Tabără de tineret — Moisei (Legămintele vieții)

Dragi tineri,

 

Departamentul de tine­ret al Conferinței Ardealul de Nord și Moldova, orga­ni­zea­ză împre­u­nă o tabă­ră de tine­ret la care sun­teți invi­tați să par­ti­ci­pați în peri­oa­da, 5 – 7 Aprilie 2024, în loca­li­ta­tea Moisei, Județul Maramureș, sub gene­ri­cul, Legămintele vie­ții.

Text mot­to: “El a făcut cu mine un legământ veș­nic, bine întă­rit în toa­te pri­vin­țe­le și tare.”

2 Samuel 23:5

Cazarea se va face la pen­siu­nea Tomis, în came­re cu 2 și 3 paturi, iar pre­țul este de 50 lei pen­tru toa­tă perioada.

Atenție! Locurile sunt limi­ta­te (56 locuri). Cei care se vor înscrie după ocu­pa­rea aces­tui număr de locuri, caza­rea se va face la o altă pen­siu­ne cu alt preț!

Masa va fi pe cont pro­priu cu posi­bi­li­ta­te de ser­vi­re și încă­l­zi­re a hra­nei în bucă­tă­rie și sală de mese.

Soarele va apu­ne la ora 19:50. Cazarea se va face între ore­le 17 – 19:30!

Cazarea nu se va face în Sabat, prin urma­re vă rugăm să ajun­geți îna­in­te de apu­sul soarelui!

 

Din pro­gram:

  • Prezentări pe tema inspi­ra­tă de generic

Legământ cu omul;

Legământ cu Dumnezeu

  • Studiu inte­rac­ti­ve
  • Program de lau­dă cu cân­tări, poe­zii, experiențe;
  • Forum de între­bări și răspunsuri;
  • Momente de părtășie;
  • Drumeții la obiec­ti­ve­le turis­ti­ce din zonă în func­ție de con­di­ți­i­le meteo.

Obiective turis­ti­ce în zonă: — Telegondolă Borșa, Cascada Cailor, 15 km.

- Mocănița, Vișeu de Sus 15 Km.

- Drumeție etc.

Toți cei inte­re­sați de aceas­tă tabă­ră, se pot adre­sa pen­tru mai mul­te deta­lii și înscri­eri, la unul din nume­re­le de tele­fon: 0799317113 – Daniel Bernad, 0765254508 – Marian Pîrțac,  0720100055 Sami Negruț.

Nu uita! Adu-ți Biblia, instru­men­tul muzi­cal, echi­pa­ment adec­vat pen­tru dru­me­ție! Invită-ți prietenii!

Te aștep­tăm cu mult drag!