Tabără de tineret la Gura Răştii (Cluj), 6–8 martie 2009

“Știu să tră­iesc sme­rit, și știu să tră­iesc în bel­șug. În totul și pre­tu­tin­deni, m‑am deprins să fiu sătul și flămând, să fiu în bel­șug și să fiu în lip­să”. Filipeni 4:12.
În medi­ta­ție la acest gînd și având în min­te acest generic:

Secretul Mulțumirii

Invităm pe toți cei care doresc să par­ti­ci­pe la Tabăra de Tineret orga­ni­za­tă de CONFERINȚA ARDEALUL DE NORD în sta­țiu­nea Montana Gura Răștii, jude­țul Cluj, în peri­oa­da 6–8 mar­tie 2009.

Locul de des­fă­șu­ra­re al întru­ni­rii va fi caba­na LA PUIU, de unde exis­tă acces spre diver­se obiec­ti­ve turis­ti­ce, pre­cum și posi­bi­li­ta­tea orga­ni­ză­rii unor acti­vi­tăți recreative.

În pro­gram este inclus:

-un stu­diu pe tema inspi­ra­tă din generic

-dis­cu­ții pe baza capi­to­lu­lui din Marea Luptă: Reformatorul elvețian

Programul va înce­pe vineri sea­ra la ora 19:00

Înscrierile se fac la nr de tele­fon: 0720100051-Bora Gabriel și 0729374090 sau 0766674305-Mureșan Ovidiu.

În ceea ce pri­veș­te tari­fe­le spa­ți­u­lui de caza­re, pre­țul este de 30 RON/pat/noapte.

Pentru cei care aleg să ocu­pe un loc de caza­re doar pen­tru o noap­te tari­ful este de 35 RON/pat/noapte.

Cei care nu vor fi cazați în acest spa­țiu, dar in tim­pul des­fă­șu­ră­rii pro­gra­me­lor sau în inter­va­lul din­tre aces­tea, vor folo­si uti­li­tă­ți­le puse la dis­po­zi­tie, vor avea de achi­tat suma de 7 RON.

Pentru a fi cât mai ope­ra­tivi în a solu­țio­na pro­ble­ma numă­ru­lui de locuri care să fie puse la dis­po­zi­ție pen­tru caza­re, cei care vor să se înscrie, sunt rugați să facă acest lucru până la data de 20 febru­a­rie 2009.

Pentru a evi­ta even­tu­a­le­le incon­ve­nien­te pro­vo­ca­te de o acce­si­bi­li­ta­te mai redu­să pe ruta spre Gura Răștii, deta­li­ez puțin tra­se­ul spre sta­țiu­ne: din loca­li­ta­tea Gilău, afla­tă pe ruta Cluj-Napoca-Oradea, se mer­ge în stân­ga pe vari­an­ta spre Someșu Rece — Măguri Răcătău, până în loca­li­ta­tea Gura Răștii.

Domnul cu noi… pân’ ne vedem!