Tineri învingători

În peri­oa­da 21–23 sep­tem­brie 2012, Campusul AZSMR de la Porumbacu a găz­du­it tabă­ra de tine­ret a Conferinței Ardealul de Sud cu tema „Tineri înving­ă­tori” având ca și mot­to ׃ “Atunci noi ne vom bucu­ra de biru­in­ța ta, și vom flu­tu­ra stea­gul în Numele Dumnezeului nostru.”(Ps. 20:5).
Deschiderea tabe­rei a avut loc vineri la ora 19, după aceas­ta a urmat un timp de dis­cu­ții în care am avut oca­zia să iden­ti­fi­căm lucru­ri­le din via­ța noas­tră asu­pra căro­ra avem nevo­ie sa obți­nem biru­in­ța și să ne cunoaș­tem mai bine unii pe alții. Pe lân­gă par­ti­ci­pa­rea tine­ri­lor din Conferința Ardealul de Sud ne-am bucu­rat și de pre­zen­ța tine­ri­lor din alte conferințe.
În dimi­nea­ța zilei de Sabat pen­tru alta­rul de dimi­nea­ță fie­ca­re came­ră a avut de pre­gă­tit un ver­set de încu­ra­ja­re legat de tema tabe­rei. Școala de Sabat s‑a des­fă­șu­rat pe două gru­pe, urmând ca ser­vi­ci­ul divin să fie sus­ți­nut de Cristian Paulescu. Tema pre­di­cii a fost „Reconfigurează-ți tra­se­ul” în care am pri­mit urmă­toa­re­le îndemnuri׃

1. Stabilește ce anu­me e impor­tant pen­tru tine.
2. Organizarea unui pro­gram zil­nic, în care sa fim atenți la ges­tio­na­rea timpului.
3. Reconfigurează-ți via­ța׃ – încre­de­re tota­lă în Dumnezeu – fii dis­pus să-ți schim­bi direcția
4. Ascultă‑L pe Dumnezeu și eva­lu­ea­ză-te în mod continuu.

La pro­gra­mul de după-masa, pe fie­ca­re came­ră, par­ti­ci­pan­ții au con­tri­bu­it prin impli­ca­rea cu melo­dii, poe­zii, pre­zen­tări, expe­rien­țe, cuvin­te de încu­ra­ja­re lega­te de tema tabe­rei. De ase­me­nea, a fost sus­ți­nu­tă de către Irina Iancu o pre­zen­ta­re des­pre sis­te­mul imu­ni­tar. S‑a făcut o para­le­lă între aces­ta și via­ța spi­ri­tu­a­lă. Din punct de vede­re fizic, Dumnezeu ne‑a înzes­trat cu un sis­tem imu­ni­tar puter­nic. Și în par­tea spi­ri­tu­a­lă avem un sis­tem imu­ni­tar bine sta­bi­lit, aces­ta fiind Planul de Mântuire care ne apa­ră de păcat.
Duminica dimi­nea­ța am încer­cat sa ne sta­bi­lim niș­te țin­te con­cre­te pen­tru vii­tor. Astfel , am hotă­rât că ori­ce schim­ba­re înce­pe cu rugă­ciu­ne, sta­bi­lind ca până la urmă­toa­rea tabă­ră să ne rugăm unii pen­tru alții la ora 22 în fie­ca­re zi. De ase­me­nea, vom stu­dia Evanghelia după Ioan și vom memo­ra fie­ca­re 5 ver­se­te la ale­ge­re din aceas­tă carte.
Mulțumim Domnului și pen­tru tim­pul fru­mos petre­cut în natu­ră și dorim ca acest înce­put să ne aju­te să ne apro­pi­em mai mult de Dumnezeu, ast­fel încât să fim biru­i­tori în lup­ta cu păcatul.
„Prin pute­rea lui Dumnezeu, com­bi­na­tă cu efor­tul uman, putem obține o vic­to­rie glo­ri­oa­să.[..] Dumnezeu are resur­se de pute­re des­pre care noi încă nu știm nimic și ne va apro­vi­zio­na cu ele când vom avea nevo­ie. Dar efor­tul nos­tru tre­bu­ie să se con­to­peas­că cu cel divin. Intelectul nos­tru, sim­țu­ri­le noas­tre, toa­tă pute­rea fiin­ței noas­tre tre­bu­ie che­ma­te pen­tru a fi exer­sa­te… Dacă ne vom ridi­ca la vre­mea potri­vi­tă și ne vom închi­na ca niș­te oameni care-și așteap­tă stă­pâ­nul, dacă ne vom lup­ta să biruim fie­ca­re defect din carac­te­rul nos­tru, Dumnezeu ne va da lumi­nă, pute­re și aju­tor ceresc.” Solii pen­tru tine­ret, pag. 94