Mesajul fratelui Eli Tenorio președintele C.G. pentru anul 2022

Iubita mea fami­lie a bise­ri­cii Mișcării de Reformă,

Fie ca aceas­tă scri­soa­re să vă găseas­că pe fie­ca­re sub gri­ja iubi­toa­re a lui Dumnezeu.

Privind îna­poi spre 2021 

Apropiindu-ne de înche­ie­rea anu­lui 2021 și de înce­pu­tul anu­lui 2022, ni se ofe­ră oca­zia de a pri­vi în urmă și de a‑I mul­țumi lui Dumnezeu pen­tru bine­cu­vân­tă­ri­le mate­ri­a­le și spi­ri­tu­a­le pri­mi­te în tim­pul anu­lui care se înche­ie, pen­tru obs­ta­co­le depă­și­te, pen­tru harul zil­nic sus­ți­nă­tor, pen­tru via­ța din aceas­tă lume şi pen­tru asi­gu­ra­rea de via­ță veș­ni­că ofe­ri­tă nouă la Calvar.

Privind în urmă, majo­ri­ta­tea din­tre noi vor vedea, de ase­me­nea, și une­le dez­a­mă­giri și eșe­curi. Am înce­put anul 2021 plă­nu­ind să fim mai buni, să umblăm mai aproa­pe de Isus, să fim o bine­cu­vân­ta­re pen­tru fie­ca­re per­soa­nă cu care urma să ajun­gem în legătură.

Însă în cele 365 de zile care au urmat, pro­ba­bil că ai sufe­rit mul­te dez­a­mă­giri, care poa­te încă te mai înțea­pă. Probabil i‑ai dez­a­mă­git pe alții sau nu ai reu­șit să îți atingi sco­pu­ri­le și te simți dez­a­mă­git de tine însuți.

Poate pri­vești în urmă cu dis­pe­ra­re, sim­țind că ești cea mai păcă­toa­să per­soa­nă de pe aceas­tă pla­ne­tă, rea­li­zând că tot ceea ce meriți este doar mus­tra­re și con­dam­na­re, pen­tru că ai eșu­at mai mult decât ar tre­bui. Simți că L‑ai dez­a­mă­git pe Dumnezeu.

Tatăl nos­tru ceresc are un mesaj pen­tru tine:

„Puternicul nos­tru Ajutor este aproa­pe pen­tru a‑i aju­ta pe cei mai greșiți, pe cei mai păcă­toși și dis­pe­rați. Privește în sus prin cre­din­ță, și lumi­na sla­vei lui Dumnezeu va stră­luci asu­pra ta. Nu fi des­cu­ra­jat pen­tru că vezi carac­te­rul tău defectuos…”
{BEcho, 1 Decembrie 1892, par. 5}

Iubita mea soră și iubi­tul meu fra­te, dacă citești acest mesaj, înseam­nă că ți s‑a mai dat încă o altă oport­u­ni­ta­te, o nouă pagi­nă pe care să o umpli.

Când ești ispi­tit să fii des­cu­ra­jat, să renunți în călă­to­ria ta spre cer, înce­tea­ză să te mai gân­dești la eșe­cu­ri­le tale, și să gân­deș­te-te în schimb la bine­cu­vân­tă­ri­le și pro­gre­sul obți­nut prin harul lui Dumnezeu. Poate că nu ai înde­pli­nit tot ce ți-ai pus ca obiec­tiv de rea­li­zat în acest an, însă fii recu­nos­că­tor lui Dumnezeu pen­tru ceea ce ai reu­șit să obții.

Ai curaj! Hristos este aju­to­rul tău, și El va con­ti­nua să fie de par­tea ta în 2022. Crede!

„… Da, cre­de numai că Dumnezeu este aju­to­rul tău. El vrea să res­ta­u­re­ze chi­pul Său moral în om. Pe măsu­ră ce te vei apro­pia de El cu măr­tu­ri­si­re și căin­ță, El se va apro­pia de tine cu îndu­ra­re și ier­ta­re.”  {Calea către Hristos, p. 55.engl. (cap. 6, Credinţa şi accep­ta­rea)}

Așteptând anul 2022

Mi se pare încu­ra­ja­tor fap­tul că Hristos nu a pro­mis vic­to­rie şi mân­tu­i­re doar celor puter­nici sau înțe­le­pţi. El spune:

“Dar cel ce va răb­da până la sfâr­șit, ace­la va fi mân­tu­it,” Matei 24:13.

Tot ceea ce ne cere El este ca noi să nu Îl pără­sim, ca, în ciu­da slă­bi­ciu­ni­lor și eșe­cu­ri­lor noas­tre, să nu renun­țăm, ci să per­se­ve­răm în călă­to­ria noas­tră cu El în fie­ca­re zi.

Da, pro­ba­bil că vei avea de înfrun­tat și alte dez­a­mă­giri și eșe­curi în 2022, însă nu renun­ța, ci încre­de-te în harul Său, îna­in­tea­ză cu El până la sfâr­șit, per­se­ve­rea­ză până la sfâr­șit și vei fi sal­vat. Din nou, fra­ți­lor, per­se­ve­rați! Nu renun­ța­ţi! Nu disperați!

Indiferent ce ar veni în 2022, spu­ne împre­u­nă cu Iov:: „Chiar dacă m‑ar uci­de, totuși mă voi încre­de în El” Iov 13:15 (engl. KJV).

Nu vom înțe­le­ge întot­dea­u­na pla­nul lui Dumnezeu. Destul de des, bine­cu­vân­tă­ri­le Sale vor veni în moduri în care noi nu le înţe­le­gem. Însă dacă ne amin­tim că „ … toa­te lucru­ri­le lucrea­ză împre­u­nă spre bine pen­tru cei care Îl iubesc pe Dumnezeu, pen­tru cei care sunt che­ma­ţi con­form sco­pu­lui [Lui]” (Romani 8:28), va fi posi­bil să ne bucu­răm în fie­ca­re moment din 2022.

Tu L‑ai iubit pe Dumnezeu în 2021, în ciu­da ero­ri­lor, a greşe­li­lor, şi a eşe­cu­ri­lor, şi vei con­ti­nua să Îl iubeşti pe Dumnezeu în 2022, şi El va con­ti­nua să mear­gă ală­tu­ri de tine.

Fie ca tu să simţi pre­zenţa Sa cu tine, cre­de că El te‑a ier­tat şi că ţi‑a dat tăria de care ai nevo­ie pen­tru a birui lumea. (1 Ioan 5:4).