Apel umanitar

Să nu obo­sim în face­rea bine­lui …[şi] cât avem pri­lej, să facem bine la toţi, şi mai ales fra­ţi­lor în cre­dinţă. Galateni 6:9, 10.

Călăuziţi de acest îndemn ne adre­săm vouă, iubiți frați, surori și pri­e­te­ni din bise­ri­ca noas­tră, cu acest apel uma­ni­tar urgent pen­tru sora noas­tră, RĂDUȚĂ VIORICA, din comu­ni­ta­tea Pietroșani, jude­țul Prahova. Este inter­na­tă la Spitalul Fundeni din București dia­gnos­ti­ca­tă cu leu­ce­mie acu­tă mie­lo­blas­ti­că și are nevo­ie de sân­ge (trom­bo­ci­te­le au scă­zut foar­te mult). Până acum spi­ta­lul i‑a asi­gu­rat urgen­ța, dar medi­cii spun că încă mai este nevo­ie. În pofi­da dona­ți­i­lor din par­tea fami­li­ei și rude­lor apro­pi­a­te, nevo­ia de sân­ge per­sis­tă. De ace­ea ape­lăm la voi, frați, surori și pri­e­te­ni ai AZSMR, să ofe­rim un aju­tor sorei noas­tre prin dona­rea de sân­ge (trom­bo­ci­te).

Donarea se poa­te face la ori­ce cen­tru de colec­ta­re a sân­ge­lui din țară. Trebuie pre­ci­zat nume­le per­soa­nei pen­tru care se face dona­ția, RĂDUȚĂ VIORICA, spi­ta­lul (fap­tul că este inter­na­tă la spi­ta­lul Fundeni) și sco­pul dona­ți­ei (pen­tru TROMBOCITE).

Vă mul­țu­mim și ne rugăm ca Domnul să inter­vi­nă cum știe El mai bine.