Congres de tineret la Stupini, 25–28 decembrie 2008

În peri­oa­da 25–28 decem­brie 2008 vă invi­tăm să luați par­te la o întru­ni­re de tine­ret în așe­ză­mân­tul deja cunos­cut al bise­ri­cii AZS de la Stupini (Brașov).

Cazarea se va face în came­re cu 3 paturi la pre­țul de 40 RON/pat/persoană/noapte, în aces­te came­re mai poa­te dormi o a patra per­soa­nă pen­tru suma de 15 RON/noapte.

Ca invi­tat spe­cial va par­ti­ci­pa fra­te­le Walter Lukic din Canada.

Vă anun­țăm că s‑au supli­men­tat locu­ri­le de cazare!

Condițiile de caza­re sunt următoarele:

Camere cu 3 paturi cu baie pro­prie, apă cal­dă, cură­țe­nie într-un cămin al lice­u­lui peda­go­gic situ­at în apro­pi­e­re de cen­trul Brașovului (car­ti­e­rul Schei) la o dis­tan­ță de aprox. 7 km de Stupini.
Prețul este de 30 ron/pat/persoană/noapte.

Pensiune de lux situ­a­tă în car­ti­e­rul Astra la aprox.8 km dis­tan­ță de Stupini, cu came­re de două locuri la pre­țul nego­ci­at de 120 ron/cameră/zi și gar­so­ni­e­re cu 4 locuri la pre­țul de 180ron/garsonieră/zi.

Cei inte­re­sați de rezer­va­re la Pensiune vă rugăm să ne tele­fo­nați cât mai prompt deo­a­re­ce locu­ri­le sunt limi­ta­te. Pentru ca rezer­va­rea la pen­siu­ne să fie vala­bi­lă este nece­sa­ră depu­ne­rea con­tra­va­lo­rii cază­rii în con­tul: RO61BRDE080SV41248930800, cod SWIFT BRDEROBU, Ag. Făgăraș, Bogdan Pomană.

De ase­me­nea se poa­te servi masa la can­ti­na Centrului AZS pen­tru urmă­toa­re­le mese: vineri-cina, sâm­bă­tă-prânz, cina, la pre­țul de 35 ron. Se poa­te opta doar pen­tru toa­te cele trei mese. Pentru a bene­fi­cia de acest ser­vi­ciu este nece­sar să vă înscri­eți până în data de 23–12 la tele­fo­nul 0727300719.

Pentru rezer­vări și rela­ții supli­men­ta­re sun­teți aștep­tați să sunați la tele­fo­nul 0727–300719 Bogdan Pomană.

PROGRAMUL TABEREI

Joi
12.00–17.00 Repartizarea locu­ri­lor de cazare
18.00 Deschiderea tabe­rei. Tema 1
19.30 Cina
21.00 Altarul de seară
22.30 Stingerea

Vineri
08.00 Altarul de dimineață
08.30 Micul dejun
09.30 Tema 2
11.00 Vizitarea cen­tru­lui vechi al Brașovului
13.30 Prânzul
14.30–16.30 Pregătirea pen­tru Sabat. Repartizarea locu­ri­lor de cazare
16.40 Deschiderea Sabatului
17.30 Tema: „Hristos în voi, nădej­dea sla­vei“ fr. Walter Lukic (abor­dea­ză subiec­tul nepri­hă­ni­rii prin cre­din­ță, expli­când cum putem dobân­di și păs­tra o legă­tu­ră vie cu Hristos și cum aceas­ta pro­du­ce biru­in­ța în via­ța noastră)
19.30 Cina
22.30 Stingerea

Sâmbătă
08.00 Altarul de dimineață
08.30 Micul dejun
09.30 Școala de Sabat
11.00 Tema: „Ești pre­gă­tit?“ fr. Walter Lukic (por­neș­te de la afir­ma­ția apos­to­lu­lui Pavel sunt gata să fiu turnat…m‑am lup­tat lup­ta cea bună, răs­pun­zând la între­bă­ri­le: Cum a ajuns el intr‑o ast­fel de con­di­ție?, Cum putem fi gata astăzi, când veni­rea Domnului Isus este foar­te aproape)
12.30 Prânzul
15.30 Program de lau­dă. Tema: „Gaura nea­gră“ fr. Walter Lukic (dez­vă­lu­ie cap­ca­ne­le moder­ne pen­tru tineri și pre­zin­tă cele mai efi­cien­te meto­de de a le evita)
19.00 Cina
22.30 Stingerea

Duminică
08.00 Altarul de dimineață
08.30 Micul dejun
09.30 Eliberarea camerelor
10.00 În func­ție de sta­rea vre­mii vizi­tă în oraș sau la pâr­tie cu săniile.