Tabără misionară — “Tineri în acțiune”

                    Tabără misio­na­ră- “Tineri în acțiune”

“Apoi le‑a zis: „Duceți-vă în toa­tă lumea și pro­po­vă­du­iți Evanghelia la ori­ce făptură”.Marcu 16:15
“Și învățați‑i să păzeas­că tot ce v‑am porun­cit. Și iată că Eu sunt cu voi în toa­te zile­le, până la sfâr­și­tul veacului.”Matei 28:20

Dragi tineri si nu numai, avem  bucu­ria prin harul lui Dumnezeu, de a va adre­sa din nou o pro­vo­ca­re sau  invi­ta­tie pen­tru toti cei care sun­teti dori­tori sa par­ti­ci­pati la o taba­ra misio­na­ra orga­ni­za­ta în Conferinta Ardealul de Nord.
Perioada – în vacan­ta inter­se­mes­tri­a­la 5–9 febru­a­rie 2017. Tabara va ince­pe dumi­ni­ca 5 febru­a­rie dupa ami­a­za , si se va inche­ia joi 9 febru­a­rie dupa amiaza
Locatia- Cazarea se va face la sedi­ul Bisericii AZSMR din ora­sul Cluj Napoca, str Teleorman, nr. 27, iar acti­vi­ta­tea misio­na­ra pe care dorim sa o des­fa­su­ram va fi in anu­mi­te loca­li­tati din zona jud. Cluj.

Programul tabe­rei:
• Distribuire de lite­ra­tu­ra reli­gi­oa­sa si de sana­ta­te (pli­an­te, carti etc) locu­i­to­ri­lor in cate­va loca­li­tati din zona Clujului.
• Vizitarea ace­lor per­soa­ne care vor fi inte­re­sa­te sa afle mai mult des­pre sana­ta­te sau des­pre ves­tea cea buna a Evangheliei des­co­pe­ri­ta prin dra­gos­tea nemar­gi­ni­ta a lui Dumnezeu fata de lumea noastra.
• Momente de ruga­ciu­ne , stu­diu, epe­rien­te, par­ta­sie etc.

Nu uitati sa luati cu voi:
• Biblia, o gean­ta sau ruc­sac potri­vi­te pen­tru a duce carti si pli­an­te la oameni
• Haine si incal­ta­min­te adec­va­ta ano­tim­pu­lui de iar­na si potri­vi­te pen­tru o ast­fel de acti­vi­ta­te care sa repre­zin­te intr-un mod ono­ra­bil prin­ci­pi­i­le cres­ti­ne pe care dorim sa le trans­mi­tem oame­ni­lor prin cuvin­te si exemplu.

Cazarea si masa pen­tru cei care vor par­ti­ci­pa la acest eve­ni­ment vor fi gra­tu­i­te. Cei care sunt dori­tori sa spri­ji­ne aceas­ta acti­vi­ta­te finan­ci­ar, vor putea face acest lucru con­tri­bu­ind dupa posi­bi­li­ta­ti­le fie­ca­ru­ia la rea­li­za­rea aces­tui proiect.
Rugati-va pen­tru suc­ce­sul aces­tei tabe­re. Invita-ti pri­e­te­ni care ar dori sa participe.
Daca ai o pro­pu­ne­re pen­tru acest pro­iect nu ezi­ta sa ne trans­mi­te-ti direct sau la telefon.

Pentru inscri­e­re sau alte deta­lii puteti suna pana in data de 1 febru­a­rie 2017 in limi­ta locu­ri­lor dis­po­ni­bi­le la urma­toa­re­le nume­re de telefon:

  • 0720100055 – Sami Negrut, 0720100089- Nelutu Daramus
  • 0727300764 – Viorel Birta, 0720100094- Ghita Ulici

Sunteti bine­ve­ni­ti!!!