Scrisoare din partea Departamentului Misionar Medical al CG

Adventiști de Ziua a Șaptea Mișcarea de Reformă
Conferința Generală

P.O. Box 7240 Roanoke VA 24019–0240 USA
Tel +1 540 362 1800 Fax: +1 540 366 ‑2814

CONFERINȚA GENERALĂ
Roanoke, Virginia, SUA
Departamentul Misionar Medical al Conferinței Generale

1 Decembrie 2021

Iubiți cre­din­cioși ai Bisericii noas­tre mondiale

Salutări cu 3 Ioan 2: „Preaiubitule, doresc ca toa­te lucru­ri­le tale să-ţi mear­gă bine și sănă­ta­tea ta să spo­reas­că tot așa cum spo­reș­te sufle­tul tău.”
Sunt încân­tat să vă împăr­tă­șesc că Sabatul nos­tru anu­al dedi­cat Conștientizării Sănătății va avea loc în curând, pe 8 ianu­a­rie 2022. A fost sta­bi­lit de Departamentul Medical Misionar al Conferinței Generale, pen­tru a con­ști­en­ti­za la înce­pu­tul fie­că­rui an fru­mo­sul nos­tru mesaj de sănă­ta­te. Acest lucru ofe­ră oport­u­ni­tăți pen­tru intro­du­ce­rea (pre­zen­ta­rea) prin­ci­pi­i­lor de sănă­ta­te și bunăs­ta­re, care vor oferi moti­va­ție pen­tru un nou înce­put. Acest Sabat este o oca­zie exce­len­tă de a impli­ca tine­rii din bise­ri­ca voas­tră pen­tru a fi par­ti­ci­panți activi.
Dacă bise­ri­ca voas­tră nu a pro­fi­tat de aceas­tă ini­ția­ti­vă în tre­cut, dedi­cați Sabatul spe­cial din acest an unei apre­ci­eri mai pro­fun­de a ceea ce numim Brațul Drept. Puteți face ca acest Sabat să fie prac­tic, rele­vant, bazat pe Biblie și Spiritul Profeției și, cel mai impor­tant, cen­trat pe Hristos. Să îndrep­tăm aten­ția popo­ru­lui nos­tru către Marele Medic, Modelul Misionarului Medical, Isus Hristos.
Permiteți-mi să vă împăr­tă­șesc câte­va idei supli­men­ta­re sim­ple pe care ați putea să le încor­po­rați. Folosiți ori­ce plan care este cel mai rele­vant pen­tru bise­ri­ca voastră.
A sufe­rit bise­ri­ca voas­tră de pe urma efec­te­lor Covid-19, sau sunt mem­brii îngri­jo­rați de Covid-19 și de pro­vo­că­ri­le pe care le prezintă?

• Faceți din acest Sabat un timp pen­tru rugă­ciu­ne pen­tru cei bol­navi, rugă­ciu­ne pen­tru cei care și-au pier­dut pe cei dragi.
• Împărtășiți o expu­ne­re a Exodului 15:26 care adu­ce spe­ran­ță și răs­pun­suri la între­bă­ri­le tul­bu­ră­toa­re din min­tea oamenilor.
• Împărtășiți și alto­ra o per­spec­ti­vă bibli­că asu­pra sufe­rin­ței uma­ne. (Romani 8:17–23).
• Sănătatea min­ta­lă este îngri­jo­ră­toa­re în lumea noas­tră și în bise­ri­ci­le noas­tre. Prezentați solu­ții de sănă­ta­te min­ta­lă pen­tru nevo­i­le uma­ne afec­ta­te de fri­că, îndo­ia­lă, incer­ti­tu­di­ne și nedu­me­ri­re cu pri­vi­re la ceea ce va adu­ce anul 2022.
„Nu vă îngri­jo­ra­ţi de nimic, ci, în ori­ce lucru, adu­ceţi cere­ri­le voas­tre la cunoş­tin­ța lui Dumnezeu, prin rugă­ciuni şi cereri, cu mul­țu­mi­ri. Şi pacea lui Dumnezeu, care între­ce ori­ce pri­ce­pe­re, vă va păzi ini­mi­le şi gân­du­ri­le în Hristos Isus.” Filipeni 4:6, 7.

Sunt mem­brii din bise­ri­ca voas­tră moti­vați să facă o lucra­re misio­na­ră medi­ca­lă acti­vă? Dacă da, luați în con­si­de­ra­re pune­rea la dis­po­zi­ție a mate­ri­a­le­lor pen­tru distribuție.

• Pregătiți mate­ri­a­le care să fie dis­po­ni­bi­le pen­tru ca oame­nii noș­tri să le dis­tri­bu­ie pe par­cur­sul între­gii luni ianu­a­rie. (adi­că, Pe Urmele Marelui Medic și tra­ta­te­le noas­tre de sănătate).
• Pentru țări­le vor­bi­toa­re de lim­bă engle­ză, revis­ta The Life Source dis­po­ni­bi­lă la Reformation Herald Publ. este o resur­să minu­na­tă de distribuit.
• Noua revis­tă Lifesource: FreshStart a sosit! Tratează des­pre creș­te­rea imu­ni­tă­ții, res­pec­tând legi­le sănătății.
• De ase­me­nea, noi bro­șuri de sănă­ta­te, pre­gă­ti­te în 2021, sunt acum dis­po­ni­bi­le la Plymouth Leadership Publishing.
• În alte lim­bi, unde aces­tea nu sunt dis­po­ni­bi­le, uti­li­zați bro­șuri, pli­an­te, Pe Urmele Marelui Medic și alte mate­ri­a­le pe teme de sănătate.
Fraților, să pro­fi­tăm de aceas­tă oport­u­ni­ta­te bine­ve­ni­tă pen­tru a face din aceas­tă Zi de Conștientizare a Sănătății una care va des­chi­de noi uși pe măsu­ră ce anga­jăm Brațul Drept al mesa­ju­lui nostru!

„Şi aceas­ta cu atât mai mult, cu cât şti­ţi în ce împre­ju­rări ne aflăm: este cea­sul să vă tre­zi­ţi în sfârşit din somn, căci acum mân­tu­i­rea este mai aproa­pe de noi decât atunci când am cre­zut.” Romani 13:11.

Al vos­tru în Binecuvântata Speranță,

John H. Baer
Director al Departamentului Misionar Medical al CG