Momente solemne Conferința Banat

Pentru cor­pul slu­j­ba­și­lor Conferinței Banat, data de 6 sep­tem­brie 2012, rămâ­ne în amin­ti­re ca o zi spe­cia­lă, întru­cât în pre­zen­ța a trei frați din Uniunea Română a avut loc o lucra­re spe­cia­lă de hiro­to­ni­re, reco­man­da­tă de fra­ții dele­gați de la sesiu­nea de reor­ga­ni­za­re a Conferinței Banat, care a avut loc pe data de 2 iulie 2012.

Serviciul divin de pre­gă­ti­re a ini­mi­lor pen­tru actul solemn a fost sus­ți­nut de fr. Barbu Marin, care a împăr­tă­șit cu emo­ție tutu­ror slu­j­ba­și­lor con­fe­rin­ței, gân­duri și sfa­turi bibli­ce și din măr­tu­rii, sub­li­ni­ind inte­re­sul cu care Tatăl Ceresc pri­veș­te la cei care se anga­jea­ză în mod solemn în lucra­rea de sal­va­re a sufle­te­lor, aceas­ta fiind con­si­de­ra­tă cea mai impor­tan­tă slu­j­bă pe care o poa­te adu­ce la înde­pli­ni­re cine­va de pe pământ. Cel care a che­mat pes­ca­rii și le‑a încre­din­țat misiu­nea de a „pes­cui” oameni, chea­mă și astăzi băr­bați în lucra­re, El însuși pro­mițând aju­to­rul necesar.

Dumnezeu n‑a ales îngeri pen­tru a veni în aju­to­rul oame­ni­lor, ci semeni de-ai lor, oameni cu ace­leași slă­bi­ciuni ca acei pe care cau­tă să‑i sal­veze, care înțe­leg că înde­pli­ni­rea sar­ci­nii e posi­bi­lă numai în măsu­ra accep­tă­rii înțe­lep­ciu­nii și pute­rii care vine de sus.

După aceas­ta fra­ții reco­man­dați pen­tru bine­cu­vân­ta­re și-au expri­mat dorin­ța de a se con­sa­cra pe deplin lui Dumnezeu și lucră­rii Sale de sal­va­re a sufle­te­lor. Apoi s‑a tre­cut la actul “pune­rii mâi­ni­lor”, fra­te­le Öz Dionisie fiind înves­tit ast­fel cu slu­j­ba de pre­di­ca­tor, iar fra­ții Sârbu Doru și Suceava Claudiu, în slu­j­ba de prezbiteri.

Fie ca bine­cu­vân­ta­rea ceru­lui să înso­țeas­că toți slu­j­ba­șii în acti­vi­ta­tea misio­na­ră, nu doar în cele șap­te câm­puri misio­na­re din Banat, ci din întrea­ga țară.

A con­sem­nat Lung Mihăiță