VideoDragostea tânără — Conferință de familie


Dragostea tânără
Seria: Conferință de fami­lie – ce a avut loc la Campus AZS-MR Porumbacu, între 1–4 ianu­a­rie 2015.
Prezintă: Duraisamy Sureshkumar

Sinopsis:

Dragostea tânără - Conferință de familie

Dragostea tânără

Două insti­tu­ții aduse din cer

  1. Căsătoria — „Căsătoria este onorabilă”
  2. Sabatul — „Un semn între Dumnezeu și om”

Două insti­tu­ții atacate

Satan atacă fie­care insti­tu­ție divină așa încât lucra­rea ini­țială a lui Dumnezeu să își poată pierde slava și sfințenia.

Mai mult…


VideoCăsătoria prima instituție — Conferință de familie


Căsătoria prima insti­tu­ție
Seria: Conferință de fami­lie – ce a avut loc la Campus AZS-MR Porumbacu, între 1–4 ianu­a­rie 2015.
Prezintă: Duraisamy Sureshkumar

Sinopsis:

Căsătoria prima instituție

Căsătoria prima instituție - Conferință de familie

Un înce­put divin

În rapor­tul cre­a­țiu­nii Dumnezeu a spus că „lucrul acesta era bun” — Geneza 1:4,10,12,18,21,25,31

Apoi Dumnezeu a spus că: „Nu este bine…” — Geneza 2:18

Ce nu era bine? Nu era bine ca băr­ba­tul să fie sin­gur. Ca urmare Dumnezeu i-a dat băr­ba­tu­lui un dar.

„Dumnezeu a săr­bă­to­rit prima căsă­to­rie. Acesta a fost unul din pri­mele daruri ale lui Dumnezeu către om.” — PP 46

Mai mult…


Știri„Chipul din oglindă”, tabără la Gura Râștii


„Chipul din oglindă”

Tabără la Gura Râştii, Cluj

„Chipul din Oglindă”, tabără la Gura Râștii

Fotografie rea­li­zată la tabăra de la Gura Râștii ce a avut loc în 2009.

Prin harul lui Dumnezeu avem din nou bucu­ria de a vă invita în pri­mă­vara aces­tui an, la o tabără orga­ni­zată de Departamentele de Tineret ale Conferințelor Ardealul de Nord împre­ună cu Ardealul de Sud, în sta­țiu­nea montană Gura Râștii, jude­țul Cluj, peri­oada 13–15 mar­tie 2015, sub gene­ri­cul: „Chipul din oglindă”.

Motto: 2Corinteni 3:18 – „Noi toți pri­vim cu fața des­co­pe­rită, ca într-o oglindă, slava Domnului, și sun­tem schim­bați în ace­lași chip al Lui, din slavă în slavă, prin Duhul Domnului”.

Locul de des­fă­șu­rare al tabe­rei va fi cabana „La Puiu”, de unde există acces spre diverse obiec­tive turis­tice, pre­cum și posi­bi­li­ta­tea orga­ni­ză­rii unor acti­vi­tăți recreative.

Mai mult…


ȘtiriTabără misionară „Iată-mă, trimite-mă!”


Tabără misionară „Iată-mă, trimite-mă!”

„Învaţă pe copil calea pe care tre­buie sa o urmeze şi când va îmbă­trâni nu se va abate de la ea”. (Proverbe 22:6).

Tabăra misio­nară cu gene­ri­cul „Iată-mă, trimite-mă!”

În peri­oada 1–5 febru­a­rie 2015 Departamentul Misionar al con­fe­rin­ței Ardealul de Nord a orga­ni­zat o tabără misio­nară pe fru­moa­sele melea­guri biho­rene. Un grup de tineri au răs­puns invi­ta­ției, ale­gând să petreacă zilele de vacanță inter­se­mes­tri­ală pen­tru a aduce o rază de spe­ranță în ini­mile oame­ni­lor din zonă, pen­tru a le duce mesa­jul Evangheliei, prin lite­ra­tura dis­tri­bu­ită, pen­tru a le reîn­vi­ora spe­ranța în pro­tec­ția divină de care ne bucu­răm cu toții.

Copii, ado­les­cenți, tineri, împre­ună cu slu­j­ba­șii res­pon­sa­bili de această acțiune, au expe­ri­men­tat ce înseamnă bucu­ria slu­ji­rii pen­tru semeni în dife­rite locuri pre­cum ora­șul Tinca și câteva sate din apro­pi­ere: Dumbrava, Râpa, Tulca, Gurbediu și Căuajd.

Mai mult…


ȘtiriÎntrunirea pentru lideri „Paște mielușeii Mei”


Întru­nire pen­tru lideri

Întrunirea pentru lideri „Paște mielușeii Mei”

Duminică 1 febru­a­rie 2015 a avut loc la sediul bise­ri­cii noas­tre din Făgăraș o întru­nire, la nivel națio­nal, a instruc­to­ri­lor pen­tru copii și a lide­ri­lor pen­tru ado­les­cenți, orga­ni­zată de Departamentul de Tineret al Uniunii Romane în cola­bo­rare cu a Departamentul de Educație.

Desfășurat sub gene­ri­cul „Paște mie­lu­șeii Mei”, eve­ni­men­tul a adu­nat lao­laltă res­pon­sa­bi­lii de tine­ret și copii din toate Conferințele, per­soane care au mai fost impli­cate în diverse acti­vi­tăți cu copiii și ado­les­cen­ții, cei care lucrează în învă­țământ și de ase­me­nea per­soane dori­toare și înzes­trate cu această încli­na­ție de a se implica pen­tru vii­tor în ast­fel de programe.

Mai mult…

Meniu

Profile sociale

Abonare email

Centrul de sănătate EDEN

Sanatoriul de Medicină Naturistă Eden - Breaza

Trafic


Statistici T5