VideoOriginea muzicii; muzica de-a lungul istoriei biblice


Originea muzi­cii, muzica de-a lun­gul isto­riei biblice
Seria: Candidat la vocea ceru­lui – tabără de muzică ce a avut loc la Campus AZS-MR Porumbacu, între 9–12 apri­lie 2015.
Prezintă: Djorje Bosanac

Sinopsis:

Originea muzicii; muzica de-a lungul istoriei biblice

Originea muzi­cii

Ipoteze des­pre ori­gi­nea muzicii

Mai mult…


ȘtiriCum ai putea să nu-L iubești? Tabără la Căsoaia


Cum ai putea să nu-L iubești? Tabără la Căsoaia

Prin harul lui Dumnezeu avem din nou bucu­ria de a vă invita la înce­put de vară, la o tabără orga­ni­zată de Departamentul de Tineret al Conferinței Banat, în Complexul Turistic Căsoaia, jude­țul Arad, în peri­oada 29–31 mai 2015, sub gene­ri­cul: „Cum ai putea să nu-L iubești?”

Moto: „Noi Îl iubim, pen­tru ca El ne-a iubit întâi.” — 1 Ioan 4:19

„Cum ai putea să nu-L iubești?” Tabără pen­tru tineri la Căsoaia

Locul de des­fă­șu­rare al tabe­rei va fi Complexul turis­tic „Căsoaia”, de unde există acces spre diverse obiec­tive turis­tice, pre­cum și posi­bi­li­ta­tea orga­ni­ză­rii unor acti­vi­tăți recreative.

Mai mult…


ȘtiriDonații pentru Nepal — Departamentul de binefacere


Iubiți frați admi­nis­tra­tori în lucra­rea lui Dumnezeu,

Donații pentru Nepal - Departamentul de binefacere

Credit foto: EU/ECHO/Bernard Jaspers-Faijer

„Ferice de cei milos­tivi, căci ei vor avea parte de milă!” Peste tot în jurul nos­tru sunt săraci, bol­navi, întris­tați și acei care sunt în difi­cul­tăți și gata să piară. Există o mai mare nevoie de a exer­cita milă astăzi mai mult ca ori­când. Dumnezeu ne-a făcut admi­nis­tra­to­rii Lui și El nu este res­pon­sa­bil pen­tru sufe­rința, mize­ria, nevoia de îmbră­că­minte și lipsa ome­ni­rii. Domnul a luat măsuri ample pen­tru noi toți. El ne-a dat mari sur­plu­suri cu care să ate­nuăm lipsa celor în sufe­rință și mai puțin privilegiați.

„Când întâl­niți suflete sufe­rinde care au nevoie de aju­tor, ajutați-le. Când întâl­niți flămânzi, hrăniți-i. Făcând aceasta, veți lucra în dome­niul de lucru al lui Hristos. Lucrarea sfântă a Maestrului a fost o lucrare de bin­e­fa­cere. Poporul nos­tru de pre­tu­tin­deni să fie încu­ra­jat a avea o parte în ea.” — Lucrarea de Binefacere pg. 29

Mai mult…


ȘtiriColportaj și evanghelizare la Sibiu


Colportaj și evanghelizare la Sibiu

„Am auzit gla­sul Domnului, între­bând: ‘Pe cine să tri­mit, și cine va merge pen­tru Noi?’ Eu am răs­puns: ‘Iată-mă, trimite-mă’!” — Isaia 6:8

„Iată-mă, trimite-mă!” — Colportaj și evan­ghe­li­zare la Sibiu

Dragi Tineri,

Departamentele misio­nar și de tine­ret ale Uniunii Române AZSMR, împre­ună cu depar­ta­men­tul misio­nar al Conferinței Generale, vă invită să par­ti­ci­pați la un pro­iect edu­ca­țio­nal și misio­nar spe­cial care se va des­fă­șura la Campusul Porumbacu și în ora­șul Sibiu, între 6 și 26 iulie, 2015.

Mai mult…


ȘtiriInvitație pentru muzicienii din întreaga lume


Către muzi­cie­nii AZSMR, din întreaga lume:

Invitație pentru muzicienii din întreaga lume

„Strigați de bucu­rie către Domnul, toți locu­i­to­rii pămân­tu­lui! Slujiți Domnului cu bucu­rie, veniți cu vese­lie îna­in­tea Lui.” — Psalmul 100:1, 2

După cum majo­ri­ta­tea din­tre noi știu, în acest an, 2015, se va des­fă­șura a 22-a Sesiune de Delegați a Conferinței Generale. Adunarea Spirituală va fi între 10–13 sep­tem­brie 2015, lângă Roanoke, Virginia, SUA.

Pentru a lăuda pe Domnul și a oferi o parte lumi­noasă Conferinței, vor fi for­mate o orches­tră și un cor, con­stând din muzi­cieni refor­miști din întreaga lume. Cerințele pen­tru a par­ti­cipa sunt sim­ple. Muzicienii trebuie:

Mai mult…

Meniu

Profile sociale

Abonare email

Articole populare

  1. Planul de sănătate al lui Dumnezeu pentru omenire (506 vizite)
  2. Centrul de sănătate Eden - Reportaj (467 vizite)
  3. Congres internațional de muzică sacră (374 vizite)
  4. Carte Imnuri Creștine (247 vizite)
  5. Colportaj și evanghelizare la Sibiu (240 vizite)

Centrul de sănătate EDEN

Sanatoriul de Medicină Naturistă Eden - Breaza

Trafic


Statistici T5