Proiect misionar „Tineri în acțiune”

Proiect misionar „Tineri în acțiune”

În urma soli­ci­tă­rii Mântuitorului de a mer­ge în toa­tă lumea şi de a duce ves­tea bună a Evangheliei la ori­ce făp­tu­ră (Marcu 16:15), un grup de tineri al Uniunii Române AZS-MR, s‑au ală­tu­rat în peri­oa­da 17–23 mar­tie pro­iec­tu­lui misio­nar ce a fost orga­ni­zat de către con­fe­rinţa Ardealul de Sud, în ora­şul Alba Iulia.

În pri­me­le zile tine­rii, împre­u­nă cu fra­ţi slu­j­ba­şi ai Uniunii Române, s‑au orga­ni­zat în echi­pe de câte doi, şi au vizi­tat fie­ca­re locu­in­ță, ofe­rin­du-le oame­ni­lor pli­an­te, cărţi, dar şi invi­ta­ţii pen­tru semi­na­rul ce a avut loc la sfârşi­tul săptămânii.

Experienţele au fost uimi­toa­re, atât cele strân­se din mij­lo­cul echi­pei cât şi cele adu­na­te în urma per­soa­ne­lor întâl­ni­te. Ca în ori­ce pro­iect misio­nar, au fost per­soa­ne încân­ta­te de aceas­tă acti­vi­ta­te, une­le pri­mi­toa­re, dar au fost şi per­soa­ne care au res­pins aceas­tă ofertă.

„Într-una din zile pe când mă îndrep­tam spre maşi­nă pen­tru a mă întâl­ni cu res­tul echi­pei, o per­soa­nă m‑a oprit între­bân­du-mă dacă noi lăsăm aces­te hâr­tii la porţi. Necunoscând gân­du­ri­le ei, i‑am răs­puns afir­ma­tiv. Printre ace­le pli­an­te pe care noi le-am dis­tri­bu­it se numă­ra şi acea mică broşu­ră, Scrisoare de la cel mai bun Prieten. Spunea că, după ce a citit acea scri­soa­re a avut ten­dinţa să cau­te adre­sa expe­di­to­ru­lui deo­a­re­ce ace­le cuvin­te erau scri­se exact pen­tru ea. Făcând câţi­va paşi împre­u­nă, am încer­cat să‑I răs­pund la toa­te între­bă­ri­le adre­sa­te, iar spre sfârşi­tul con­ver­sa­ţi­ei mi‑a măr­tu­ri­sit dorinţa de a fi vizi­ta­tă şi de a con­ti­nua aceas­tă dis­cu­ţie şi chiar dorinţa de a res­pec­ta Sabatul biblic. În acea zi avea de făcut o mică călă­to­rie, dar fiind lip­si­tă de suma nece­sa­ră, a fost nevo­ită să mear­gă pe jos, iar Domnul a îndrumat‑o exact pe dru­mul unde urma să ne întâl­nim.” a rela­tat Alina P.

La sfârşi­tul săp­tămâ­nii, Dr. Emil Barbu împre­u­nă cu Pastorul Viorel Borza, au sus­ți­nut câte­va teme de sănă­ta­te pen­tru trup şi suflet. Cu aju­to­rul Domnului, lucra­rea cu aces­te per­soa­ne va con­ti­nua urmând o serie de cur­suri Biblice dar şi un curs de bucă­tă­rie vegetariană.

Fie ca Domnul să bine­cu­vân­te­ze ace­le per­soa­ne care au pri­mit sămânţa Evangheliei şi să tri­mi­tă Duhul Său cel Sfânt pen­tru aceas­ta sămân­ță să încol­țeas­că și să adu­că rod spre sla­va Domnului..

De ase­me­nea dorim ca bine­cu­vân­ta­rea Lui să rămâ­nă pes­te toţi acei tineri care au ales să inves­teas­că din tim­pul lor în ban­ca Cerului, dar şi pes­te toţi cei care prin dife­ri­te mij­loa­ce au aju­tat la rea­li­za­rea aces­tui pro­iect și dorim ca prin harul Său, să ne con­ti­nu­ăm slu­j­ba de misio­nar în via­ţa noas­tră de zi cu zi, iar în final să avem bucu­ria de a ne întâl­ni cu ace­le per­soa­ne, la sal­va­rea căro­ra am con­tri­bu­it prin efor­tu­ri­le noas­tre umile.

„Domnul își chea­mă popo­rul să intre în dife­ri­te ramuri ale lucră­rii misio­na­re, să seme­ne de‑a lun­gul tutu­ror ape­lor. Noi facem doar o par­te mică a lucră­rii pe care El doreș­te s‑o facem prin­tre veci­nii și pri­e­te­nii noș­tri. Arătând bună­ta­te față de săraci, bol­navi sau lip­siți îi putem influ­en­ța așa încât ade­vă­rul divin să găseas­că acces la ini­mi­le lor. Nici o oca­zie de ser­vi­re de felul aces­ta n‑ar tre­bui lăsa­tă să trea­că nefo­lo­si­tă. Este cea mai îna­l­tă lucra­re misio­na­ră pe care o putem face. Prezentarea ade­vă­ru­lui, din casă în casă, cu iubi­re și sim­pa­tie este în armo­nie cu instruc­țiu­ni­le date de Hristos uce­ni­ci­lor când i‑a tri­mis în pri­ma lor călă­to­rie misio­na­ră.” — The Review and Herald, 6 iunie, 1912

[fli­c­kr­ba­d­ge set=„72157642854322525“]