AZS-MR

Colportaj și evanghelizare la Sibiu

Colportaj și evanghelizare la Sibiu

„Am auzit gla­sul Domnului, între­bând: ‘Pe cine să tri­mit, și cine va merge pen­tru Noi?’ Eu am răs­puns: ‘Iată-mă, trimite-mă’!” — Isaia 6:8 „Iată-mă, trimite-mă!” — Colportaj și evan­ghe­li­zare la Sibiu Dragi Tineri, Departamentele misio­nar și…

Centrul de sănătate Eden

Centrul de sănătate Eden — Reportaj

Sinopsis: Centrul de sănă­tate Eden Există spe­ranță pen­tru o viață mai bună! Centrul de Sănătate și Medicină Preventivă „Eden” din loca­li­ta­tea Breaza, jud. Prahova oferă ser­vi­cii de pro­fi­la­xie și tra­ta­ment în cazul boli­lor cro­nice spe­ci­fice civi­li­za­ției moderne.…

Cum ai putea să nu-L iubești? Tabără la Căsoaia

Cum ai putea să nu-L iubești? Tabără la Căsoaia

Prin harul lui Dumnezeu avem din nou bucu­ria de a vă invita la înce­put de vară, la o tabără orga­ni­zată de Departamentul de Tineret al Conferinței Banat, în Complexul Turistic Căsoaia, jude­țul Arad, în peri­oada 29–31…

Donații pentru Nepal - Departamentul de binefacere

Donații pentru Nepal — Departamentul de binefacere

Iubiți frați admi­nis­tra­tori în lucra­rea lui Dumnezeu, „Ferice de cei milos­tivi, căci ei vor avea parte de milă!” Peste tot în jurul nos­tru sunt săraci, bol­navi, întris­tați și acei care sunt în difi­cul­tăți și…

Invitație pentru muzicienii din întreaga lume

Invitație pentru muzicienii din întreaga lume

Către muzi­cie­nii AZSMR, din întreaga lume: „Strigați de bucu­rie către Domnul, toți locu­i­to­rii pămân­tu­lui! Slujiți Domnului cu bucu­rie, veniți cu vese­lie îna­in­tea Lui.” — Psalmul 100:1, 2 După cum majo­ri­ta­tea din­tre noi știu, în…

Congres internațional de muzică sacră

Congres internațional de muzică sacră

Primul con­gres inter­națio­nal de muzică sacră Tematica: „Cântând cu spi­rit și înțe­le­gere” 1 Cor. 14:15 engl. Dragi cân­tă­reți din Mișcarea de Reformă, „Istoria cân­te­ce­lor din Biblie suge­rează din bel­șug cum tre­buie folo­site muzica și cân­te­cul și…