ȘtiriColportaj și evanghelizare la Sibiu


Colportaj și evanghelizare la Sibiu

„Am auzit gla­sul Domnului, între­bând: ‘Pe cine să tri­mit, și cine va merge pen­tru Noi?’ Eu am răs­puns: ‘Iată-mă, trimite-mă’!” — Isaia 6:8

„Iată-mă, trimite-mă!” — Colportaj și evan­ghe­li­zare la Sibiu

Dragi Tineri,

Departamentele misio­nar și de tine­ret ale Uniunii Române AZSMR, împre­ună cu depar­ta­men­tul misio­nar al Conferinței Generale, vă invită să par­ti­ci­pați la un pro­iect edu­ca­țio­nal și misio­nar spe­cial care se va des­fă­șura la Campusul Porumbacu și în ora­șul Sibiu, între 6 și 26 iulie, 2015.

Mai mult…


ȘtiriInvitație pentru muzicienii din întreaga lume


Către muzi­cie­nii AZSMR, din întreaga lume:

Invitație pentru muzicienii din întreaga lume

„Strigați de bucu­rie către Domnul, toți locu­i­to­rii pămân­tu­lui! Slujiți Domnului cu bucu­rie, veniți cu vese­lie îna­in­tea Lui.” — Psalmul 100:1, 2

După cum majo­ri­ta­tea din­tre noi știu, în acest an, 2015, se va des­fă­șura a 22-a Sesiune de Delegați a Conferinței Generale. Adunarea Spirituală va fi între 10–13 sep­tem­brie 2015, lângă Roanoke, Virginia, SUA.

Pentru a lăuda pe Domnul și a oferi o parte lumi­noasă Conferinței, vor fi for­mate o orches­tră și un cor, con­stând din muzi­cieni refor­miști din întreaga lume. Cerințele pen­tru a par­ti­cipa sunt sim­ple. Muzicienii trebuie:

Mai mult…


ȘtiriCongres internațional de muzică sacră


Congres internațional de muzică sacră

Primul con­gres inter­națio­nal de muzică sacră

Tematica: „Cântând cu spi­rit și înțe­le­gere” 1 Cor. 14:15 engl.

Dragi cân­tă­reți din Mișcarea de Reformă,

„Istoria cân­te­ce­lor din Biblie suge­rează din bel­șug cum tre­buie folo­site muzica și cân­te­cul și care sunt avan­ta­jele aces­tora. Muzica este ade­sea per­ver­tită pen­tru a sluji sco­pu­ri­lor rău­lui și devine ast­fel unul din­tre cei mai ade­me­ni­tori agenți ai ispi­tei. Folosită însă în mod corect, este un dar pre­țios de la Dumnezeu, menit să ridice gân­du­rile către teme îna­lte și nobile, să inspire și să îna­lțe sufletul.

Mai mult…


ȘtiriPerspective noi pentru trup și suflet


Perspective noi de sănătate și armonie pentru trup și suflet

Fundația PERSPECTIVE anunță con­ti­nu­a­rea pro­gra­mu­lui de well­ness și îngri­jire cor­po­rală cu spe­ci­fic medi­cal, nutri­țio­nal și de pro­mo­vare a sănă­tă­ții prin miș­care, des­fă­șu­rat sub egida:

Sănătate și armo­nie pen­tru trup și suflet

Următoarea serie va avea loc în peri­oada 10 — 17 mai 2015.

Programul seriei va include, prin­tre altele:
Mai mult…


ȘtiriCredință, pocăință și botez; Mesaj Președintele CG


Credință, pocăință și botez

În marea însăr­ci­nare către uce­ni­cii Săi, Hristos a decla­rat: „Duceți-vă în toată lumea și pro­po­vă­du­iți Evanghelia la orice făp­tură. Cine va crede și se va boteza va fi mân­tuit.” Marcu 16:15, 16. Conform aces­tei învă­ță­turi divine, în pri­mul rând vine cre­dința, al doi­lea, fiind bote­zul.  Este clar bote­zul este pre­ce­dat de con­ver­tire. Cu alte cuvinte, bote­zul este un ritual potri­vit numai pen­tru cre­din­cio­șii pocă­iți și convertiți.

Urmând ace­eași linie de rațio­na­ment, în ziua Cincizecimii, când oame­nii au între­bat: „Fraților, ce să facem?” Petru le-a zis: „Pocăiți-vă și fie­care din voi să fie bote­zat.” Fapte 2:37, 38. Deci, pocă­ința pre­cede botezul.

Conform cu aceste prin­ci­pii clare, nu este loc pen­tru bote­za­rea copi­i­lor sau a altor per­soane necon­ver­tite. Acest ritual este potri­vit numai pen­tru acei care își recu­nosc păca­tele, cred în Isus și se pocă­iesc. Apoi ei pot fi botezați.

Mai mult…

Meniu

Profile sociale

Abonare email

Centrul de sănătate EDEN

Sanatoriul de Medicină Naturistă Eden - Breaza

Trafic


Statistici T5