Ceremonii de botez în Conferința Oltenia

La înce­put de toam­nă, mai mul­te comu­ni­tăți din sudul Conferinței Oltenia, au săr­bă­to­rit eve­ni­men­tul înche­ie­rii legămân­tu­lui cu Dumnezeu de către noi mem­bri, care și-au expri­mat dorin­ța de a se ata­șa bise­ri­cii noas­tre.

Astfel comu­ni­tă­ți­le Alexandria, Peretu, Podari, Tudor Vladimirescu și Roșiori (Mehedinți), au pri­mit în mij­lo­cul lor câte un suflet, dor­nic să facă par­te din rân­dul celor ce așteap­tă și gră­besc reve­ni­rea Domnului Hristos.

Rugăm pe Dumnezeu să‑i bine­cu­vân­te­ze, să‑i spri­ji­ne și să le dea pute­re ca să se con­sa­cre Lui pen­tru res­tul vie­ții și să facă și alto­ra cunos­cu­tă expe­rien­ța lor, să fie ade­vă­ra­te lumini în lumea aceas­ta.