Proiect Campus AZS-MR

Prin harul lui Dumnezeu s‑a reu­șit achi­zi­țio­na­rea de către Uniunea Română a unui fru­mos teren montan cu o supra­fa­ță de aprox. 2 ha pe o vale pito­reas­că din par­tea nor­di­că a Carpaților Meridionali, deli­mi­tat de un bogat râu de mun­te pe o latu­ră și de pădu­re subal­pi­nă pe cea­lal­tă latură.
Deși este situ­at într‑o zonă turis­ti­că în dezvol­ta­re, tere­nul se află izo­lat, fără vecini gălă­gi­oși în ime­di­a­ta apro­pi­e­re, ofe­rind ast­fel con­di­ții de liniș­te, apă „ade­vă­ra­tă” și aer curat – un mediu ide­al de odih­nă și rela­xa­re pen­tru un creștin.
Din locul res­pec­tiv se des­chid iubi­to­ru­lui de natu­ră nume­roa­se oport­u­ni­tăți de dru­me­ție spre caba­ne­le Negoiu, Bâlea, Bârcaciu, Poiana Neamțului etc. și spre seme­țe­le vâr­furi ale „Alpilor Transilvaniei” (Suru, Negoiu, Moldoveanu etc.)
Dacă de mul­tă vre­me s‑a sim­țit nevo­ia unui cam­pus pro­priu pen­tru orga­ni­za­rea de tabe­re, con­fe­rin­țe și întru­niri, prin achi­zi­țio­na­rea aces­tui teren s‑au cre­at pre­mi­se­le înte­me­ie­rii unui ase­me­nea așezământ.
Din punct de vede­re al func­țio­na­li­tă­ții sale, el este menit a găz­dui tabe­re de copii și tineri, cur­suri, semi­na­re, întru­niri și con­fe­rin­țe, pre­cum și a oferi fra­ți­lor din bise­ri­că o oază de liniș­te și rela­xa­re, pe care sta­țiu­ni­le turis­ti­ce obiș­nu­i­te, prin atmosfe­ra lor lumeas­că, nu prea reu­șesc să le ofere.
Toate acti­vi­tă­ți­le care se inten­țio­nea­ză a fi des­fă­șu­ra­te aici au un carac­ter pre­pon­de­rent misio­nar, fiind des­ti­na­te a‑i adu­ce pe oameni în con­tact cu iubi­rea lui Dumnezeu și ves­tea bună a mân­tu­i­rii, în armo­nie cu reco­man­dă­ri­le Spiritului Profeției refe­ri­toa­re la nece­si­ta­tea orga­ni­ză­rii de adu­nări de tabă­ră în mij­lo­cul natu­rii, depar­te de tumul­tul zone­lor aglomerate.

Iar dacă pre­țu­ri­le tot mai prohi­bi­ti­ve în sta­țiu­ni­le monta­ne făceau ca acce­sul în hote­lu­ri­le aces­to­ra să fie un lux pe care nu foar­te mulți și‑l puteau per­mi­te, limi­tând ast­fel posi­bi­li­ta­tea orga­ni­ză­rii de con­fe­rin­țe de tine­ret în con­di­ții decen­te și la pre­țuri rezo­na­bi­le, un ase­me­nea așe­ză­mânt doreș­te să faci­li­te­ze acce­sul tutu­ror fra­ți­lor și suro­ri­lor la bine­cu­vân­tă­ri­le lăsa­te de Dumnezeu în natu­ră, așa încât ei să se poa­tă întoar­ce de la un sejur petre­cut aco­lo revi­go­rați din punct de vede­re fizic și spiritual.
Având pro­pri­ul nos­tru loc de întru­ni­re, am putea avea de ase­me­nea con­tro­lul deplin asu­pra bucă­tă­ri­ei, așa încât cei găz­du­iți să se poa­tă bucu­ra de o ali­men­ta­ție sănă­toa­să și de cali­ta­te, la pre­țuri avan­ta­joa­se, fără a mai fi expuși abu­zu­ri­lor per­so­na­lu­lui hote­li­er și de res­ta­u­rant pen­tru care pro­fi­tul este prin­ci­pa­la prioritate.
Și pen­tru copi­ii și tine­rii noș­tri, pen­tru care tabe­re­le șco­la­re din lume nu sunt un mediu adec­vat, și care sunt ast­fel în gene­ral pri­vați de oca­zii de care se bucu­ră cei­lalți copii, un ase­me­nea cam­pus ar putea con­sti­tui un loc minu­nat de petre­ce­re a vacan­țe­lor, de for­ma­re de noi pri­e­te­nii cu tineri de ace­eași cre­din­ță, de creș­te­re spi­ri­tu­a­lă prin stu­dii, dis­cu­ții, cân­ta­re și rugă­ciu­ne, pre­cum și pen­tru con­tra­ca­ra­rea influ­en­țe­lor nega­ti­ve exer­ci­ta­te asu­pra lor de antu­ra­jul și pro­gra­me­le de învă­țământ ale șco­li­lor lumești – și toa­te aces­tea chiar și în con­di­ți­i­le în care poa­te pro­gra­mul încăr­cat al părin­ți­lor nu le-ar putea per­mi­te a mer­ge cu copi­ii lor în con­ce­diu în peri­oa­de­le de vacan­țe ale aces­to­ra. Pe lân­gă acti­vi­tă­ți­le spi­ri­tu­a­le și de for­ma­re de obi­ce­iuri bune, de for­ma­re a spi­ri­tu­lui de echi­pă („team-buil­ding”) pot fi orga­ni­za­te de ase­me­nea nume­roa­se cur­suri inte­re­san­te și uti­le care să iasă în întâm­pi­na­rea setei de cunoaș­te­re a tinerilor.
Chiar dacă un ase­me­nea pro­iect nu poa­te fi rea­li­zat decât în mod pro­gre­siv, nu în ulti­mul rând în func­ție de fon­du­ri­le dis­po­ni­bi­le, con­si­de­răm că înce­pu­tul a fost făcut prin achi­zi­țio­na­rea tere­nu­lui, iar dacă prin Duhul lui Dumnezeu vă sim­țiți inspi­rați să con­tri­bu­iți la rea­li­za­rea sa, sun­teți bine­ve­niți să ne tri­mi­teți daru­ri­le dum­ne­a­voas­tră cu spe­ci­fi­ca­ția „Pentru cam­pu­sul AZSMR” sau să ni le virați direct în contul:

ASOC.RELIGIOASĂ A ADVENTIȘTILOR DE ZIUA A ȘAPTEA MIȘCAREA DE REFORMĂ

cod.IBANRON: RO74 BRDE 080S V188 4264 0800
cod.IBANEURO: RO82 BRDE 080S V188 4248 0800
BRD FĂGĂRAȘ, B‑dul Unirii bl.2
cod. SWIFT BRDEROBU

Vă mul­țu­mim anti­ci­pat pen­tru gene­ro­zi­ta­tea dum­ne­a­voas­tră și ne rugăm ca Dumnezeu să vă răs­plă­teas­că sacri­fi­ci­ul cu boga­te bine­cu­vân­tări cerești. Promitem
să vă ținem la curent cu pri­vi­re la des­fă­șu­ra­rea aces­tui pro­iect, așa încât să puteți
avea cer­ti­tu­di­nea că darul dum­ne­a­voas­tră și‑a înde­pli­nit sco­pul cu care a fost făcut.

Vezi pre­zen­ta­rea video a proiectului!