Tabără de tineret la Moeciu, 7–9 noiembrie 2008

Departamentul de tine­ret al Conferinței Ardealul de Sud vă invi­tă să par­ti­ci­pați la tabă­ra cu genericul:

Exiști pen­tru un scop
(Ne pro­pu­nem să înțe­le­gem care este locul nos­tru în pla­nul lui Dumnezeu)

ce va avea loc în peri­oa­da 7–9 noiem­brie 2008 la Moeciu de Sus (Brașov).
Activitățile tabe­rei vor inclu­de pre­zen­ta­re de stu­dii, dez­ba­teri libe­re, pro­gra­me de lau­dă, păr­tă­șie, dru­me­ție, foc de tabără…

Informații uti­le:
Pentru a ajun­ge la cen­trul AZS se călă­to­reș­te pe ruta Brașov — Pitești până în loca­li­ta­tea Moeciu de jos. (cca. 30 Km) apoi se mer­ge la stân­ga spre Moeciu de Sus (cca. 7 Km) până în cen­trul satu­lui unde se tre­ce un pod după care se mer­ge din nou spre stân­ga (Valea Băngăleasca cca. 1,5 Km). Clădirea în care se va face caza­rea este situ­a­tă în par­tea stân­gă pes­te apă.
Mijloacele de trans­port în comun dis­po­ni­bi­le sunt auto­bu­ze care cir­cu­lă din oră în oră cu ple­ca­re din Autogara 2 Brașov până în Moeciu de jos.
Cazarea se va face în came­re cu 2, 4 sau 6 paturi la pre­țul de 25Ron/noapte/persoană. Copiii cu vâr­sta sub 10 ani vor plăti 12 Ron/noapte.
Vă rugăm să ajun­geți din timp pen­tru caza­re deo­a­re­ce la ore­le 16.30 se va înche­ia repar­ti­za­rea locu­ri­lor de caza­re. Administrația cam­pu­su­lui nu accep­tă să caze­ze după apu­sul soa­re­lui, deci nu ne asu­măm res­pon­sa­bi­li­ta­tea cază­rii celor care sosesc după ora anunțată.

Deschiderea tabe­rei se va face la ore­le 17 oda­tă cu pri­mi­rea Sabatului.
Mâncarea se va adu­ce de aca­să, aco­lo având la dis­po­zi­ție bucă­tă­rie și sală de mese.

Nu uitați să luați cu voi hai­ne groa­se, echi­pa­ment adec­vat pen­tru dru­me­ție și papuci de casă, deo­a­re­ce în came­re nu se intră cu încăl­ță­min­tea de stradă!

Pentru rezer­vări și infor­ma­ții supli­men­ta­re ne puteți con­tac­ta la nr. 0727–300719 Bogdan Pomană.
Vă rugăm să vă anun­țați par­ti­ci­pa­rea până cel târ­ziu joi 6 noiem­brie 2008.

Ne bucu­răm să fiți pre­zenți și pre­gă­tiți pen­tru o impli­ca­re acti­vă la pro­gra­me­le aces­tei tabe­re. De ase­me­nea nu uitați să vă invi­tați pri­e­te­nii. Ne face o deo­se­bi­tă plă­ce­re să fim împreună.