Binecuvântări din biografii — ianuarie-martie 2018

Lecția Școlii de Sabat În fie­ca­re peri­oa­dă a isto­ri­ei uma­ne, per­soa­ne indi­vi­du­a­le, băr­bați și femei, au ofe­rit seme­ni­lor lor mari exem­ple de noble­țe a carac­te­ru­lui. Împrejurările și con­di­ți­i­le din soci­e­ta­te se schim­bă în mod natu­ral oda­tă…