Tabără pentru copii și adolescenți

Dragi copii și ado­les­cenți (6 – 15 ani), vă anun­țăm cu bucu­rie că Departamentul de Tineret al Conferinței Ardealul de Nord orga­ni­zea­ză o nouă tabă­ră pen­tru voi în peri­oa­da 30 iulie – 4 august 2024, în loca­li­ta­tea Beznea, (la 25 km de Aleșd spre Cluj), jude­țul Bihor, sub gene­ri­cul “Oameni ai rugăciunii”.

„Se roa­gă lui Dumnezeu, şi Dumnezeu îi este binevoitor…”

Iov 33:26 p.p.

 

Tabăra va înce­pe în 30 iulie (marți după-ami­a­ză), și se va înche­ia dumi­ni­că 4 august, la amiază.
Prețul – este de 400 lei/persoană, aces­ta inclu­de caza­rea și masa pe toa­tă peri­oa­da tabe­rei, mate­ri­a­le nece­sa­re pen­tru dife­ri­te acti­vi­tăți din cadrul pro­gra­mu­lui. Dacă dintr‑o fami­lie vin mai mult de doi copii, vom face o redu­ce­re de preț pen­tru acei copii.

Tariful de intra­re la obiec­ti­ve­le turis­ti­ce nu este inclus în preț!

Locația dis­pu­ne de came­re cu 3 și 4 paturi fie­ca­re din­tre  aces­tea cu baie proprie.

Programul tabe­rei:
• stu­dii și dis­cu­ții inte­re­san­te pe baza gene­ri­cu­lui „Oameni ai rugă­ciu­nii”, dar și alte subiec­te interesante.
• Ore de muzi­că, sănă­ta­te, acti­vi­tăți prac­ti­ce, dirigenție
• Excursii în natu­ră, posi­bi­li­ta­te de‑a vizi­ta cas­ca­da și peș­te­ra din  Șuncuiuș, momen­te de păr­tă­șie, de joa­ca etc.
Nu uitați să luați cu voi:
• Biblia, câte­va rechi­zi­te (ex. caiet, pix, creion)
• Haine adec­va­te atât pen­tru ore­le de stu­diu cât și pen­tru excur­sii sau joacă
• Instrumente muzi­ca­le (cei care aveți și cân­tați la ele)

Te aștep­tăm cu mare drag la aceas­tă tabă­ră, unde dorim să învă­țăm împre­u­nă din exem­plul celor mai puter­nici oameni care au tră­it pe pământ și să des­co­pe­rim secre­tul pute­rii lor.
Pentru înscri­e­re sau alte deta­lii, puteți suna până în data de 20 Iulie 2024, la urmă­toa­re­le nume­re de telefon:

— 0737433099 — Daniel Bernad
— 0720100055 — Sami Negruț
Vă aștep­tăm cu drag!!!