Tabără de tineret / 8–10 Martie 2024

Tabără de tine­ret — “Mai bine doi decât unul” 

Dragi tineri,

În peri­oa­da 8–10 Martie 2024, Departamentul de tine­ret al Conferinței Ardealul de Sud, orga­ni­zea­ză și vă invi­tă la o tabă­ră de tine­ret având gene­ri­cul: “Mai bine doi decât unul”. Ca invi­tat îl vom avea ală­tu­ri de noi pe fra­te­le Arcadi Mangul, iar ver­se­tul mot­to va fi din Geneza 2:18, “Nu este bine ca omul să fie sin­gur; am să‑i fac un aju­tor potri­vit pen­tru el.”

Locația va fi la Campusul AZS-MR, Porumbacu de Sus, jude­țul Sibiu, iar pre­țul ce va inclu­de caza­rea și mân­ca­rea va fi de 240 lei/adult și 200 lei/copii 7–14ani.

Înscrierile se vor face până pe data de 4 Martie 2024 la unul din nume­re­le de telefon:

 • 0727300723 Cristian Rădoiaș
 • 0756885425 Bogdan Tătaru

Cazarea se va face vineri, în inter­va­lul 12:00 — 18:00.

În gene­ri­cul pro­gra­mu­lui vom avea:

 • Prezentări din par­tea fra­te­lui Arcadi
 • Program de lau­dă, imnuri, poe­zie și experiențe
 • Discuții inte­rac­ti­ve / sesiu­ne de între­bări și răspunsuri
 • Momente de păr­tă­șie / recre­e­re în natură
 • Activități pen­tru tineri și copii.

Pentru o bună des­fă­șu­ra­re a tabe­rei, avem urmă­toa­re­le rugăminți:

 • caza­rea să se facă până la ora amin­ti­tă, res­pec­tând ast­fel apu­sul soarelui
 • ținu­ta să fie una adec­va­tă loca­șu­lui de cult
 • ati­tu­di­nea să ne repre­zin­te ca ade­vă­rați copii ai lui Dumnezeu
 • să se res­pec­te instruc­țiu­ni­le date de per­so­na­lul impli­cat în organizare
 • să se res­pec­te ore­le de somn
 • să se țină cont de cerin­țe­le admi­nis­tra­to­ri­lor cam­pu­su­lui cu pri­vi­re la sala de mese și came­re­le de caza­re. Mulțumim!

Ne dorim ca aces­tă tabă­ră să aju­te la creș­te­rea și întă­ri­rea în cre­din­ță a fie­că­rui par­ti­ci­pant. Dacă ești dor­nic să afli răs­pun­suri la anu­mi­te între­bări ce țin de tema­ti­ca aces­tei tabe­re și dacă cunoști tineri care au ace­leași frămân­tări ca și tine, dis­tri­bu­ie acest anunț și hai­de să ne întâl­nim pe 8 Martie!

Vă aștep­tăm cu drag!