„ Pregătiți pentru cer ” – Tabără  națională de tineret

              Dragi ti­neri, prin ha­rul lui Dumnezeu avem din nou bucu­ria de a vă in­vita să par­ti­ci­pați, la o ta­bără orga­ni­zată de Departamentul de Tineret al Uniunii Române AZSMR, în peri­oada 28 Aprilie — 1 mai  2022 la Campus Porumbacu, jud. Sibiu, sub ge­ne­ri­cul:  ”Pregătiți pen­tru cer”.

              Motto:   Acum, vedem ca într‑o oglin­dă, în chip întu­ne­cos, dar atunci, vom vedea faţă în faţă. Acum, cunosc în par­te, dar atunci, voi cunoa­ş­te deplin, aşa cum am fost şi eu cunos­cut pe deplin.” 1 Corinteni 13:12

              ”Trăim într-una din cele mai solem­ne peri­oa­de din isto­ria ome­ni­rii. Nu mai exis­tă timp pen­tru păcat; a fost întot­dea­u­na pri­mej­di­os să con­ti­nu­ăm să păcă­tu­im, însă acest lucru este ade­vă­rat într-un sens spe­cial în pre­zent. Noi ne aflăm acum chiar la hota­re­le lumii veș­ni­ce și ne aflăm în cea mai solem­nă rela­ție cu tim­pul și veș­ni­cia, ca nici­o­da­tă îna­in­te. Fie ca fie­ca­re per­soa­nă să-și cer­ce­te­ze acum pro­pria ini­mă și să cau­te raze­le stră­lu­ci­toa­re ale Soarelui Neprihănirii, care să alun­ge tot întu­ne­ri­cul spi­ri­tu­al și să cură­țeas­că de ori­ce întinăciune.Vă îndemn să vă pre­gă­tiți pen­tru veni­rea lui Hristos pe norii ceru­lui. Zi de zi, înde­păr­tați iubi­rea de lume din ini­mi­le voas­tre. Căutați să înțe­le­geți din expe­rien­ță per­so­na­lă ce înseam­nă păr­tă­șia cu Hristos. Pregătiți-vă pen­tru jude­ca­tă, ast­fel ca atunci când El va veni pen­tru a fi admi­rat de toți cei ce cred, să puteți fi prin­tre ace­ia care Îl vor întâl­ni în pace. În acea zi, cei mân­tu­iți vor stră­luci în sla­va Tatălui și a Fiului. Îngerii, atin­gân­du-și har­fe­le de aur, vor spu­ne bun venit Regelui și tro­fe­e­lor biru­in­ței Sale — ace­ia care au fost spă­lați și cură­țiți în sân­ge­le Mielului. Un cân­tec de biru­in­ță va răsu­na, umplând tot cerul. Domnul Hristos a învins. El intră în cur­ți­le cerești, înso­țit de cei răs­cum­pă­rați, mar­tori că misiu­nea Sa, prin sufe­rin­ță și sacri­fi­ciu, nu a fost în zadar.” C.A 550

              Te in­vi­tăm cu toa­tă căl­dura la aceas­tă ta­bără unde vom putea să des­co­pe­rim cum să  tră­im în aces­te tim­puri și cum să ne pre­gă­tim să ajun­gem Acasă.  Ne  vom bu­cura de o păr­tă­șie spe­cială cu cei­la­lţi par­ti­ci­panţi sub călă­u­zi­rea lui Dumnezeu. Să ne rugăm ca Duhul lui Dumnezeu să fie re­văr­sat într-un mod îm­bel­șu­gat în ca­drul aces­tei ta­bere și în via­ța ta, iar ini­ma fi­e­că­ruia să fie pre­gă­tită pen­tru a pri­mi cu bu­cu­rie me­sa­jul Cuvântului.                     

Din pro­gram:

 • Prezentări: pe tema in­spi­rată din generic
 • Grupuri de dis­cu­ţii, cer­curi de rugăciune
 • Program de la­udă: Imnul ta­be­rei, cân­tări, po­e­zii, ex­pe­rienţe, etc.
 • Drumeţii şi alte ac­ti­vi­tăţi re­cre­a­tive, în func­tie de con­di­ți­ile me­teo etc;

Dacă aveți vreo pro­pu­nere pen­tru acest pro­gram nu ezi­tați să o trans­mi­teți organizatorilor.

Preţul ca­ză­rii şi al me­sei pen­tru toa­tă peri­oa­da este următorul:

 • Între 3–7 ani — 180 lei  (dacă  ocu­pă pat sepa­rat de părinți);
 • Între 7–14 ani — 240 lei caza­re și masa;
 • Peste 14 ani — 300 lei caza­re și masa.

Pen­tru o ges­tio­na­re efi­cien­tă a ches­tiu­ni­lor ad­mi­nis­tra­tive, or­ga­ni­za­to­rii ta­be­rei vă re­co­mandă să achi­tați ba­nii în fe­lul următor:

 1. Jumătate din tota­lul sumei îi veți depu­ne când inten­țio­nați să faceți rezer­va­rea la urmă­to­rul cont bancar:

RO34BRDE080SV73846320800 — BRD — ASOC RELIG A ADVENTISTILOR DE ZIUA A SAPTEA-MISC DE REFORMA

 1. Restul îi veți achi­ta la sosi­rea în tabără.

              Detalii impor­tan­te:

 • Locurile de caza­re sunt limi­ta­te pen­tru aceas­tă tabă­ră și de ase­me­nea si pen­tru locul unde se vor des­fă­șu­ra pro­gra­me­le aces­tui eve­ni­ment. De ace­ea reco­man­dăm ca pen­tru înscri­e­re să ne con­tac­te­ze per­soa­ne­le tine­re. Va mul­țu­mim pen­tru înțelegere.
 • Pentru per­soa­ne­le care nu vor putea să par­ti­ci­pe cu noi la acest eve­ni­ment vom trans­mi­te live acest eve­ni­ment sau vor fi pos­ta­te pro­gra­me­le ulte­ri­or evenimentului.
 • Prin harul lui Dumnezeu în luna august vom avea o alta tabă­ra națio­na­lă când vom avea o capa­ci­ta­te mai mare a locu­lui unde se vor deru­la programele.
 • Rezervarea va fi lua­tă în con­si­de­ra­re doar după ce se va achi­ta avan­sul în cont;
 • După 7 zile de când vă faceți rezer­va­rea și nu ați depus avan­sul în cont, se va anu­la din ofi­ciu înscri­e­rea pen­tru acest eveniment;
 • Cazarea se va face de joi 28 Aprilie 2022, înce­pând cu ore­le 13:00.

              Toți cei in­te­re­sați de acest eve­ni­ment, se pot adre­sa pen­tru mai mul­te deta­lii și în­scri­ere în li­mita locuri­lor dis­po­ni­bile, la nu­marul de te­le­fon: 0767276582 – Cristian Paulescu .

De reți­nut:

Pentru buna des­fă­șu­rare a aces­tui eve­ni­ment, avem ne­voie de spri­ji­nul și co­la­bo­ra­rea dum­ne­a­voas­tră în toa­te as­pec­tele. De ace­ea cre­dem că re­gu­la­men­tul de mai jos ne va fi de fo­los tu­tu­ror și spe­răm ca fi­e­care par­ti­ci­pant să vină cu o ini­mă des­chisă și umi­lită îna­in­tea lui Dumnezeu, gata să pri­mească tot ce este bun. “Dar toa­te să se facă în chip cuvi­in­cios și cu rân­du­ia­lă.” 1 Corinteni 14:40

– Odată ajuns la ta­bără, fi­e­care par­ti­ci­pant va fi res­pec­tuos față de toți cei­lalți. Acest lu­cru pre­su­pune că toți să dor­mim la ora sta­bi­lită în pro­gram, să fim pre­zenți în sală cu 5–10 mi­nute îna­inte de în­ce­pe­rea ser­vi­ci­i­lor di­vine și să păs­trăm li­niș­tea atât pe co­ri­doare cât și în sală. Va fi in­ter­zisă pre­zenţa în altă ca­meră (de­cât cea în care s‑a fă­cut re­partiza­rea fi­e­că­ruia) după ora stin­ge­rii.

– Dorința noas­tră este ca ti­ne­rii pre­zenți să par­ti­cipe ac­tiv atât la ac­ti­vi­tă­țile or­ga­ni­zate în sală (pre­zentări, cer­curi de rugă­ciu­ne, dis­cu­ții pe ate­li­ere, pro­grame de la­udă, repe­ti­ții orches­tra și cor, etc.) cât și la ac­ti­vi­tă­țile re­cre­a­tive, ast­fel în­cât să ne pu­tem în­ca­dra în program.

– Înscrierea pen­tru pro­gra­mele de la­udă (cân­tări vo­cale sau in­stru­men­tale, po­e­zii) se pot face oda­tă cu înscri­e­rea la tabă­ră sau din pri­ma zi a ta­be­rei, de­o­a­rece do­rim să avem mo­mente de la­udă pen­tru sla­va lui Dumnezeu pe toa­tă pe­ri­oada ta­be­rei. Avem de ase­me­nea ru­gă­min­tea ca toți cei ce cân­tă la un in­stru­ment mu­zi­cal por­ta­bil, să le lu­ați cu voi de­o­a­rece va exis­ta o orches­tră a ta­be­rei, si se va acor­da un timp spe­cial pen­tru repetiții.

– Por­țile Campusului vor fi în­chise în­tre ore­le 00:00 – 6:00 pe toa­ta du­rata ta­be­rei.

– Îmbrăcă­min­tea pe tot par­cur­sul pro­gra­mu­lui ta­be­rei să fie con­form cu prin­ci­pi­ile noas­tre de cre­dință, ba­zate pe re­co­man­dă­rile Bibliei și Spiritului Profetic.

– Este inter­zi­să păs­tra­rea sau uti­li­za­rea în  incin­ta Campusului a mate­ri­a­le­lor explo­zi­bi­le (petar­de, arti­fi­cii, etc)

– De ase­me­nea va fi inter­zi­să folo­si­rea sau păs­tra­rea în incin­ta Campusului a pro­du­se­lor ce con­țin : alco­ol, cofe­i­nă, tutun.

– Organizatorii împre­u­nă cu admi­nis­tra­ția cam­pu­su­lui își rezer­vă drep­tul de a lua anu­mi­te deci­zii, dacă o anu­mi­tă per­soa­nă în mod voit și repe­tat încal­că prin­ci­pi­i­le după care func­țio­nea­ză aceas­tă tabără.

– Nu în ul­ti­mul rând, vrem să vă amin­tim că oda­tă ce ați ales să par­ti­ci­pați la aceas­tă ta­bără v‑ați dat con­simțământul că sun­teți de acord să res­pectați aces­te punc­te mențio­nate mai sus și cu fap­tul că fi­e­care se va com­porta co­res­punzător pen­tru a avea o păr­tă­șie de­o­se­bită cu cei­lalți și cu Dumnezeu.

În pri­vinţa pro­gra­mu­lui vom re­veni şi cu alte deta­lii în timp util.

Vă aștep­tăm cu drag!