Apel — Lucrarea misionar-medicală în acţiune

Iubiți frați con­lu­cră­tori în via Domnului

Salutări fră­țești cu Isaia 41:6 (KJV) “Ei aju­tă fie­ca­re pe aproa­pe­le său; și [fie­ca­re] zice fra­te­lui său: ‘Fii tare!’.”

În Consiliul Conferinței Generale ce a avut loc în România în Septembrie 2011 s‑a hotă­rât ca să se strân­gă un dar spe­cial în întrea­ga lume în tim­pul Serviciului Divin din Sabatul al tre­i­lea din mar­tie și sep­tem­brie 2012, în spri­ji­nul Sanatoriului Oasis Paranaense din Brazilia și Sanatoriului Eden din Breaza, România.
În acest scop am pre­gă­tit o scri­soa­re cir­cu­la­ră cu un apel. Avem nevo­ie de aju­to­rul vos­tru în aceas­tă pro­ble­mă și cerem ca, dacă este posi­bil, fie­ca­re uni­ta­te să tipă­reas­că aceas­tă scri­soa­re cir­cu­la­ră și să o tri­mi­tă fie­că­rei bise­rici din juris­dic­ția ei; de ase­me­nea poa­te fi publi­ca­tă prin ori­ce alt mij­loc ce poa­te fi folo­sit în comu­ni­ca­rea cu membrii.
Întrucât mul­te scri­sori cir­cu­la­re au fost uita­te în bise­ri­ci­le loca­le, vă suge­răm ca infor­ma­ția des­pre aces­te colec­te să fie repe­ta­tă cu cel puțin o săp­tămâ­nă îna­in­te de date­le stabilite.
De ase­me­nea, reco­man­dăm ca lucră­to­rii să citeas­că acest apel în bise­ri­ci­le pe care ei le vizitează.

Binecuvântarea lui Dumnezeu să fie din bel­șug pes­te fie­ca­re din voi și cu fami­li­i­le voastre

Al vos­tru fra­te în bine­cu­vân­ta­ta spe­ran­ță, Eli Tenorio da Silva, Secretar al CG


Lucrarea misio­nar-medi­ca­lă în acțiune

„Sanatoriile noas­tre au fost în tre­cut și vor con­ti­nua să fie, dacă sunt con­du­se în mod cores­pun­ză­tor, un mij­loc de bine­cu­vân­ta­re și înăl­ța­re a ome­ni­rii”. Lucrarea misio­na­ră medi­ca­lă, pag. 23

Centrul de Sănătate și Medicină Preventivă Eden, România și Clinica Oasis Paranaense, Brazilia – avan­pos­turi ale lucră­rii misio­nar medicale

Lucrarea misio­na­ră medi­ca­lă este lucra­rea ce adu­ce ali­na­re și vin­de­ca­re atât sufe­rin­țe­lor fizi­ce, cât și sufe­rin­țe­lor spi­ri­tu­a­le. Acest tip de lucra­re este sin­gu­ra posi­bi­lă în pre­zent pen­tru une­le cla­se de oameni, și în vii­tor va fi sin­gu­ra lucra­re posi­bi­lă pen­tru ori­ce cla­să de oameni.
„În curând nu va mai fi nici o lucra­re de făcut în ramu­ra pre­di­că­rii, decât numai în ramu­ra misio­na­ră medi­ca­lă.” Evanghelizarea, pag. 324 
„Unii m‑au între­bat: “De ce tre­bu­ie să avem sana­to­rii? De ce n‑am face ca Domnul Hristos, să ne rugăm pen­tru bol­navi, pen­tru ca ei să fie vin­de­cați în chip mira­cu­los?“ Eu am răs­puns: “Închipuiți-vă că am fi în sta­re să facem acest lucru în toa­te cazu­ri­le; câți ar pre­țui vin­de­ca­rea? Oare cei care au fost vin­de­cați ar deve­ni sus­ți­nă­tori ai refor­mei sănă­tă­ții sau ar con­ti­nua să fie dis­tru­gă­tori ai sănă­tă­ții?“ Lucrarea misio­na­ră medi­ca­lă, pag.13
Centrul pen­tru Sănătate și Medicină Preventivă „Eden” din Breaza, și Clinica Oasis Paranaense din Curitiba, Brazilia, au fost timp de mulți ani insti­tu­ții prin inter­me­di­ul căro­ra mii de oameni au bene­fi­ci­at de tra­ta­men­te medi­ca­le de cali­ta­te îna­l­tă, și au învă­țat prin­ci­pi­i­le unei vie­țu­iri sănă­toa­se, atât din punct de vede­re fizic, cât și din punct de vede­re spiritual.
Multe per­soa­ne din cla­se­le îna­l­te ale soci­e­tă­ții prin­tre care par­la­men­tari, miniș­tri, jude­că­tori, pro­cu­rori, pro­fe­sori uni­ver­si­tari, pre­oți, etc. din mul­te țări ale lumii au bene­fi­ci­at nu doar de tra­ta­men­te­le natu­ra­le pen­tru îmbu­nă­tă­ți­rea stă­rii lor de sănă­ta­te fizi­că, ci și de cunoaș­te­rea ade­vă­ru­ri­lor fun­damen­ta­le ale Evangheliei, așa cum stră­lu­cesc de pe pagi­ni­le Sfintei Scripturi pre­zen­ta­te prin cuvân­tări, cân­tări, poe­zii și rugă­ciuni în cadrul întru­ni­ri­lor de dimi­nea­ță și de sea­ră, cât și în pro­gra­me­le din zile­le de Sabat. Pentru a vă oferi o mică idee des­pre rezul­ta­te­le lucră­rii am putea cita una din impre­si­i­le extra­se din Jurnalul pacien­tu­lui: „Am venit aici îngri­jo­rat de sta­rea mea de sănă­ta­te și plec îngri­jo­rat de sta­rea mea spirituală.”
„Marea cri­ză este chiar în fața noas­tră. Acum este tim­pul pen­tru noi să ves­tim solia de aver­ti­za­re prin mij­loa­ce­le pe care Dumnezeu ni le‑a ofe­rit cu acest scop. Să ne adu­cem amin­te că unul din­tre cele mai impor­tan­te mij­loa­ce este lucra­rea misio­na­ră medi­ca­lă. Noi nu tre­bu­ie să pier­dem nici­o­da­tă din vede­re mari­le obiec­ti­ve pen­tru care au fost înfi­in­ța­te sana­to­ri­i­le noas­tre – îna­in­ta­rea ulti­mei lucrări a Domnului pe pământ.” Slujirea medi­ca­lă pag. 71,72
Orice lucra­re misio­na­ră are nevo­ie să fie sus­ți­nu­tă prin resur­se­le fizi­ce ofe­ri­te cu gene­ro­zi­ta­te de acei care simt o pova­ră pen­tru lucra­rea sal­vă­rii de sufle­te. Darurile de bună voie au fost și sunt încă esen­ți­a­le pen­tru ori­ce tip de lucra­re misio­na­ră. Cheltuielile nece­sa­re pen­tru între­ți­ne­rea aces­tor insti­tu­ții depă­șesc dona­ți­i­le pri­mi­te până în pre­zent. Nevoile pen­tru între­ți­ne­rea clă­di­ri­lor, a insta­la­ți­ei de apă, și a mobi­li­e­ru­lui con­form cu stan­dar­de­le curen­te, pre­cum și pen­tru efec­tu­a­rea îmbu­nă­tă­ți­ri­lor nece­sa­re pen­tru redu­ce­rea con­su­mu­lui de ener­gie elec­tri­că și a com­bus­ti­bi­lu­lui pen­tru sis­te­mul de încă­l­zi­re ridi­că sume­le fac­tu­ri­lor noas­tre la valori pe care nu ni le putem per­mi­te prin efor­turi proprii.
„Cine se va pune cu toa­tă ini­ma de par­tea Domnului? Cine va fi ca mâna Sa de aju­tor, ridi­când pova­ra cu ini­ma neîm­păr­ți­tă? Cine îi va încu­ra­ja pe cei apă­sați să se încrea­dă în Domnul? Cine va mani­fes­ta acea cre­din­ță care nu va eșua, nici nu se va clă­ti­na, ci care se avân­tă îna­in­te spre vic­to­rie? Cine va lup­ta acum pen­tru a clă­di ceea ce Satan încear­că să dobo­a­re, o lucra­re care ar tre­bui să îna­in­te­ze în linii puter­ni­ce? Cine va face acum pen­tru fra­ții lor din Europa ceea ce ei ar dori să li se facă lor, în cir­cum­stan­țe simi­la­re? Cine va coo­pe­ra cu înge­rii slujitori?
Sumele pe care le dați pot fi mici com­pa­ra­tiv cu nevo­i­le lucră­rii, însă nu fiți des­cu­ra­jați. Aveți cre­din­ță în Dumnezeu. Țineți mâna Puterii Infinite, și ceea ce părea lip­sit de spe­ran­ță la înce­put va ară­ta dife­rit. Hrănirea celor cinci mii de per­soa­ne în afa­ră de femei și copii este o pil­dă pen­tru noi. Cel care a hră­nit cu cinci pâini mici cinci mii de băr­bați în afa­ră de femei și copii, poa­te să facă lucruri mari pen­tru popo­rul Său astăzi.” Testimonies vol.6 pag. 462
De ace­ea, fra­ți­lor, vă rugăm să con­tri­bu­iți cu gene­ro­zi­ta­te la aceas­tă lucra­re impor­tan­tă cu dona­ți­i­le voas­tre care vor fi colec­ta­te ca daruri spe­ci­a­le în tim­pul ser­vi­ci­i­lor divi­ne din al tre­i­lea Sabat din mar­tie, și al tre­i­lea Sabat din Septembrie, res­pec­tiv 17 mar­tie și 15 sep­tem­brie, 2012.
Cine sunt cei care au pe ini­mă con­ti­nu­a­rea cu suc­ces a aces­tei lucrări? Vreți să con­tri­bu­iți pen­tru a ali­na sufe­rin­țe­le sufle­te­lor împo­vă­ra­te de păca­te? Vreți să adu­ceți o rază de spe­ran­ță în ini­mi­le oame­ni­lor care nu cunosc prin­ci­pi­i­le vie­țu­i­rii sănă­toa­se, nici calea salvării?
Mulțumim anti­ci­pat pen­tru gene­ro­zi­ta­tea dum­ne­a­voas­tră și cre­din­cio­șia în sus­ți­ne­rea efor­tu­ri­lor făcu­te pen­tru dezvol­ta­rea lucră­rii misio­nar-medi­ca­le în insti­tu­ți­i­le noas­tre de sănătate.

Frații voș­tri din admi­nis­tra­ția Sanatoriilor „Eden” și Oasis Paranaense.