“Ecouri din Paradis – Ediția a III‑a”

“Ecouri din Paradis – Ediția a III‑a” – Școala muzi­ca­lă inter­națio­na­lă de vară

        În toa­tă Scriptura muzi­ca joa­că un rol impor­tant în via­ța spi­ri­tu­a­lă a popo­ru­lui lui Dumnezeu. De la imnul tri­um­fal cân­tat la Marea Roșie până la imnul tri­um­fal de la Marea de Cristal, muzi­ca repre­zin­tă o par­te vita­lă a închinării.

       …când cei ce sunau din trâm­bi­țe și cei ce cân­tau, unin­du-se într-un glas ca să măreas­că și să lau­de pe Domnul, au sunat din trâm­bi­țe, chim­va­le și cele­lal­te instru­men­te și au mărit pe Domnul prin aces­te cuvin­te: „Căci este bun, căci îndu­ra­rea Lui ține în veci!”… (2 Cronici 5:13)

       “După cum copi­ii lui Israel, călă­to­rind prin pus­tie, își înve­se­leau pașii cu acor­du­ri­le cân­tă­ri­lor sfin­te, tot așa îi îndeam­nă Dumnezeu pe copi­ii Săi de astăzi să adu­că bucu­rie în pere­gri­na­rea lor prin aceas­tă via­ță. Nu exis­tă decât puți­ne mij­loa­ce mai efi­cien­te pen­tru fixa­rea cuvin­te­lor Sale în memo­rie în afa­ră de repe­ta­rea lor prin cân­ta­re. Și o ase­me­nea cân­ta­re are o pute­re minu­na­tă. Puterea de a supu­ne firi­le aspre și necul­ti­va­te; pute­rea de a învi­o­ra gân­di­rea și de a trezi com­pa­siu­nea, de a pro­mo­va armo­nia în acțiu­ne și de a izgo­ni tris­te­țea și pre­sen­ti­men­te­le sum­bre care nimi­cesc cura­jul și slă­besc pute­ri­le.” (E.G.W  – “Educație” 167.5)

       Și în acest an, timp de o săp­tămâ­nă, se va des­fă­șu­ra „Școala muzi­ca­lă inter­națio­na­lă de vară”, de aceas­tă dată sub gene­ri­cul “Ecouri din Paradis – Ediția a III‑a”, la cam­pu­sul nos­tru din Porumbacu, în peri­oa­da 29 Iulie – 4 August 2019.

       Împreună cu mem­brii echi­pei din Departamentul de muzi­că al AZSMR-România și cu spri­ji­nul Uniunii Române a AZSMR, invi­tăm toți instru­men­tiș­tii și coriș­tii cu sco­pul de a învă­ța noi pie­se ce vor fi adă­u­ga­te la micul reper­to­riu, deja for­mat în ulti­mii 3 ani la întru­ni­ri­le din România (“Ecouri din Paradis”, August – 2016), Ungaria (Iulie – 2017) și din nou România (“Ecouri din Paradis – Ediția a II‑a”, August – 2018). Repetițiile vor avea loc la Campusul nos­tru din Porumbacu timp de 7 zile (29 Iulie – 4 August 2019). Ziua de Sâmbătă se va des­fă­șu­ra după pro­gra­mul obiș­nu­it în ace­eași locație.

       Prin harul lui Dumnezeu dorim ca ziua de Duminică (4 August 2019) să o folo­sim în scop misio­nar, prin­tr-un eve­ni­ment public.

      Pentru toți cei care vor să fie pre­zenți, mai mul­te infor­ma­ții sunt dis­po­ni­bi­le pe pagi­na eve­ni­men­tu­lui http://azsmr-events.ro/ro/ecouri-din-paradis-editia-a-iii‑a/, ală­tu­ri de for­mu­la­re­le de par­ti­ci­pa­re. Data limi­tă pen­tru înscri­e­re este 21 Iulie 2019.