Tabăra de Muzică

Departamentul de tine­ret în cola­bo­ra­re cu depar­ta­men­tul de muzi­că al con­fe­rin­ței Moldova, orga­ni­zea­ză o tabă­ră de muzi­că în peri­oa­da 23 – 24 noiem­brie.
Tabăra va avea loc la Complexul Cristal din Slănic Moldova.

Prețuri:
came­ră cu 2 locuri – 35 lei de per­soa­nă pen­tru o noapte
came­ră cu 4 locuri – 30 lei de per­soa­nă pen­tru o noapte

Va rugăm să vă faceți cunos­cu­tă inten­ția de a veni cu cel puțin 7 zile îna­in­te de 23 Noiembrie pen­tru a evi­ta situ­a­ția neplă­cu­tă de a rămâ­ne fără cazare.

Hrana, fie­ca­re pe cont propriu.

Vă rugăm să res­pec­tați pe cei care se vor ocu­pa de caza­re, prin fap­tul că vă veți caza cu cel puțin o oră îna­in­te de apu­sul soarelui.
Pentru rezer­vări și infor­ma­ții supli­men­ta­re puteți suna la: 0765254508 — Marian Pârțac.

Vă aștep­tăm cu drag!