Tabără de tineret în Oltenia, 19–21 octombrie 2012

Conferința Oltenia, prin depar­ta­men­tul de tine­ret vă invi­tă la tabă­ra de tine­ret care va avea loc în sta­țiu­nea Olănești în peri­oa­da 19–21 octom­brie 2012.

„ÎMI PLACE, DAR ALEG ÎNȚELEPT”
“Multe căi pot părea bune omu­lui, dar la urmă se văd că duc la moar­te.” Proverbe 14:12

Din pro­gram:
— Vineri sea­ra o scur­tă temă de intro­du­ce­re și dez­ba­te­re pe gene­ri­cul taberei;
— Sâmbătă dimi­nea­ța Școala de Sabat urma­tă de tema: Înțelepciunea alegerii;
— Sâmbătă după ami­a­ză pro­gram de lau­dă și ate­li­e­re de lucru;
— dru­me­ții și alte acti­vi­tăți recre­a­ti­ve în mij­lo­cul natu­rii depar­te de zgo­mo­tul orașelor;
— vor mai fi și alte acti­vi­tăți cu și pen­tru tineri;
— vă aștep­tăm și cu alte sugestii.

Studiu reco­man­dat:
— Solii pen­tru tine­ret capi­to­lul „Legături de societate”
— Minte carac­ter și per­so­na­li­ta­te capi­to­lul „Opoziție și conformism”

Cazarea se va face la Hotelul Parâng din sta­țiu­nea Olănești, jude­țul Vâlcea. Prețul cază­rii este 30 RON persoana/pat/noapte, iar masa se va servi pe cont propriu.
Rezervările se fac până pe 14 octom­brie 2012 în limi­ta locu­ri­lor dis­po­ni­bi­le. Vă rugăm să anun­țați par­ti­ci­pa­rea cât mai devre­me pen­tru a nu a avea pro­ble­me cu locu­ri­le de cazare.
Atenție: Vă rugăm să sosiți cu ceva timp îna­in­te de des­chi­de­rea Sabatului pen­tru a avea timp sufi­cient pen­tru caza­re. Ora limi­tă pen­tru caza­re este 17:30.

Programul vineri sea­ra va înce­pe oda­tă cu des­chi­de­rea Sabatului la ora 18:20.
Persoanele de con­tact la care veți afla infor­ma­ții supli­men­ta­re și la care veți face rezer­vă­ri­le sunt:
Adrian Rădoiaș: 0768585518
Paulescu Cristian: 0767276582

Vă aștep­tăm cu drag!