ȘtiriTabără pentru copii la Cluj-Napoca, 2014


Tabără pentru copii la Cluj-Napoca, 2014

În peri­oada 13-20 iulie 2014 a avut loc o tabără pen­tru copii la sediul bise­ri­cii noas­tre din Cluj Napoca.

Am fost plă­cut sur­prinsă când am aflat că voi petrece o săp­tămână cu 36 de „copi­laşi”, din­tre care 10 erau din alte confesiuni.

Tabără pen­tru copii

Duminică seara când am ajuns nu-mi venea să cred ochi­lor. Parcă era o lume cu totul dife­rită, una cu mai multă dra­goste, gingă­şie şi bună­tate. Peste tot se auzeau gla­suri pline de bucu­rie; toţi era plini de zâm­bete molip­si­toare. Am ştiut că voi avea o săp­tămână per­fectă. Luni dimi­neaţa a înce­put pro­gra­mul tabe­rei. Trezirea a fost la 8:00, iar la 8:15 copii s-au dus la învi­o­rare, de unde veneau mereu râzând şi plini de viaţă. La ora 9:00 a fost alta­rul de dimi­neaţă şi masa. Am fost răsfă­ţaţi în fie­care zi de către suro­rile Aurelia Bogdan, Natalia Man, Cristina Breda, cu pre­pa­rate mereu pe pla­cul nos­tru. Ne-am bucu­rat sa-i avem ală­turi şi pe fra­ţii Daniel Bernad şi Iosif Siko, care au con­tri­buit la buna des­fă­șu­rare a întrunirii.

Mai mult…


VideoMisionari pentru Hristos: conferințe spirituale 2014


Conferinţa spi­ri­tu­ală Ardealul de Sud: Misionari pen­tru Hristos

Misionari pentru Hristos: Conferința Spirituală din Ardealul de Sud, 2014

Adunarea Spirituală care a pre­ce­dat adu­na­rea dele­ga­ți­lor pen­tru reor­ga­ni­za­rea admi­nis­tra­tivă a Conferinței Ardealul de Sud a avut loc dumi­nică, 8 iunie 2014, la sediul din Făgăraș, jude­țul Brașov.

Prezentarea Cuvântului lui Dumnezeu, cân­tări, poe­zii, expe­riențe, rapoarte de acti­vi­tate, au alcă­tuit pro­gra­mul con­fe­rin­ței în cadrul căruia cei pre­zenți au adus laudă și mul­țu­mire lui Dumnezeu pen­tru modul minu­nat în care le-a pur­tat de grijă și i-a spri­ji­nit pe par­cur­sul a doi ani, de la ultima întâl­nire similară.

Înre­gis­trări video de la eve­ni­ment puteți urmări pe cana­lul YouTube AZS-MR:

Mai mult…


ȘtiriConcert de muzică religioasă și botez în Banat


Botez la Beliu

Botez la Beliu, Banat, 2014

Data de 13 iulie 2014 a fost o zi de bucu­rie pen­tru fra­ţii din comu­ni­ta­tea Beliu, jud. Arad care au găz­duit o cere­mo­nia de botez în cadrul căreia cinci tineri au făcut legământ cu Dumnezeu, ale­gând să se ata­șeze în mod ofi­cial bise­ri­cii Sale.

Le spu­nem bun venit tine­ri­lor: Raul Tomoiagă, Delmina Ghiţan, Claudia Bejan, Otilia Bejan și Marius Gabriel Mariș, dorindu-le bine­cu­vân­ta­rea lui Dumnezeu pen­tru tot par­cur­sul vieţii lor.

Îi sun­tem recu­nos­că­tori lui Dumnezeu pen­tru ale­ge­rea lor și sun­tem încre­dinţaţi că El îi va folosi pen­tru sal­va­rea altor suflete, ast­fel încât numă­rul copi­i­lor Săi să fie com­ple­tat cât mai curând posibil.

Mai mult…


ȘtiriBotezuri în Conferința Ardealul de Nord, 2014


Botez la Bogdan Voda

Botez la Bogdan Vodă

Ziua de 1 iunie 2014, o zi des­tul de închisă din punct de vedere al vre­mii, dar o zi deo­se­bită pen­tru tânăra Claudia Mariș, care s-a pre­gă­tit și a dorit să pri­mească numele de „copil năs­cut în împă­ră­ţie”. O sală a bise­ri­cii plină de oas­peţi, împre­ună cu mem­brii comu­ni­tă­ţii, cân­tări și chiar par­ti­ci­pa­rea unor colegi de clasă, fraţi, pri­e­teni și mulţi cunos­cuţi, invi­taţi spe­cial pen­tru această oca­zie, totul bene­fic aces­tui moment unic în viaţa ei.

Ne-am bucu­rat de bucu­ria ei, a bise­ri­cii care a susţinut-o, de bucu­ria fami­liei care au crescut-o și i-au ofe­rit o edu­ca­ţie pe calea credinţei.

Mai mult…


ȘtiriDespărțire până în Dimineața Învierii


Despărțire până în Dimineața Învierii Nelu Iancu

„Omul face multe pla­nuri în inima lui, dar hotă­rârea Domnului, aceea se împli­neşte.” (Proverbele 19:21).

Cu durere în suflet, dar nu dez­nă­dăj­du­iți, anun­țăm înce­ta­rea din viață a fra­te­lui Nelu Iancu.

Mai mult…

Meniu

Profile sociale

Abonare email

Centrul de sănătate EDEN

Sanatoriul de Medicină Naturistă Eden - Breaza

Trafic


Statistici T5Top Crestin 1000