O făptură nouă

  Marius Stroia „Iată Eu fac toa­te lucru­ri­le noi.” (Apocalipsa 21:5).      Deși în urma cre­a­țiu­nii, pri­vind tot ceea ce făcu­se, Dumnezeu putea spu­ne pe bună drep­ta­te că „toa­te erau bune foar­te”, aceas­tă…

Lăsați copilașii să vină la Mine!

  Daniela Picu   „Lăsați copi­la­șii să vină la Mine și nu‑i opriți, căci Împărăția ceru­ri­lor este a celor ca ei.” (Matei 19:14).      Citind îndem­nul Domnului Hristos adre­sat tutu­ror celor care tind să‑i…

Dar tu?

Marius Stroia      Era o prac­ti­că obiș­nu­i­tă a Domnului Isus ace­ea de a cere cui­va ceva, atunci când avea de fapt de dat, de a pune oame­ni­lor între­bări, atunci când El avea de fapt răs­pun­suri de ofe­rit……