AZS-MR

Lecții din Cartea lui Iosua

Cât de aproa­pe sun­tem de pra­gul veș­ni­ci­ei? Această infor­ma­ție nu a fost încre­din­ța­tă muri­to­ri­lor, totuși cei mai mulți din­tre noi ar fi de acord că eve­nimentele fina­le ale isto­ri­ei aces­tei lumi se apro­pie cu rapi­di­ta­te…

Tabăra misionară

Tabăra misio­na­ră din peri­oa­da 23–25 noiem­brie, a fost pre­să­ra­tă cu cli­pe de bucu­rie memo­ra­bi­le. Am avut par­te de mul­te infor­ma­ții spi­ri­tu­a­le,  medi­ca­le și de nutri­ție, pre­cum și demon­stra­ție de artă culi­na­ră. Speranța reve­de­rii într-o întâl­ni­re…

Pericolul care pândește din ceașcă!

Este un drog!        Este cea mai popu­la­ră sub­stan­ță exci­tan­tă din lume! Copii și ado­les­cenți îl dau pe gât cu cana; adulți și per­soa­ne­le în vâr­stă beau cești și sti­cle întregi. Vinovată…