prin cre­dință și în măsura în care am pro­gre­sat până aici, am văzut făgă­du­in­țele Domnului împlinindu-se.

Mai mult…


ȘtiriSeminar de familie pentru cupluri căsătorite


Seminar de familie pentru cupluri căsătorite

Seminar pen­tru familie

Departamentul de fami­lie al Conferinței Generale orga­ni­zează la Campus Porumbacu în peri­oada 1–4 ianu­a­rie 2015 un semi­nar de fami­lie pen­tru cupluri căsătorite.

Seminarul va fi sus­ți­nut de fra­tele D. Sureshkumar și va începe joi seara, urmând să se încheie dumi­nică dimineața.

Prețul sub­ven­țio­nat este de 150 RON/persoană, iar înscri­e­rile se pot face în limita locu­ri­lor rămase dis­po­ni­bile la fr. Cornel Muntean, tel. 0722–381790.

Meniu

Profile sociale

Abonare email

Centrul de sănătate EDEN

Sanatoriul de Medicină Naturistă Eden - Breaza

Trafic


Statistici T5