AZS-MR

Centrul de sănătate Eden

Centrul de sănătate Eden – Reportaj

Sinopsis: Centrul de să­nă­tate Eden Există spe­ranță pen­tru o viață mai bună! Centrul de Sănătate și Medicină Preventivă „Eden” din lo­ca­li­ta­tea Breaza, jud. Prahova oferă ser­vi­cii de pro­fi­la­xie și tra­ta­ment în ca­zul bo­li­lor cro­nice spe­ci­fice ci­vi­li­za­ției...

IMG_9930

Încheierea Școlii misionare Emanuel – promoția 2017

Ziua de 06 au­gust 2017 a fost o zi de bu­cu­rie, o zi de săr­bă­toare. În ca­drul unui pro­gram de la­udă, în­fru­mu­seţat cu amin­tiri, ex­pe­rienţe, cu­vinte de ră­mas bun, flori şi la­crimi, am mar­cat eve­ni­men­tul ab­sol­vi­rii și am...

www.azsmr-moldova.ro

Micul misionar – tabără pentru copii

Departamentul de ti­ne­ret, al con­fe­rin­ței Moldova vă in­for­mează că, în pe­ri­oada 27 August – 1 Septembrie  2016, va avea loc o ta­bără pen­tru co­pii sub ge­ne­ri­cul: “Micul mi­sio­nar” cu text bi­blic din Proverbe 22.6 – Învaţă...

20771746_10214553158130840_1433853182_o

Proiect misionar – Lugoj

Dragi ti­neri, pri­e­teni şi frați în Domnul! Prin ha­rul Domnului, avem bu­cu­ria de a vă in­vita pe toți cei care sun­teți do­ri­tori să par­ti­ci­pați la un pro­iect mi­sio­nar or­ga­ni­zat de Departamentul de Colportaj al Conferinței...

20139846_844658369020495_1063272533124858926_n

Tabără cu corturi – Conferința Ardealul de Sud

Departamentul de ti­ne­ret al Conferinței Ardealul de Sud, are bu­cu­ria de a in­vita co­piii cu vâr­sta în­tre 7 și 16 ani la o Tabără cu cor­turi, la poa­lele mun­ți­lor Făgăraș, cu tema „Cu Dumnezeu în fi­e­care zi!” Programul ta­be­rei...