Adunare spirituală — Dregători de spărturi

Frații voș­tri în Domnul Isus din con­fe­rin­ța Moldova, orga­ni­zea­ză o întâl­ni­re spi­ri­tu­a­lă cu gene­ri­cul „ Dregători de spăr­turi„. Adunarea va avea loc Duminică 5 Noiembrie la casa de rugă­ciu­ne din comu­ni­ta­tea Câmpuri din jude­țul Vrancea. Programul…

Un nou ciclu de cursuri la Institutul Misionar Emanuel

„Învățarea este bună… Prin edu­ca­rea ști­in­ți­fi­că dobân­di­tă în școli, nu putem ajun­ge la Domnul Hristos, dar prin cunoaș­te­rea lui Hristos, putem ajun­ge pe cele mai îna­l­te trep­te ale edu­ca­ți­ei ști­in­ți­fi­ce; deo­a­re­ce cuvân­tul inspi­rat spu­ne:…

Tabără de tineret — Ciocanu

Dragi tineri, vă invi­tăm la întru­ni­rea de tine­ret ce va avea loc la Pensiunea Serafin din satul Ciocanu, jud. Argeș, în peri­oa­da 10–12 noiem­brie 2017 cu tema: „Maratonul celor puter­nici” Verset mot­to: „Eu, deci,…

Tabără misionară — Porumbacu

Prin harul lui Dumnezeu am avut bucu­ria să petre­cem un timp minu­nat împre­u­nă în tabă­ra misio­na­ră care s-a des­fă­șu­rat la Campus Porumbacu în peri­oa­da 13–15 octom­brie. Au fost momen­te de păr­tă­șie, stu­dii pe teme…

Muzica și reforma protestantă

Salutări cre­ş­ti­ne cu Efeseni 5:19. Vorbiţi între voi cu psalmi, cu cân­tări de lau­dă şi cu cân­tări duhov­ni­ceşti, şi cân­ta­ţi şi adu­ceţi din toa­tă ini­ma lau­dă Domnului. Sperăm ca aces­te rân­duri să vă găseas­că…