Tabără de tineret la Durău, 13–15 martie 2009

Departamentul de tine­ret al con­fe­rin­ței Moldova, vă invi­tă să par­ti­ci­pați la tabă­ra ce va avea loc în peri­oa­da 13–15 Martie,

Cu gene­ri­cul: „Fiți Gata”

Stațiunea Durău este la o alti­tu­di­ne de 800m într‑o poia­nă înso­ri­tă la poa­le­le mun­ți­lor Ceahlău, cu un cli­mat subal­pin și un aer ozo­nat de o mare puri­ta­te, ofe­rind tutu­ror par­ti­ci­pan­ți­lor o ade­vă­ra­tă oază de liniș­te și pace în acest veac atât de zbuciumat.

Printre alte acti­vi­tăți amintim:

-un bogat pro­gram muzical

-pro­gram inter-activ pe tema „mese­rii pen­tru tine­rii creștini”

-excur­sie în natu­ră: tra­seu montan spre caba­na Fântânele alti­tu­di­ne 1240m, spre caba­na Dochia, pen­tru cei rezis­tenți, la1870m alti­tu­di­ne, la cas­ca­da Duruitoarea, sau la rezer­va­ția natu­ra­lă de zim­bri Ceahlău.

Cazarea: Vila Alpinu (în spa­te­le hote­lu­lui Bradu) Preturi: — came­re cu 2 paturi, baia în came­ră — 45 lei/persoană/zi, — came­re cu 4 paturi, baia pe hol — 32,5 lei /persoană/zi, — came­re cu 4 locuri, baia în came­ră — 35 lei/persoană/zi. Condiții excelente.

Alte infor­ma­ții:

-Modalități de acces: Din Piatra Neamț spre Bicaz, de la Bicaz spre Poiana Largului, după care se urmea­ză indi­ca­to­rul spre Toplița întâl­nind după apro­xi­ma­tiv 25 km indi­ca­to­rul spre Durău la stân­ga. Iar din­spre Târgu Neamț pe DN 15D.

-amin­tim că soa­re­le apu­ne la: 18.19 și pen­tru a întâm­pi­na saba­tul în liniș­te, rugăm toți par­ti­ci­pan­ții să ajun­gă până la ora 17.00 în vede­rea cazării.

-pen­tru rezer­vări și alte infor­ma­ții sun­teți aștep­tați să sunați la nr.de tele­fon: 0766334452 (Lucian Condrache) sau E‑mail:

Dacă vrei să ai un ori­zont larg, gân­duri și aspi­ra­ții nobi­le, ale­ge atunci pri­e­te­ni care vor întări pri­ci­pi­i­le drep­te. Fie ca fie­ca­re gând și scop al ori­că­rei acțiuni să fie îndrep­ta­te spre asi­gu­ra­rea vie­ții vii­toa­re cu feri­ci­rea ei veș­ni­că. (F.F.p180)

Nu uita! Anunță fra­ții și pri­e­te­nii tăi!

Vă aștep­tăm!