Tabără de vară pentru copii

Dragi copii, ne bucu­răm pen­tru că, prin harul lui Dumnezeu putem orga­ni­za din nou o tabă­ră spe­cia­lă pen­tru voi în tim­pul vacan­ței de vară. De ace­ea vă  invi­tăm cu drag pe toți cei care sun­teti în cla­se­le 0–8 (apro­xi­mati 6–15 ani), la aceas­tă tabă­ră a șco­lii Timotei, orga­ni­za­tă în Conferința Ardealul de Nord cu gene­ri­cul: “Vrei să fii un tânăr de succes?”

Textul mot­to din 1 Cronici 22:19 p.p. “Puneți-vă acum ini­ma și sufle­tul să cau­te pe Domnul Dumnezeul vostru”.

Locul de des­fă­șu­ra­re al tabe­rei va fi într-un cadru natu­ral deo­se­bit, în sta­țiu­nea monta­nă Gura Râștii, jude­țul Cluj, la «Complexul Turistic Puiu», de unde exis­tă posi­bi­li­ta­tea orga­ni­ză­rii unor excur­sii în natu­ră , pre­cum și a unor acti­vi­tăți recreative.
Traseul spre sta­țiu­ne este urmă­to­rul: din loca­li­ta­tea Gilău, afla­tă pe ruta Cluj-Napoca-Oradea, se mer­ge  pe vari­an­ta spre Someșu Rece — Măguri Răcătău, până în loca­li­ta­tea Gura Râștii.

Te in­vi­tăm cu toa­tă căl­dura la aceas­tă ta­bără unde vom stu­dia împre­u­nă des­pre via­ța și carac­te­rul lui Solomon încă din anii copi­lă­ri­ei și ado­les­cen­ței și ce deci­zii sau ale­geri au influ­en­țat via­ța lui. Aceste subiec­te dar și alte­le le vom dez­ba­te împre­u­nă pe par­cur­sul tabe­rei. Invită-ți pri­e­te­nii care ar dori să participe.

Perioada – 1–8 Iulie 2019. Tabăra va înce­pe luni 1 iulie, după ami­a­ză și se va înche­ia dumi­ni­că 8  iulie, apro­xi­ma­tiv la amiază.

Prețul – este de 300 lei/persoana, aces­ta inclu­de caza­rea și masa pe toa­ta peri­oa­da tabe­rei, mate­ri­a­le nece­sa­re pen­tru dife­ri­te acti­vi­tăți din cadrul pro­gra­mu­lui și dea­se­me­nea cos­tu­ri­le pen­tru excur­si­i­le care se vor face.

               Programul taberei:
• stu­diu și dis­cu­tii inte­re­san­te pe baza gene­ri­cu­lui “Vrei să fii un tânăr de suc­ces?”, dar și alte subiecte.
• Ore de muzi­că, sănătate,activităti prac­ti­ce, dirigentie
• Excursii în natu­ră, momen­te de păr­tă­șie, de joaca
Nu uitați să luați cu voi:  Biblia, câte­va rechi­zi­te (ex.caiet, pix, creion)
— Haine adec­va­te atât pen­tru ore­le de stu­diu cât și pen­tru excur­sii sau joacă
— Instrumente muzi­ca­le (cei care aveți și cân­tati la ele)

Pentru înscri­e­re sau alte deta­lii, puteti suna până  în data de 23 Iunie 2019, la urmă­toa­re­le nume­re de telefon:

- 0720100089 – Neluțu Dărămuș

- 0737433099 — Daniel Bernad

Vă aștep­tăm cu drag!