Tabără de Sănătate pentru Trup și Suflet

 

Dragi pri­e­te­ni,
Avem deo­se­bi­ta bucu­rie de a vă invi­ta la „Tabăra de Sănătate pen­tru Trup și Suflet“ ce se va des­fă­șu­ra la Campus Porumbacu, jud. Sibiu, în data de 18–22 mai 2022, acest eve­ni­ment de patru zile va înce­pe mier­curi după ami­a­ză și se va înche­ia dumi­ni­că la amiază. 
Prețul pen­tru cei care vor par­ti­ci­pa va fi de 100 lei pe zi, caza­re res­pec­tiv masă/persoană și anu­mi­te sor­ti­men­te de sucuri, (pen­tru copii între 4–14 ani va fi 80 lei/zi).
Rezervarea se face pe minim 3 zile, iar trans­por­tul pe cont pro­priu sau ca grup dacă va exis­ta aceas­tă posibilitate.

Vă aștep­tăm cu drag să veniți împre­u­nă cu pri­e­te­nii dum­ne­a­voas­tră care sunt inte­re­sați de un ast­fel de eve­ni­ment, să ne bucu­răm câte­va zile de păr­tă­șie, ascul­tând infor­ma­ții pre­ți­oa­se pen­tru sănă­ta­tea noas­tră fizi­că și spirituală.
Din pro­gra­mul taberei:
- teme medicale;
- teme spirituale;
- demon­stra­ții prac­ti­ce de bucă­tă­rie vegetariană;
- dis­cu­ții inte­rac­ti­ve cu între­bări și răspunsuri;
- hidra­ta­re și vita­mi­ni­za­re cu sucuri naturale;
- exer­ci­ții fizi­ce în aer liber; 
- plim­bări în natu­ră și alte acti­vi­tăți folo­si­toa­re pen­tru sănă­ta­tea noastră;

Pentru mai mul­te deta­lii și înscri­e­re puteți ape­la cu încre­de­re la urmă­toa­re­le nume­re de tele­fon: 0720100094 — Ghiță Ulici, 0799880551- Daniel Maftei. 
Vă aștep­tăm cu drag!