ȘtiriPână va veni El


„Dar, dacă voi zăbovi, să ştii cum tre­buie să te porţi în Casa lui Dumnezeu, care este Biserica Dumnezeului celui Viu, Stâlpul şi Temelia ade­vă­ru­lui.” (1 Timotei 3:15).

Până va veni El

Consiliul Consultativ al Asociaţiei Religioase a Adventiștilor de Ziua a Șap­tea Mişcarea de Reformă s-a întru­nit în zilele de 19-20 noiem­brie 2014 într-o ședință extraordinară.

Motivul prin­ci­pal al întru­ni­rii a fost ale­ge­rea unui vice­pre­șe­dinte în pos­tul rămas vacant după ce fr. Ioan Bogdan, care pri­mise această res­pon­sa­bi­li­tate în urma ale­ge­ri­lor din 12 august 2014, a pre­luat func­ția de pre­șe­dinte, în locul fr. Nelu Iancu, care a tre­cut la odihnă în 11 octom­brie 2014.

Mai mult…


ȘtiriMomente de bucurie în Conferința Muntenia în 2014


Momente de bucu­rie în comu­ni­ta­tea București

Momente de bucurie în Comunitatea București, Conferința Muntenia în 2014

O zi de neuitat!

„Pot totul în Hristos care mă întă­rește.” (Filipeni 4:13)

Nici nu știu cu ce să încep. Cu toate că a fost des­tul de greu până m-am hotă­rât să iau această deci­zie, nu regret că am luat-o. În urmă cu apro­xi­ma­tiv 6 luni, am luat deci­zia de a mă boteza și de a începe o nouă viață cu Hristos, ca slu­ji­tor al Său. Am luat-o în urma tul­bu­ră­ri­lor pe care le aveam și a fap­tu­lui că sim­țeam un gol imens înlă­un­trul meu. Simțeam că ceva lip­sește. Și din momen­tul în care am înce­put pre­gă­ti­rea pen­tru botez cu pas­to­rul local, am înce­put să simt cum încet, încet, se umple. Am avut și încer­cări și încă am, chiar după ce m-am bote­zat. Dar mai mult decât atât, am sim­țit mâna lui Dumnezeu în viața mea. Am sim­țit cum Isus lucrează la inima mea, prin Duhul Său cel Sfânt. Și am reu­șit să mă schimb. Nu în tota­li­tate, dar încet încet, da.

Mai mult…


ȘtiriEvenimente de botez în Conferința Oltenia în 2014


Botez la Palilula, Dolj

Eveniment de botez la Palilula, județul Dolj, Conferința Oltenia, 2014

„Cine are pe Fiul are viaţa…” (1 Ioan 5:12)

Ultima zi a lunii august a adus momente de bucu­rie pen­tru fra­ții din comu­ni­ta­tea Palilula, care, împre­ună cu fraţi din bise­ri­cile apro­pi­ate, au par­ti­ci­pat la înche­ie­rea legămân­tu­lui prin botez 4 suflete, din­tre care 3 tineri. La ser­vi­ciul divin au fost pre­zenţi circa 70 de per­soane, mulți din­tre ei de alte con­fe­siuni reli­gi­oase (pri­e­teni, colegi de şcoală, rude apropiate).

„În lini­şte şi odihnă va fi mân­tu­i­rea voas­tră, în seni­nă­tate şi încre­dere va fi tăria voas­tră.” Cuvântul pre­zen­tat a făcut apel la ini­mile celor pre­zenţi, să-și asi­gure viaţa acolo unde e „garanţie şi sigu­ranţă”, adică ală­turi de Isus. S-a accen­tuat fap­tul că orice bancă sau agen­ție de asi­gu­rări este nesi­gură şi poate fali­menta ori­când, dar împre­ună cu Cel ce ne-a creat şi mân­tuit nu este niciun peri­col. El ne-a pro­mis ocro­tire şi lini­şte atât pen­tru viaţa aceasta cât și pen­tru veş­ni­cie şi ne asi­gură că făgă­du­inţele Sale sunt „ade­vă­rate şi demne de cre­zare”. Imnuri de fan­fară şi momente poe­tice au com­plec­tat pro­gra­mul, după care, în apa Jiului, a avut loc cere­mo­nia bote­zu­lui. Toţi cei pre­zenţi împre­ună cu mar­to­rii nevă­zuţi au cân­tat „Salvat, sal­vat…” atunci când Alin, Daniel, Amelia şi Ioana, au fost afun­daţi în apă.

Mai mult…


ȘtiriCum să-ți găsești iubirea vieții – Campus Porumbacu


Invitație

Dragi tineri, avem plă­ce­rea să vă invi­tăm la Întru­ni­rea de Tineret ce va avea loc la Porumbacu de Sus (Campus AZS-MR) în peri­oada 21-23 noiem­brie 2014 cu tema:

Cum să-ți găsești iubirea vieții, tabără pentru tineri la Campus Porumbacu

„Cum să-ți găsești iubi­rea vieții”

Din pro­gram:

Deschiderea întru­ni­rii va avea loc în data de 21 Noiembrie, la ora 16:30, iar caza­rea se va face între orele 14-16. (vă îndem­năm să ajun­geți îna­inte de apu­sul soarelui)

Mai mult…


ȘtiriProgram de sănătate și armonie pentru trup și suflet


Sănătate și armo­nie pen­tru trup și suflet

Program de sănătate și armonie pentru trup și suflet

Inaugurat în 4 mar­tie 2014 pro­gra­mul de serii spe­cia­li­zate cu pro­fil medi­cal, nutri­țio­nal și de pro­mo­vare a sănă­tă­ții prin miș­care „Sănătate și armo­nie pen­tru trup și suflet” a fost reluat în peri­oada 24-31 august 2014 în ace­eași loca­ție, Campus Porumbacu, jud. Sibiu.

Pacienții care au ales să par­ti­cipe au bene­fi­ciat de:

Consultații medi­cale de eva­lu­are (inclu­zând efec­tu­are de elec­tro­car­di­o­gramă cu inter­pre­ta­rea aces­teia și inter­pre­ta­rea ana­li­ze­lor medi­cale), urmate de insti­tu­i­rea după caz a tra­ta­men­te­lor pro­fi­lac­tice sau de pre­ven­ție secun­dară a apa­ri­ției bolilor.

Mai mult…

Meniu

Profile sociale

Abonare email

Centrul de sănătate EDEN

Sanatoriul de Medicină Naturistă Eden - Breaza

Trafic


Statistici T5Top Crestin 1000