AZS-MR

Centrul de sănătate Eden

Centrul de sănătate Eden – Reportaj

Sinopsis: Centrul de să­nă­tate Eden Există spe­ranță pen­tru o viață mai bună! Centrul de Sănătate și Medicină Preventivă „Eden” din lo­ca­li­ta­tea Breaza, jud. Prahova oferă ser­vi­cii de pro­fi­la­xie și tra­ta­ment în ca­zul bo­li­lor cro­nice spe­ci­fice ci­vi­li­za­ției...

Ecouri din Paradis pg 1 RO A4

Ecouri din Paradis – ultima zi de înscrieri

Azi e ul­tima zi în care te poți în­scrie la școala mu­zi­cală de vară Ecouri din Paradis. Nu lăsa pe ul­ti­mul mo­ment, dacă ho­tă­răști să par­ti­cipi. Citește aici de­ta­lii des­pre ta­bără și cum se face în­scri­e­rea....

Ecouri din Paradis pg 1 RO A4

Ecouri din Paradis – școală muzicală de vară

Dragi ti­neri, pri­e­teni și frați în Domnul, Îi mul­țu­mim Aceluia care ne-a spri­ji­nit cu bra­țul Lui pu­ter­nic până în pre­zent. Suntem bu­cu­roși să ve­dem cum fă­gă­du­in­țele lui Dumnezeu se îm­pli­nesc față de noi an...